WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Розвиток діалогічного мовлення на уроках іноземної мови в навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації - Реферат

Розвиток діалогічного мовлення на уроках іноземної мови в навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації - Реферат

акредитації:
"В місті" - діалог-розпитування;
"Зустріч в аеропорту" - діалог-домовленість;
"Відвідування театру" - діалог-обмін враженнями;
"Обговорення та вирішення ділових проблем" - діалог-обговорення.
Працюючи над формуванням умінь професійного спілкування студентів в процесі вивчення іноземних мов, необхідно враховувати, що "ключові способи підвищення комунікативної компетентності слід шукати не в шліфовці поведінкових умінь і не в ризикованих спробах особистісної реконструкції, а через активне усвідомлення індивідом природних міжособових ситуацій і самого себе як учасника цих діяльнісних ситуацій, через розвиток соціально-психологічної уяви, яка дозволяє бачити світ з точки зору інших людей".
Формування особистісно-професійної комунікативної компетентності студентів відбувається в міжособистісних ситуаціях. Тому показниками професійної майстерності майбутніх товарознавців в митній справі буде рівень адекватного сприйняття ситуації та вибір на цій основі раціональних прийомів реагування, що відповідатимуть когнітивному, емоційно-оцінному та поведінковому компоненту діяльності. Все це потребує високого рівня самоаналізу та усвідомлення виконуваних дій. У звичайних умовах людина не усвідомлює до кінця тих ситуацій, в яких вона бере участь, а тому в процесі навчання потрібно створити таку обстановку, в якій майбутній спеціаліст додатково отримає наукове пояснення, яке може співвіднести з іншими перцептивними і комунікативними характеристиками суб'єкта спілкування. Він повинен переглянути свій попередній досвід, беручи участь у комунікативних ситуаціях на основі зворотного зв'язку від інших учасників групи щодо ефективності своїх поведінкових тактик і стратегій.
Будь-який освітній зміст може бути оптимально засвоєний за наявності певної педагогічної системи, в якій органічно поєднуватимуться загально-дидактичні та методичні основи. Розглянемо зміст наукового поняття "система". Під "системою" слід розуміти упорядковану множину взаємозв'язаних елементів, виділену на основі певних ознак, об'єднаних спільною метою функціонування і єдністю керування, що виступає у взаємодії із середовищем як цілісна єдність. У методиці навчання іноземних мов термін "вправа" інтерпретують по-різному. Одні методисти розглядають її як дії, які виконуються з навчальною метою і спрямовані на розвиток, закріплення або корекцію відповідних умінь і навичок; інші - як психофізіологічну діяльність комунікативного характеру, спрямовану на формування здатності брати участь в обміні інформацією; треті - як засіб взаємодії того, хто навчає і того, хто навчається, опосередкований іншомовним матеріалом і конкретними міжособистісними стосунками. Під "вправою" ми розуміємо різноманітні види навчальної діяльності, що включають систему навчальних дій - від рецептивних, елементарних за операційним складом, до продуктивних, досить складних, які ставлять студентів перед необхідністю багаторазового, варіативного і творчого застосування здобутих у процесі навчання знань у різних зв'язках і умовах.
Досвід вивчення іноземної мови студентами Вінницького кооперативного коледжу економіки та права спеціальності "Товарознавство в митній справі" дозволяє систематизувати методичні параметри та виділити вправи, які сприяють виробленню навичок діалогічного мовлення. За мірою пізнавальної активності студентів всі вправи умовно можна розділити на чотири групи.
Перший вид вправ передбачає складання мікродіалогів (запитання-відповідь, спонукання-згода/відмова і т. д.) за поданою темою, використовуючи зразок мовлення та подану нову лексику. Наприклад:
A. Wo kцnnen wir uns morgen treffen?
B. Ich glaube, am besten komme ich zum Hotel.
(die Ausstellung, der Betrieb, die Besprechung, die Firma, die Konferenz, das Mittagessen, das Frьhstьck).
Другий вид вправ - навчання діалогічному мовленню з використанням тексту-зразка. Наприклад: Прослухайте діалог без тексту з попередніми орієнтирами (запитаннями за змістом, правдивими та неправдивими твердженнями, ключовими словами)
Прослухавши зразок, учні в парах складають власні мікродіалоги згідно з отриманим завданням.
Третій вид вправ передбачає складання власних діалогів з використанням зорових вербальних опор у вигляді діалогу-схеми і діалогу-підстановчої таблиці. Наприклад: Прослухавши на занятті тематичні діалоги, студенти складають власні, використовуючи діалог-схему:
Діалог з теми "Візит в театр"
A: What is the play about?
B: …..
A: Is it worth seeing?
B: …..
A: Would you like to see it again?
B: …..
* * *
A: What's on at the theatres tonight? Let's have a look at the "Where to go" column in the newspaper.
B: ……
A: Oh, we have a wide choice. What theatre do you prefer?
B: ……
A: But I am afraid we shall not get tickets.
B: ……
Четвертий вид вправ побудований на складанні діалогу відповідно до навчально-мовленнєвої ситуації.
Ці рецептивно-продуктивні мовленнєві вправи носять творчий характер. Опори, як правило, не використовуються. Наприклад:
Work in pairs. You go on a business trip. Role-play booking a flight (a train), reserving a room and a procedure at the check-in desk (the customs) at the airport [2;76 ].
Традиційною є думка про те, що вміння висловлюватись сприймається як належне, і вважається, що при достатньому володінні граматикою і багатим словниковим запасом людина вміє висловлюватись зрозуміло. Але для більшості студентів виступи перед аудиторією пов'язані з великими переживаннями, а дискусійне обговорення стає справжнім стресом. Найтиповішими комунікативнимипомилками при цьому є невміння відстоювати свої погляди і переконання та надмірне захоплення силою власних аргументів і втрати будь-якої поваги до думок співрозмовника.
Для того, щоб студенти подолали такий мовний бар'єр, студентам пропонується ряд тем-дискусій, які обговорюються на занятті разом з викладачем. Наприклад: "Хто такий менеджер?", "Хто є кращим менеджером: чоловік чи жінка?", "Яким повинен бути ідеальний керівник?" тощо.
Ефективність занять визначається тим, наскільки успішно здійснюється емоційна підтримка учасників, які відчувають у цьому потребу; створюються умови для безоцінного ставлення учасників групи один до одного; знижуються бар'єри психологічного захисту, що сприяє усвідомленню власної поведінки у звичних і стресових ситуаціях; закріплюються адекватні і раціональні способи реагування на життєві і виробничі ситуації.
Існують різні позиції щодо ролі комунікативних вправ. Але у будь-якому випадку вони передбачають досягнення конкретної мети, виникнення певного комунікативного наміру і його успішну реалізацію за допомогою спілкування засобами іноземної мови. Важлива роль при цьому належить розвитку навичок діалогічного мовлення, щоб засвідчувати не лише здатність логічно висловлювати думки, а й вільно їх інтерпретувати адекватно до мовної ситуації. Розвивати такі навички варто поетапно, враховуючи рівень мовної підготовки, сформовану здатність працювати самостійно та внутрішні спонукання щодо професійного самовизначення.
Література
1. Ананьєва Л. В. Моделювання змісту навчання професійно-педагогічного діалогу та його реалізація на початковому ступені навчання у мовному вузі // Іноземні мови. - 2000.- № 4.- С. 22-26.
2. Біленька О., Павлюк А., Чепурна О. Business English Essentials. - Тернопіль: Видавництво Карп'юка, 2003. - 200 с.
3. Давидова М. А. Деятельность методиста обучения иностранным языкам. - М.: Высшая школа, 1990. - С.176.
4.Кіріченко В. Р. Навчання діалогічного мовлення на уроках англійської мови // Англійська мова та література. - 2003.- № 3.- С. 3-10.
5. Колодязна В. В. Навчання діалогічного мовлення на уроках англійської мови за комунікативною методикою // Англійська мова та література.- 2004.- № 5.- С. 4-9.- № 6.- С. 5-11.
6. Кулиш Л., Друянова Е., Хачатурова М. Английский для общения. - К.: Астарта, 1995. - 256 с..
7. Мирошніченко А. Л. Навчання усного мовлення // Англійська мова та література.- 2004.- № 31.- С. 9-13.
8. Тучина Н. В. Комунікативні вправи і завдання // Англійська мова та література.- 2003.- № 22-23.- С. 38-39.
9. Ярцев В. В. Deutsch fьr Sie und … . - М.: Московский лицей, 2002.- 360 c.

 
 

Цікаве

Загрузка...