WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Модель розвитку рефлексивних вмінь у процесі підготовки студентів – майбутніх соціальних працівників - Реферат

Модель розвитку рефлексивних вмінь у процесі підготовки студентів – майбутніх соціальних працівників - Реферат

підготовка студентів є частиною навчального процесу та має свою ціль, змістовні компоненти, означену структуру, механізм функціонування.
Цілями рефлексивної підготовки студентів-майбутніх соціальних працівників є: формування базових знань про рефлексію; розвиток основних рефлексивних умінь; стимулювання процесу особистісного та професійного самовизначення майбутнього спеціаліста соціальної роботи.
Загальні цілі рефлексивної підготовки розгортаються у системі конкретних завдань: сформувати базові знання стосовно професійної рефлексії; навчити проводити аналіз особистої думки про себе та свою діяльність, співвідносити її з думкою клієнтів, колег та інших людей, а також мотивацію їх вчинків; навчити студентів неупереджено оцінювати свої можливості та здатності; навчити студентів найпростішим прийомам вдосконалення своїх рефлексивних умінь; розвинути навички міжособистісного спілкування у малих і великих групах, в колективах.
Соціально-психологічні особливості студентів, характер їх майбутньої професійної діяльності та специфіка процесу навчання у вищому навчальному закладі потребує розробки такої моделі навчання, яка своїм змістом, методами навчання та формами організації навчально-пізнавальної діяльності була б направлена на вдосконалення як професійних, так і рефлексивних умінь та знань.
Зміст рефлексивної підготовки студентів - майбутніх соціальних працівників, докладно та послідовно розкрито у розробленому нами спецпрактикумі "Професійна рефлексія соціального працівника", який включає систему знань, необхідних для формування рефлексивних умінь, та систему рефлексивних умінь в області рефлексії та професійного рефлексивного спілкування спеціаліста соціальної роботи.
Стисло розглянемо структурні елементи запропонованої нами моделі рефлексивної підготовки студентів - майбутніх соціальних працівників.
1. Система знань соціального працівника.
1.1. Загальні знання про рефлексію, які потрібні майбутнім соціальним працівникам: знання сутності рефлексії, психологічних та педагогічних підходів до її вивчення; різних видів рефлексії та форм її проявів; способів оволодіння різними видами рефлексії; уявлення щодо рефлексивно-перцептивного аналізу; сутності та компонентів рефлексивної діяльності, її засобів та способів; сутності професійної рефлексії спеціаліста соціальної роботи; методів вивчення та розвитку рефлексії соціального працівника; сутності емпатії, способів її вираження та оволодіння нею; уявлення про емпатичні здатності; емпатичне відношення та емпатичне розуміння.
1.2. Знання щодо професійного рефлексивного спілкування спеціаліста соціальної роботи: знання особливостей професійного спілкування соціального працівника; сутності поняття професіоналізму соціального працівника, його критеріїв та показників; професійно особистісних якостей соціального працівника та його професіограми; особливостей рефлексії у спілкуванні; сутності професійно-рефлексивного спілкування спеціаліста соціальної роботи, його способів, етапів, стилів; ролей, позицій соціального працівника у спілкуванні; сутності комунікативної компетентності соціального працівника, комунікативних та організаторських здібностей.
2. Система вмінь соціального працівника.
2.1. Загальні рефлексивні вміння:
· ставити реальні цілі як основу для оцінки результативності своїх професійних дій;
· прогнозувати наслідки своїх професійних дій, здійснювати контроль та самоконтроль;
· адаптувати, доповнювати чи змінювати план, програму, форми та методи роботи відповідно до конкретних умов з метою досягнення оптимальних результатів;
· усвідомлювати виконану діяльність, самокритично відноситись до неї;
· оцінювати та підводити підсумки досвіду своєї практичної роботи і використовувати у своїй практиці досвід своїх колег;
· проявляти високу професійну готовність під час виконання своїх обов'язків за будь-яких обставин.
2.2. Уміння в області професійного рефлексивного спілкування соціального працівника:
· аналізувати свої особисті думки, дії, психологічний стан та усвідомлювати уявлення інших людей про себе;
· оцінювати стан та проблемну ситуацію іншої людини і приймати його позицію;
· здійснювати емпатичне розуміння, володіння комутативними та організаторськими здібностями;
· аналізувати та "володіти" ситуацією: підтримувати благонадійний психологічний клімат, створювати робочий настрій;
· враховувати у процесі роботи етичний аспект своїх дій.
Ми не претендуємо на повний обсяг визначених знань та умінь у запропонованій моделі, але ці дві групи знань та умінь є двома взаємопов'язаними підсистемами, а кожне приватне вміння є елементом будь-якої підсистеми. Підсистеми створюють систему, цілісну сукупність взаємо-пов'язаних елементів, що володіють новими ознаками, які не є характерними будь-якому елементу окремо.
Модель розвитку рефлексивних вмінь майбутніх соціальних працівників включає в себе сукупність різних методів та засобів, а також різноманітних форм організації навчально-пізнавального процесу, таких як лекції, семінарські та практичні заняття, тренінги, самостійну та самоосвітню роботу, індивідуальні та групові консультації.
Запропонована нами модель розвитку рефлексивних умінь майбутніх спеціалістів соціальної роботи відноситься до структурно-функціональних моделей, оскільки в ній відображається структура змодельованого процесу та виявлені функціональні призначення елементів структури.
Отже, рефлексивні вміння - це професійні якості спеціаліста, що характеризують його діяльність за самоаналізом, самовдосконаленням та глибоким зануренням у життєві ситуації, які пов'язані з виконанням професійних обов'язків.
Актуальність розвитку рефлексивних вмінь у процесі підготовки студентів - майбутніх соціальних працівників обумовлена потребою суспільства у спеціалісті, який володіє рефлексивними вміннями; відсутністю діючої моделі рефлексивної підготовки студентів у професійній сфері "Соціальна робота"; необхідністю комплексного підходу, узагальнюючого та систематизуючого наявний теоретичний та практичний потенціал професійної підготовки.
Література
1. Про вищу освіту: Закон України // Відомості Верховної Ради, 2004. - № 20. - 134 с.
2. Крутецкий В.А. Основы педагогической психологии. - М.: Просвещение, 1972. - С.123.
3. Бугенко Я. Процеси розгортання інтелектуальної рефлексії у модульно-розвивальному освітньому циклі // Психологія і суспільство, 2003. - № 4. - С. 45.
4. Философский словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1993. - 840 с.
5. Крутецкий В.А. Основы педагогической психологии. - М.: Просвещение, 1972.- С. 255.
6.Краевский В.В. Педагогика между философией и психологией // Педагогика. - 1994. - № 6. - С. 24-31.
7. Решетова З.А. Психологические основы профессионального обучения. - М.: МГУ, 1985. - 128 с.
8. Лупшаева Е.В. Развитие рефлексии в общении средствами социально-психологического тренинга: Автореф. дис. … канд. псих. наук. - М., 1989. - 17 с.
9. Ковалев Г.А. Основные направления исследования методов активного обучения в странах Запада // Психологический журнал. - 1989. - № 1. - С. 28-34.
10. Кузьмина Н.В. Методы исследования педагогической деятельности. - Л.: ЛГУ, 1995. - 144 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...