WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Перспективи розвитку сучасних кредитних систем - Реферат

Перспективи розвитку сучасних кредитних систем - Реферат

утворила робочу групу для вивчення можливості переходу від системи трансферту (перезарахування) кредитів, якою є фактично розроблена у 1997 році ECTS [1], до системи накопичення кредитів [9], а в європейських університетах активно обговорюється проблема створення EUROCATS (European Credit Accumulation and Transfer System - Європейської системи накопичення та перезарахування кредитів) [10].
Як зазначається в матеріалах науково-практичного семінару "Кредитно-модульна система підготовки фахівців у контексті Болонської декларації" (м. Львів, 2003) накопичувальна європейська система кредитів, серед іншого, повинна:
· поважати національну та інституційну навчальні автономії, а отже, бути неагресивною і сумісною з існуючими програмами освіти;
· надати студенту кращу можливість вибору як кваліфікації, так і вищого закладу;
· сприяти навчанню, орієнтованому на студента;
· дозволяти акредитування попереднього навчання та попереднього навчального досвіду;
· робити можливою інтеграцію нових видів навчання і програм отримання ступеня;
· розрізняти різні види і рівні кредитів [11].
Щодо UCTS, то дана система фактично базується на моделі ECTS, по суті є її спрощеною версією та має аналогічні недоліки. Однак UCTS має певну перевагу перед ECTS - система передбачає більшу ініціативу студента щодо складання програми навчання.
Процес створення власних кредитних систем, які впроваджуються в країнах СНД із використанням принципів ECTS, на даний час є незавершеним - чітко зрозумілої і прийнятної системи освітніх кредитів немає в жодній із країн СНД. Це стосується й вітчизняної кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищій школі.
Заслуговують на увагу дослідження російських науковців щодо перспектив розвитку у вищій освіті Російської Федерації системи залікових одиниць, зокрема проведений аналіз та відповідні пропозиції, викладені А. Чучаліним та О. Боєвим [12].
Дослідники вважають, що перспективна кредитна система має бути системою кількісного оцінювання змісту освітніх програм з огляду на заплановані результати навчання - набуті знання, компетенції та методологічну культуру, яка має враховувати обсяг навчального матеріалу, його рівень і значущість, а також нормативний термін засвоєння. Додатковими вимогами до результатів опанування освітніми програмами можуть бути критерії національної та міжнародної професійної
1 Перший варіант ЕСТS розроблено у 1989-1990 навчальному році як пілотний чотирирічний проект за участю 145 європейських вищих навчальни х закладів. У 1994 році конференцією Ради Європи з вищої освіти та наукових досліджень практику ЕСТS було рекомендовано до широкого використання европейськими ВНЗ. кваліфікації, які формуються на основі вимог професійних організацій до рівня підготовки спеціалістів у відповідній галузі. Така кредитна система не повинна в явному вигляді враховувати трудовитрати, інші ресурсно орієнтовані характеристики навчального процесу та форми контролю.
Заплановані результати засвоєння освітніх програм мають міститися в Освітньому стандарті університету, який розробляється з урахуванням особливостей університетських наукових шкіл і традицій підготовки фахівців, станом промисловості та ринку інтелектуальної праці регіону, мінливими умовами зовнішнього середовища. "Мистецтво розробників Освітнього стандарту університету й програм підготовки фахівців полягає в тому, щоб запланувати необхідні результати опанування освітньою програмою за рівнями знань, компетенцій, методологічної культури та комплексної підготовки до професійної діяльності у відповідних модулях програми та оцінити їх певною кількістю кредитів" [12, с. 36], - зазначають науковці. Поряд із цим оцінювання якості засвоєння освітньої програми має бути індивідуальним і абсолютним як ступінь відповідності Освітньому стандарту (а не традиційно відносним щодо групи студентів).
Пропонуючи розглядати перспективну кредитну систему для вищої освіти Росії як кредитно-рейтингову, дослідники зазначають, що її використання для оцінювання змісту освітніх програм і якості їх засвоєння в поєднанні з організацією навчального процесу за нелінійною схемою сприятиме вдосконаленню національної системи вищої професійної освіти [12, с. 38].
Слід зазначити, що С. Молчанов, розуміючи зміст освіти як сукупність освітніх компетенцій, пропонує уточнити, що кількісному оцінюванню в такій кредитній системі підлягає не зміст освітньої програми, а зміст освіти, передбачений такою програмою [13, с. 9].
Як свідчить досвід російських вищих закладів освіти, перехід від годин до залікових одиниць в управлінні навчальним процесом полегшує розробку та впровадження нових форм організації навчального процесу (модульних технологій, рейтингів, асинхронного формування індивідуальних освітніх траєкторій тощо). Поряд із цим очікується, що такий перехід дозволить інтенсифікувати процес визнання програм окремих навчальних дисциплін ВНЗ Росії на європейському ринку освітніх послуг, стимулює інтеграцію російської системи вищої освіти до загальноєвропейського освітнього простору [14].
Більшість кредитних накопичувальних систем були розроблені та розпочали впроваджуватися на певному етапі соціально-економічного розвитку країн, головна особливість якого - існування та глибоке проникнення ринкових відносин у всі галузі суспільного життя. Такі системи знайшли широке застосування й стали невід'ємним інструментом ринкових національних моделей освіти. Тому переваги, недоліки та перспективи розвитку кредитних систем, орієнтованих на накопичення освітніх кредитів, об'єктивно зумовлені ринковим характером освіти.
Найбільш характерним прикладом кредитної накопичувальної системи є USCS - кредитна система, що використовується у вищій освіті США.
До конкретних переваг USCS слід віднести насамперед її гнучкість. Кожен студент вибирає власну траєкторію накопичення потрібної кількості кредитів, і тому система дозволяє ефективно реалізувати концепцію індивідуалізації процесу навчання. Проте перевагою USCS є не лише забезпечення індивідуального навчального графіка з огляду на потреби студента, а й можливість створення особистісних термінів навчання. Студент за власної ініціативи встановлює темп або швидкість просування вперед відповідно до персональних здібностей та інтересів, що дозволяє опанувати відповідну програму навчання раніше або пізніше запланованих програмою строків.
За умов достатньо високої автономії американських університетів і відсутності державних екзаменів використання в USCS модульного принципу навчання дозволяє достатньо швидко та ефективно створювати нові навчальні курси, зокрема суміжні з іншими дисциплінами, відкривати нові спеціальності,встановлювати нові ступені, запроваджувати новітні технології навчання.
Поряд із цим ефективність USCS не обмежується навчальним процесом. Серед іншого дана система дозволяє мінімізувати та ефективно використовувати фінансові й матеріально-технічні витрати на підготовку фахівців. Тому в досвіді використання USCS заслуговує на увагу взаємозв'язок кількості освітніх кредитів з певної дисципліни не лише з обсягом навчальної роботи студента та його академічною успішністю (наприклад, визначення середнього балу успішності GPA -

 
 

Цікаве

Загрузка...