WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Текст як продукт та інструмент комунікації - Реферат

Текст як продукт та інструмент комунікації - Реферат

внутрішніми. Зовнішні засоби когезії мають формальні показники (граматичні і лексичні засоби), однак домінують внутрішні семантичні засоби зв'язності. Внутрішній зв'язок базується на спільності предмета опису, що є тим "стрижнем", що проходить через весь текст і як би "стягає" усі його частини в єдине ціле [7, с. 13-14].
Структуру будь-якого тексту складає ієрархія надфразових єдностей (НФЄ ), що складаються у визначених відносинах один з одним і формують його цілісність.Надфразовою єдністю є послідовність пропозицій, об'єднаних загальною макротемою і різними способами міжфразового зв'язку, що характеризується визначеною структурою, семантичною організацією і відносною значеннєвою закінченістю й автономністю, що ця одиниця зберігає , коли витягується з тексту [1, с. 17].
На думку деяких вчених НФЄ зовсім не є кінцевою одиницею тексту. Так, наприклад, Бровченко Т.О. розділяє в межах НФЄ мікротематичні єдності (МікТМє) і макротематичні єдності (МакТМє). Під МікТМє розуміється "функціонально, семантично і структурно зпаяна надфразова єдність мовного повідомлення, що виражає семантично зв'язаний виклад автономної частини однієї з тем, що містяться в тексті" [2, с. 90]. МакТМє "функціонально, семантично і структурно зпаяна єдність мовного повідомлення, що розкриває тему в цілому, цілком вичерпний її зміст" [2, с. 90].
НФЄ є ієрархічно більш високою одиницею стосовно фраз (пропозицій) і синтагм.Під фразою розуміється "мінімальний комунікативно значимий сегмент тексту, що має в мові корелят у вигляді інтонаційної структури" [1, с. 18].
Синтагма є "мінімальною одиницею мовного висловлення", яка зв'язана з утворенням "того чи іншого типу інтонаційного контуру на якому-небудь слові конструкції"[2, с. 89].
Виділення всіх перерахованих вище одиниць тексту допомагає глибше проаналізувати його структуру.
Через багатоаспектну природу тексту побудова його наукової класифікації викликає серйозні труднощі. Це залежить від параметрів, що лежать в основі подібних класифікацій, а саме від лінгвістичних і екстралінгвістичних ознак. У першому випадку "текст розглядається як статистичний об'єкт, в іншому - як динамічна система передачі інформації" [1, с. 19].
В цій статті ми вважаємо, що типологія тексту повинна відображати як комунікативний, так і структурно-семантичний аспект.
Ми погоджуємося з думкою Потапової Р.К., що "форма тексту мимовільна. Структури текстів відповідають цілям мовних актів і формуються з урахуванням специфіки останніх. Основну задачу текстових форм варто бачити в збереженні знання, що представляє дане мовне співтовариство" [3, с. 303].
Цікавість до проблеми породження письмового й усного текстів можна бачити в усвідомленій асиметрії між породженням і сприйняттям тексту, що виявляється, наприклад, у розбіжності активного і пасивного знання іноземної мови, у здатності людини, що не володіє літературним мовним стандартом, зрозуміти мову на цьому стандарті, але без можливості відтворення та ін. Крім того, існують ще дві комунікативні асиметрії: 1. Як правило "говориться меньше, ніж повідомляється"; 2. "Розуміється більше, ніж говориться" [3, с. 303].
Породження мови (усної і письмової) розуміється також як сукупність прийомів, що дозволяють реалізовувати фрагменти знань у пам'яті за допомогою артикуляторної чи мануальної (ручної) діяльності. Результати цієї діяльності сприймаються як усні чи письмові тексти [3, с. 304].
Найбільш послідовним може вважатися підхід до сегментації тексту, при якому між письмовою й усною мовою не існує принципових розходжень на рівні системи: використовуються однакові правила побудови пропозиції, однак їх реалізація приводить до різних результатів, що особливо чітко виявляється в сфері членування. Якщо для письмової мови основною одиницею є пропозиція, то для усного мовлення ця комунікативна одиниця - висловлення. Іноді границі пропозиції й одиниці висловлення збігаються, іноді одиниця висловлення може бути меньшою ніж пропозиція, а може містити в собі кілька пропозицій [3, с. 348].
Існує і інший підхід до типології текстів - комунікативний. При цьому можна виділити наступні основні положення: 1. Без комунікативної функції не існує тексту; 2. Комунікативна функція визначає специфіку мовного процесу.
Підводячи підсумок, ми погоджуємося з думкою, що цікавість лінгвістів до дослідження тексту пояснюється тим фактом, що "текст є основною формою існування природних мов" [3, с. 349].
Література
1. Абаімова О.В. Семантико-синтаксичні та інтонаційні особливості монологу в діалогічній мові англійської художньої прози. Дисс....канд. філол. наук, Одеса, ОГУ, 1998.- С. 12-19.
2. Бровченко Т.О. Про просодику комунікативних одиниць. - К.: Вища школа, 1978. - С. 88-103.
3.Златоустова Л.В., Потапова Р.К., Потапов В.В., Трунин-Донской В.Н. Загальна і прикладна фонетика, МГУ, 1997. - С. 303-349.
4. Колшанский Г.В. Контекстна семантика. - М.: Наука, 1980. - С.121.
5. Дубовський Ю.О. Аналіз інтонації усного тексту. - Мінськ, 1978. - С. 140.
6. Кравченко Н.О. Семантико-синтаксична і просодична організація лекторської мови (на матеріалі англійської мови). Дисс…...канд.филол. наук. - Одеса, 1993. - С. 12-14.
7. Прокоф'єва О.Г. Семантика інтонаційної виділеності в текстах спонтанної і монологічної мови. Дисс...канд філол. наук. - М., 2000. - С. 13-14.
8. Труханова Н.Л. Експресивні просодичні засоби в реалізації прагматичного аспекту тексту. Дисс. …канд. филол. наук. - Одеса, ОГУ, 1990. - С. 15-18.

 
 

Цікаве

Загрузка...