WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особливості запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (на прикладі КНЛУ) - Реферат

Особливості запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (на прикладі КНЛУ) - Реферат

рекомендаціях", з урахуванням головних цілей вивчення і викладання мови можна виділити чотири основні сфери спілкування:
- особиста (сфера особистих інтересів), у якій суб'єкт навчання живе як приватна особа. Центром цієї сфери є сім'я, дім, друзі. Вона охоплює індивідуальну діяльність людини, скажімо, читання будь-якої літератури для власного задоволення, ведення особистих записів, щоденника проведення відпочинку, вільного часу, хобі та ін.;
- публічна, в цій сфері суб'єкт навчання діє як громадянин, член спільноти чи організації, він здійснює різні види діяльності з різними цілями;
- професійна, в якій суб'єкт навчання виконує свої функціональні обов'язки, пов'язані з відповідною професією чи роботою;
- освітня, в якій суб'єкт навчання бере участь у навчальному процесі, особливо (але не обов'язково) у закладі освіти (1).
Слід зазначити, що на практиці численні ситуації охоплюють, як правило, більше ніж одну із вищеназваних сфер. Скажімо, для викладача професійна та освітня сфери співпадають. Отже, кожна сфера по суті відкрита для інших сфер, скажімо, публічна може бути тісно пов'язана з професійною тощо.
Завданням Київського національного лінгвістичного університету є підготовка фахівця високого рівня володіння іноземною мовою, який був би здатним використовувати мову в будь-якій із вищезазначених сфер комунікації, який не лише використовував би знання з іноземної мови для задоволення особистих чи публічних потреб, але й був би професіоналом в освітній сфері: навчанні іноземній мові інших людей.
Багато країн Європи надають політичного значення вже сьогодні і особливо в майбутньому розвитку специфічних видів діяльності, таких як стратегії урізноманітнення та інтенсифікації вивчення мови з метою підтримки плюралінгвізму і приділяють увагу майбутньому зростанню освітянських зв'язків та обмінів: оптимальному використанню усього потенціалу комунікативних й інформаційних технологій.
Власне плюралінгвізм має розглядатись у контексті різноманіття культур, оскільки мова є не лише головним аспектом культури, але й засобом досягнення культурних проявів. У культурній компетенції особистості різні види культури не просто співіснують одна з одною, вони взаємодіють, скажімо, національна з регіональною, чи національна з соціальною, і в результаті створюють інтегровану збагачену плюракультурну компетенцію, складовою якої завжди повинна бути плюралінгвальна компетенція.
Наказом МОН України від 23.01.2004 р. КНЛУ увійшов до тих закладів, в яких проводиться педагогічний експеримент щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. За рішенням ректорату університету експеримент діє на першому курсі денної форми навчання всіх факультетів та інститутів. Кафедрами університету створено модульні робочі програми з усіх дисциплін, які викладаються на першому курсі; розроблені системи рейтингового контролю знань і вмінь студентів І курсу, які базуються на контролі основних видів навчальної діяльності студентів; визначено вагові бали, рейтингові оцінки та критерії оцінювання навчальних досягнень студентів; внесено зміни до семестрового контролю та створено формули підрахунку підсумкового рейтингу і шкали для трансформації рейтингових балів у чотирибальну систему оцінок України та семибальну систему оцінок ECTS.
Метою впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу є підвищення якості вищої освіти фахівців і забезпечення на цій основі конкурентоспроможності випускників та престижу української вищої освіти у світовому освітньому просторі (2).
З метою стимулювання активної і систематичної аудиторної та позааудиторної роботи студентів упродовж навчального року, підвищення ефективності поточного контролю та забезпечення об'єктивності оцінювання знань, умінь та навичок студентів у КНЛУ проводиться атестація. Атестаційна оцінка виставляється студенту відповідно до суми рейтингових балів, набраних ним під час вивчення навчального матеріалу певного модуля з урахуванням модульного контролю. Сума рейтингових балів за вивчення модуля об'єктивно відображає реальний рівень засвоєння студентом відповідного навчального матеріалу, виконання ним всіх видів навчальної діяльності передбачених модульною робочою програмою дисципліни. Атестації проводяться двічі або тричі на семестр залежно від кількості навчальних модулів.
Оцінка за атестацію повинна обґрунтовуватись викладачем і доводитись до відома кожного студента та оголошуватись перед групою. Результати атестацій з різних дисциплін доводяться до широкого загалу студентів, обговорюються на засіданнях кафедр, вчених рад факультетів та інститутів.
Студенти, які за наслідками рейтингового контролю та усіх атестацій з навчальної дисципліни мають лише відмінні оцінки, відвідували усі заняття, отримують підсумкову оцінку "відмінно" чи "зараховано" (якщо залік) без проходження семестрового контролю. Рішення про це приймає відповідна кафедра.
Студенти, семестровий рейтинг (сума набраних рейтингових балів за всі модулі) яких становить менше 50% можливих рейтингових балів з навчальної дисципліни, до підсумкового семестрового контролю (заліку, диференційованого заліку, екзамену) з цієї дисципліни не допускаються і підлягають відрахуванню з університету за невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу.
Перші результати функціонування кредитно-модульної системи організації навчального процесу і рейтингової системи оцінювання знань та вмінь студентів у КНЛУ дають можливість зробити декілька висновків:
- модульна організація навчального матеріалу і рейтингове оцінювання сприяють систематичному навчанню студентів,стимулюють їх до повсякденної праці, що в результаті підвищує рівень знань.
Кожен навчальний семестр складається з декількох модулів залежно від обсягу навчальної дисципліни. Наприклад, вивчення першої іноземної мови у кожному семестрі ділиться на чотири модулі: три робочі і один контрольний. У кінці кожного модуля проводиться модульна контрольна робота, яка передбачає контроль умінь з основних видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, письмо, медіація та лексико-граматичні знання;
- семестровий екзамен є більш констатуючим, а не стимулюючим фактором для поліпшення знань, стає лише складовою підсумкової семестрової оцінки, що зміщує акценти на наполегливу працю студента протягом модулів, а не на два чи три дні перед екзаменом. Адже безперечно відомо, що знання, набуті за декілька днів до іспитів, зникають так само швидко за декілька днів після них;
- рейтингова система оцінювання показує студенту його повсякденний рівень знань, що дає йому можливість чіткіше регламентувати свій робочий час, спрямовувати більше зусиль на необхідну дисципліну чи розділ дисципліни;
- кредитно-модульна система організації навчального процесу та рейтингова система оцінювання вимагають чіткої організації і дисципліни з боку всіх учасників навчального процесу: студентів, викладачів, кафедр, факультетів та ректорату;
- у морально-психологічному аспекті дана система організації навчального процесу знімає психологічний тиск, зриви і стреси, які, безперечно, виникають у студентів у передсесійний та сесійний періоди, тому що результат успішності стає більш прогнозованим завдяки поточному рейтингу.
Загалом вважаємо, що перший досвід експерименту засвідчує, що використання кредитно-модульної системи організації навчання сприяє інтенсифікації навчального процесу, конкретизує і систематизує засвоєння навчального матеріалу; прогнозованість результатів успішності підвищує мотивацію, роль і значущість студента у власній навчальній діяльності.
Література
1. Un cadre europзen commun de rзfзrence pour les langues: apprendre, enseigner, зvaluer. Рaris: Les зditions Didier, 2001. C.41.
2. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи: матеріали 2003-2004 рр.) / За редакцією В.Г. Кременя. - Київ-Тернопіль, 2004. - С.106.
3. Грубінко В.В. Індивідуальна та самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу. - Матеріали науково-практичного семінару "Кредитно-модульна система організації навчального процесу". - Тернопіль: ТДПУ, 2004. - С.3.

 
 

Цікаве

Загрузка...