WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Викладання навчальної дисципліни “соціологія” через модуль-контроль - Реферат

Викладання навчальної дисципліни “соціологія” через модуль-контроль - Реферат

обгрунтувати свої способи виходу з конфліктної ситуації;
- набути навичок аналізу соціальних процесів, що відбуваються в Україні, виробничих колективах, виділяти їх важливі елементи і ознаки для використання в практичній діяльності;ьуміти простежувати закономірності розподілу суспільної праці і їх вплив на соціально-психологічний клімат у колективі і його згуртованість;
- з'ясувати суть характеристики і механізм формування громадської думки в колективі, його місце, значення і принципи використовування в практичній діяльності.
- Сумарний час на вивчення навчального матеріалу: 20 годин
Бали за змістовний модуль R3: 50
Вхідні елементи робочої програми:
· лекції Л7, Л8, Л9;
· ККР;
· заняття на самостійну підготовку: СЗ -7, СЗ-8, СЗ-9, СЗ-10.
Порядок виставлення підсумкової оцінки
з вивчення навчальної дисципліни
1.Переліки питань теоретичної і практичної підготовки для перевірки знань з рейтингових елементів змістовних модулів разом з навчальним матеріалом, який опрацьовується при проведенні планових навчальних занять, обов'язково включають навчальний матеріал,передбачений завданнями для засвоєння студентами у процесі самостійної роботи.
2.Підсумкова оцінка студенту виставляється за наслідками порівняння його індивідуального рейтингу R1 з максимально можливим за дисципліну Rд, який відповідає сумарній кількості годин на вивчення дисципліни відповідно до діючого навчального плану і є сумою граничних балів за всі змістовні модулі RD = УRi. Максимальна кількість балів за кожен змістовний модуль визначається сумою балів за рейтингові елементи, що входять у нього, - УRi = УRэi.
3.Індивідуальний рейтинг студента R1 визначається як сума балів за кожен змістовний модуль R1i при обов'язкових позитивних оцінках R1эi за всі рейтингові елементи, а також заохочувальних Rр і штрафних Rш балів за якість навчально-наукової діяльності протягом семестру.
4.Заохочувальні бали Rр призначаються студенту за клопотанням викладача навчальної дисципліни рішенням циклової комісії за дострокову здачу змістовних модулів і виконання творчої роботи з соціології (участь в олімпіадах, конкурсах, конкурсних роботах, виступи на студентських конференціях, участь у науковій роботі і розвитку УЛБ, створення дидактичних матеріалів тощо) до 10% від RD.
5.Штрафні бали Rш призначаються студенту за клопотанням викладача рішенням циклової комісії за невчасне виконання індивідуальних семестрових завдань, безпричинні пропуски занять до 10% від RD.
6.Підсумкова індивідуальна рейтингова оцінка студента визначається як:
R1 = УR1i + Rр - Rш. Переклад індивідуальних рейтингових балів за вивчення дисципліни в традиційні оцінки і шкалу ЕСТS представлений у таблиці.
Права студента за результатами модульної
оцінки знань
1. Студенти, що набрали протягом семестру необхідну кількість балів (R1>70), мають нагоду:
- не здавати залік, а одержати підсумкову оцінку відповідно до набраної кількості балів;
- здавати залік з метою підвищення оцінки.
2.Студенти, що набрали протягом семестру менше 70 балів, зобов'язані здавати залік по всьому об'єму навчальної дисципліни.
Примітки:
- Ваговий коефіцієнт Кв кожного рейтингового елементу змістовного модуля визначається як відношення максимальної кількості балів за нього до відмінної оцінки за національною шкалою (Кв = 10/5 = 2).
- Особливу увагу слід звернути на систематичність роботи студентів над навчальним матеріалом і відвідування занять, своєчасно і ефективно використовувати заохочувальні і штрафні бали з метою підвищення відповідальності студентів за кінцеві результати навчання.
- Критерії і форми перевірки знань повинні забезпечити об'єктивність оцінки з метою виключення до мінімуму суб'єктивного підходу. До основних видів контролю знань слід віднести семінари, контрольні роботи, колоквіуми, індивідуальні співбесіди.
Основним засобом для забезпечення об'єктивності оцінки якості знань в умовах кредитно-модульної системи навчання є оцінювання навчальних досягнень студентів за допомогою тестів. Тести все частіше розглядаються як складова частина компонентів навчальної програми. Для привиття навичок розмовної мови найбільш доцільно використовувати при контролі рейтингових елементів змістовних модулів семінари, колоквіуми, індивідуальні співбесіди.
Література
1. О проведении педагогического эксперимента относительно внедрения кредитно-модульной системы организации учебного процесса в высших учебных заведениях III-IV уровней аккредитации. Решения коллегии Министерства образования и науки Украины от 24.04.2003 г. Протокол № 5/5-4.
2. Перечень необходимых условий для внедрения кредитно-модульной системы организации учебного процесса в учебных заведениях III-IV уровней аккредитации / Дополнение к Решению коллегии Министерства образования и науки Украины от 24.04.2003 р. Протокол №5/5-4.
3. О проведении научно-практического семинара по вопросам внедрения кредитно-модульной системы организации учебного процесса: Приказ МОН Украины №740 от 06.11.2003 г.
4. О проведении педагогического эксперимента из кредитно-модульной системы организации учебного процесса: Приказ МОН Украины № 48 от 23.01.2004 г.
5. Временное положение об организации учебного процесса в кредитно-модульной системе подготовки специалистов: дополнение к Приказу МОН Украины № 48 от 23.01.2004 г.
6. Об утверждении Программы действий относительно реализации положений Болонской декларации в системе образования и науки Украины на 2004-2005 г.г.: Приказ МОН Украины №49 от 23.01.2004 г.
7. Мероприятия по реализации положений Болонской декларации в системе высшего образования и науки Украины на 2004-2005 г.г.: дополнение к Приказу МОН Украины № 49 от 23.01.2004 г.

 
 

Цікаве

Загрузка...