WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → До проблеми формування світогляду особистості - Реферат

До проблеми формування світогляду особистості - Реферат

зв'язок світогляду з теоретичними знаннями зумовлюється тим, що через нього людина отримує можливість включити пізнаваний предмет у сферу своєї теоретичної і практичної діяльності, так, як вона може зробити лише тоді, коли виразить до нього своє ставлення. В іншому випадку, якщо навіть людина і отримала емпіричні знання з певного предмета, вона проходить повз нього, оскільки він виходить за межі її інтересу [8, с. 72].
Зрозуміло, що знання абсолютно необхідні для формування наукового світогляду. Однак, для перетворення їх у світогляд особистості необхідно, щоб набуті знання були "спроектовані" на внутрішній світ людини. Адже знання перетворюються у світогляд лише тоді, коли вони набувають характеру переконань. Переконання, які виступають найважливішим елементом у структурі світогляду - це тверда впевненість людей в правильності своїх поглядів та ідей, задають особистості характер і спрямовують її дії.
Включені в емоційно-вольові сфери свідомості, знання трансформуються в систему знань-переконань і лише в такій формі можуть існувати і функціонувати як світогляд. Таким чином, предметним змістом світогляду особистості є не знання як такі, а переконання. Переконання - один із найскладніших і найменш досліджених психологічних феноменів. Сучасні дослідження в своїй більшості інтерпретують переконання відповідно до раціоналістичних традицій, передусім, як деякий гносеологічний продукт, як знання, "продумані і відчуті самим суб'єктом" [11, с.141].
За визначенням авторів одного з досліджень, "переконання - це світоглядні знання, осягненні і глибоко пережиті людиною, відчуті нею і, які стали в цій новій якості органічним змістом її свідомості" [9, с. 29].
Подібне розуміння, зберігає певне обґрунтування, але не усуває цілого ряду принципових труднощів. Якщо переконання розуміти лише як психологічно засвоєне знання, "знання, яке стало надбанням людини" [9, с. 8], тосама проблема світогляду, його становлення і формування є передусім проблемою логіко-гносеологічною.
Людина будує свою життєву програму, особистісну концепцію не лише з сукупності знань, але і з віри, ілюзій, усвідомлених і неусвідомлених прагнень, бажань, сподівань, які утворюють у своїй цілісності складний і важко зрозумілий світ внутрішнього "відчуття", про який видатний російський педагог К.Д.Ушинський писав: "Ніщо, ні слова, ні думки, ні навіть вчинки наші не висловлюють так ясно і вірно нас самих і наше ставлення до світу, як наші почуття; в них чути характер окремої думки, не окремого рішення, а всього змісту душі і її устрою" [12, с.117-118].
Більш обґрунтованою є позиція тих дослідників, котрі вбачають у переконаннях цілу систему елементів із включенням до них волі. Без вольового компонента, тобто здатності або готовності реалізувати знання, ідеї, ідеали на практиці, не може бути ніяких світоглядних переконань. "Переконання, - пишуть Г.М. Штракс і М.Г. Штракс, - це певні знання, пережиті людиною, що стали в цій якості визначником його волі, спрямованої на реалізацію переконань у практичній і теоретичній діяльності" [13, с.71]. Це визначення поняття "переконання" безпосередньо пов'язує світоглядні структури з активною життєвою позицією особистості, з вибором її життєвих альтернатив, способу вирішення проблем і активною дією.
Переконання складають центральне ядро світогляду особистості. Саме ця сфера свідомості, фіксує основні результати рефлексії, визначає внутрішню мотивацію і головні орієнтири будь-якої цілеспрямованої позиції людини. Таким чином, формування світогляду - це передусім, процес формування особистісних переконань, життєвої позиції, сфери духовно-морального світу.
Саме в цій сфері психологічних структур складається суверенна індивідуальність із своїм баченням світу і самоусвідомленням. Переконання реалізують себе в механізмах внутрішньої детермінації процесу життєтворення і є змістовним ядром світогляду особистості.
Таким чином, світогляд - вища форма суспільної свідомості, в якій інтегровані філософські принципи осмислення і синтезу знань про світ в цілому. Він виступає засобом визначення позиції людини щодо всіх життєво-важливих явищ і подій у світі. Людина в своєму індивідуальному розвитку стає зрештою особистістю лише тоді, коли у неї формується певний світогляд.
Література
1. Швейцер А. Культура и етика : Пер. с нем. - М.: Прогресс, 1973. - 344 с.
2. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. - К.: Либідь, 1997. - 374 с.
3. Ашманис М.Г. Мировоззрение и условия его формирования. - Рига: Зинатне, 1977. - 118 с.
4. Миронов А.В. Содержание экологического образования будущего учителя. - Казань: Казанский университет, 1989. - 220 с.
5. Черноволенко В.Ф. Мировоззрение и научное познание. - К.: Наука, 1970. - 250 с.
6. Мировоззренческая направленость преподавания общетеоретических и специальных дисциплин в инженерно-техническом вузе: Методология, методика, опыт / Под ред. Е.М. Пенькова, П.И. Полухина. - М.: Высшая школа, 1984. - 216 с.
7. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. - М.: Педагогика, 1982. - Т. 1. - 486 с.
8. Овчинников В.С. Мировоззрение как явление духовной жизни общества.: Опыт анализа понятий. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1978. - 100 с.
9. Шинкарук В.И., Иванов В.П. Актуальные проблемы исследования мировоззренческих функций диалектического материализма // Вопросы философии. - 1981. - №2. - С.45-55.
10. Мировоззренческая направленость преподавания общетеоретических и специальных дисциплин в инженерно-техническом вузе: Методология, методика, опыт / Под ред. Е.М. Пенькова, П.И. Полухина. - М.: Высшая школа, 1984. - 216 с.
11. Шуртакова Т.В. Формирование мировоззрения студентов средствами искусства. - Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1987. - 110 с.
12. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания: опыт педагогической антропологии: том второй // Полн. собр. соч. - М., 1950. - Т.9. - С.117-118.
13. Штракс Г.М., Штракс М.Г. Диалектика формирования научных убеждений. - М.:Наука, 1985. - 305 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...