WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Перспективи розвитку сучасних кредитних систем - Реферат

Перспективи розвитку сучасних кредитних систем - Реферат

Grade-Point Average), а також з оплатою праці професорсько-викладацького складу [2, с. 32-33].
До головних недоліків накопичувальних систем слід віднести:
- послаблену роль державних органів управління освітою щодо впливу на хід упровадження кредитної системи та, як наслідок, можливий відхід від сповідування певної філософії освіти, за якою основна відповідальність за освіту покладається на державу;
- фрагментацію знань, сегментацію процесу навчання, зниження значущості наукових досліджень у процесі навчання [4];
- розмивання структури програм на присвоєння відповідного ступеня, зумовлене значною свободою вибору студентами програми навчання для накопичення кредитів. Окремі дослідники, наприклад, зазначають, що такі системи, як CATS навіть одержали спеціальну назву систем кредитів "a la carte" - "порціонних", оскільки дозволяють студентам необмежено "міксерувати" кредити різних типів і рівнів та в подальшому без додаткових умов претендувати на присвоєння кваліфікації [14].
Незважаючи на вказані недоліки, накопичувальні системи більш універсальні і зручні під час організації неперервної освіти - "освіти протягом життя" та підвищення кваліфікації. Вони, як правило, не залежать від форми навчання та особливостей національних освітніх систем різних країн, тому легко адаптуються до нових форм і технологій навчального процесу. Такі системи використовуються в освітніх системах, що характеризуються відсутністю жорсткого нормативно встановленого терміну навчання і фіксованого переліку курсів дисциплін навчального плану.
Перспективну вітчизняну кредитну систему ми теж визначаємо як освітню технологію, точніше освітньо-професійну технологію, що ґрунтується на застосуванні залікових освітніх одиниць (залікових кредитів), які дозволяють, ураховуючи індивідуальні потреби особистості, забезпечити протягом життя незалежно від форми навчання суспільно значущий напрям і актуальний рівень її фахової підготовки.
Поряд із цим заліковий кредит пропонуємо розуміти як відносну одиницю виміру результатів навчання (рівня знань, умінь і навичок), одержаних студентом під час вивчення фрагменту курсу - модуля [2, с. 34]. Тобто, заліковий кредит має кількісно вказувати, яка частка від усіх результатів навчання, запланованих освітньо-професійною програмою, припадає на знання і вміння з опанованого модуля, та передбачати максимальний термін вивчення його матеріалу.
Таким чином, практика використання основних типів існуючих освітніх кредитних систем дозволяє:
- висловити припущення, що відсутність національної кредитної системи унеможливлює перспективний розвиток системи освіти та належний її рівень у будь-якій країні;
- визначити, що запропонована модель кредитно-модульної системи організації навчального процесу для вітчизняних ВНЗ [1] зумовлює побудову кредитної системи залікового характеру;
- достатньо обґрунтовано стверджувати про реальну перспективу трансформації ECTS у кредитну систему не лише перезарахування, а й накопичення кредитів. Поряд із цим забезпечення функціонування ECTS на основі задекларованих вище принципів трансформації дозволить модернізованій системі визначати відповідні міжнародні стандарти вищої освіти;
- встановити, що в основу перспективної кредитної системи, орієнтованої на забезпечення навчання впродовж життя, повинен бути покладений принцип накопичення кредитів, а механізм їх перезарахування має відігравати хоча й важливу, однак допоміжну функцію в організації навчання;
- визначити однією з найбільш перспективних технологій організації навчального процесу за кредитною системою модульну технологію з використанням ефективного (рейтингового, GPA тощо) контролю успішності студентів.
Таким чином, вітчизняній вищій школі доцільно розробити національну кредитну систему, розраховану на використання не лише під час традиційно існуючих періодів навчання у вищих закладах освіти, що визначаються найпоширенішими формами навчання (денна, заочна), а й на застосування в навчанні протягом життя, і яка б за допомогою технології накопичення освітніх кредитів забезпечувала визнання та присвоєння одночасно з академічними кваліфікаціями необхідних професійних кваліфікацій. Поряд із цим ECTS, існуючу європейську систему перезарахування кредитів, слід розглядати лише як основу для визначення технології трансферту (перезарахування) освітніх кредитів.
Література
1. Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01.2004р. № 48.
2. Спірін О. М. Основні характеристики кредитних систем навчання // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. - 2005. - № 22. - С. 30-35.
3. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 рр.) / За ред. В.Г. Кременя. - Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2004. - 147 с.
4. Ганчеренок И. И. Европейская система переноса кредитов (ECTS) - Европейский стандарт в высшем образовании? // Проблемы введения кредитной системы высшего профессионального образования. - http://www.ccep.ru/img/Text.htm#coderzh6.
5. Steiner D. European higher education and the issues of tradition, transfer-credit and credibility // Higher Education in Europe. - 1996. - Vol. XXI (# 4). - P. 65-75.
6. Журавський В. С. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти: Наук.-метод. вид. / В. С. Журавський, М. З. Згуровський; М-во освіти i науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. полiтехн. iн-т". - К.: Полiтехнiка, 2003. - 195 с.
7. http://www.europa.eu.int/comm/education
8. Кнудсен И., Хауг Г. Тенденции в учебных структурах высшего образования // Болонский процесс: нарастающая динамика и многообразие (документы международных форумов и мнения европейских экспертов) / Под науч. ред. д-ра пед. наук, профессора В.И. Байденко. - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2002. - С. 36-88.
9. Чистохвалов В. Н. Системы накопления и перевода кредитов, используемые в европейских и американских университетах // Проблемы введения кредитной системы высшего профессионального образования. - http://www.ccep.ru/img/Text.htm#coderzh1 .
10. Dalichwow F. CATS and EUROCATS//Forum. - 1999. - Vol. 1 (# 3). - P. 6-9.
11. Принципи всеєвропейської системи накопичення кредитів: практичні вказівки // Мат. наук.-практичногосемінару "Кредитно-модульна система підготовки фахівців у контексті Болонської декларації", м. Львів, 21-23 листопада 2003 р. / МОН України; Нац. ун-т "Львівська полі- техніка. - Львів, 2003. - С. 53-76. - http://www.mon.gov.ua/education/higher/bolon/r_coll.doc, 11.10.2004 р.
12. Чучалин А., Боев О. Кредитно-рейтинговая система // Высшее образование в России. - 2004. - № 3. - С. 34-39.
13. Гребнев Л. С. Использование зачетных единиц в высшем образовании. - http://depart.ed.gov.ru/ministry/struk/depart/standart/work/edinicy/article.html
14. Карпенко О. М., Котомина Л. И., Денисович Л. И. Системы университетских кредитов (зачетных единиц) Великобритании и стран Азиатского и Тихоокеанского регионов // Инновации в образовании. - 2002. - № 6. - С. 75-84.

 
 

Цікаве

Загрузка...