WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → До проблеми формування світогляду особистості - Реферат

До проблеми формування світогляду особистості - Реферат

місця в ньому людини" [7, с.255].
Упродовж цієї думки треба зазначити, що практика суспільного розвитку гостро ставить питання про екологію людини в умовах сучасної науково-технічної цивілізації, яка торкається основних вимірювань людського буття, накладає глибокий відбиток на самосвідомість особистості, її світосприйняття і світовідчуття.
Світогляд звичайно визначають як таку систему поглядів і уявлень, переконань і ідеалів, яка в узагальненому вигляді розкриває ставлення людини до світу, спосіб його бачення, розуміння і оцінки, спосіб усвідомлення свого місця в ньому [5, с.51]. Він дає людині загальне орієнтування в світі, відповідає на низку запитань: це світ в його загальних рисах? Яке місце займає в ньому людина, як вона пізнає і освоює його? Куди і за якими законами рухається людство? Які ідеали людини, до яких цілей їй потрібно прагнути і як їх досягти?
Відмінною особливістю будь-якого світогляду є, по-перше, єдністьдумок і дій, теорії і практики; по-друге, наявність єдиного методологічного принципу, який дозволяє узагальнити всі наявні знання в чітку і за можливістю несуперечливу сиcтему.
Знання і світогляд особистості характеризуються суттєво різними предметними царинами. У сучасній літературі ще зберігається точка зору, яка визначає світогляд як "систему узагальнених поглядів" на реальність, "картину світу в цілому" і, таким чином, ототожнює світогляд з особливою формою знання. "Предметом світогляду як особливої форми відображення дійсності є найбільш загальні суттєві риси, властивості, закони об'єктивного світу, які охоплюють природу, суспільство, безпосереднє природне і соціальне середовище діяльності людини, класу, суспільства [8, с. 21].
Світогляд з цієї точки зору повністю вичерпується деякими узагальненими результатами філософського і природничо-наукового пізнання і зводиться виключно до форм інтелектуального життя, раціонально-понятійного відображення світу. Подібні уявлення з достатнім обґрунтуванням долаються в роботах українських вчених-педагогів В.І.Шинкарука, В.П.Іванова та інших авторів, які визначають світогляд як особливий, змістовно відмінний від знання "спосіб духовно-практичного освоєння світу" [9].
Альтернативність цих точок зору відображує принципово різне розуміння місця і ролі знань у загальній структурі світогляду особистості.
Світогляд виступає в якості специфічної форми ставлення людини до світу, він виражає головну лінію і визначає програму її життєдіяльності, головні імперативи її поведінки. Зміст світогляду не може бути зведений до знання: їх нетотожність - у відмінності структур, способів функціонування.
Дослідження В.І.Шинкарука та інших авторів розкривають світогляд як складний духовний комплекс, в якому пов'язані всі суттєві сили людини: розум, почуття, воля, здібності, хвилювання, досвід тощо. Об'єктом світогляду є не "світ сам по собі", а ставлення до світу, тому він виступає, перед усім, як форма суспільного (індивідуального) самоусвідомлення і самовизначення особистості. Суттєвий зміст світогляду особистості розкривається не стільки у сфері її понятійного мислення, скільки у глибинах знань, прагнення до дій, основних ціннісних орієнтаціях, де знання як кінцевий продукт пізнавальної активності реалізує себе у формі усвідомлених принципів поведінки і предметної діяльності. Світогляд, що є якісною характеристикою свідомості, разом з тим виступає і як основна міра цілісності людини.
Знання - найважливіша ланка в структурі світогляду. Історичний прогрес знань не лише розширює обрії раціонального бачення світу, але і поглиблює самоусвідомлення, перебудовує зміст духовного світу особистості, збагачує всі світоглядні рівні свідомості - світовідчуття, світосприйняття і світорозуміння. Як духовний феномен світогляд предметно реалізує себе через об'єктивацію в різних формах практичної діяльності. Адекватність цього процесу визначається врешті ступенем адекватності знань, раціональним обґрунтуванням життєвих настанов, ідеалів, ціннісних орієнтирів особистості. У формуванні світоглядного чинника свідомості беруть участь всі типи знань, але вони обмежені їх значенням життєвих програм, цільових настанов, нормами і ідеалами особистості. Тут знання виступають, головним чином, не з боку науковості, а з боку свого соціально-практичного змісту.
Знання - необхідний будівельний матеріал світогляду особистості, який знаходиться в процесі формування, але загальним фундаментом цього процесу є не пізнання як таке, а практична діяльність людини. Світогляд виникає з практичного ставлення до світу, а його зміст в своїх кінцевих основах визначається не знанням, а реальним - суспільним і індивідуальним буттям. Світогляд людини формується не у високих сферах абстрактно-понятійного мислення, а в процесі безпосереднього практичного життя, земних турбот і клопотів, праці і спілкування, де і відбувається процес самовизначення особистості, формується система його переконань, моральних засад, життєвих уявлень. У складній організації людської свідомості, науково-технічні знання стають елементом світоглядної структури лише тоді, коли вони виступають регулятивним принципом діяльності, переростають в особистісні переконання, моральні імперативи, поведінкові і ціннісні норми.
"Емпіричні знання - це і є та мінімальна інформація, яка необхідна людині для того, щоб викликати у неї відповідне розуміння (погляди) досліджуваного об'єкта і тим самим включити його в сферу своєї діяльності" [8, с.69].
З цієї точки зору не можна не погодитись з тими авторами, які розглядають світогляд як деякий синоптикум самих різних знань: "В міру зростання науки і техніки в склад наукового світогляду вливаються все нові наукові знання. Сучасний науковий світогляд не уявляється без узагальнюючих ідей не лише в квантовій фізиці і теорії відносності, але і кібернетиці, молекулярній біології, екології та інших науках, народжених в XX столітті. Він виявився б неповним і без збагачуючих ідей про світ техніки, яка впливає на життєдіяльність людини" [10, с. 32].
Органічний

 
 

Цікаве

Загрузка...