WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Виховання творчої самостійності студентів технічних вищих навчальних закладів - Реферат

Виховання творчої самостійності студентів технічних вищих навчальних закладів - Реферат


Реферат на тему:
Виховання творчої самостійності студентів технічних вищих навчальних закладів
Стосовно курсiв "Культурологiя", "Українська та Світова художня культура" виховання творчої самостійності студентів є особливо актуальним, оскільки освоєння мистецтва не тільки передбачає адекватність його розуміння, а й вимагає співтворчості та індівідуальної інтерпретації. Одне з пріоритетних педагогічних завдань при викладанні курсiв "Культурологiя", "Українська та Світова художня культура" - допомогти студентам оволодіти методами та навичками самостійної роботи. Адже це сприяє поглибленому засвоєнню матеріалу, закладанню підвалин стійких пізнавальних інтересів у сфері культури; формуванню прагнення подальшого здобуття знань, самовдосконалення; визначенню спрямованості естетичних потреб та осмисленню внутрішньої необхідності прилучення до мистецтва.
Прищеплення навичок самостійної праці передбачається кожним розділом курсiв, на кожному етапі пред'явлення, засвоєння, закріплення матеріалу. Для ознайомлення студентів з основними видами мистецтв - образотворчим, музичним, видовищним, художньою літературою - розробляються відповідні методичні системи забезпечення самостійної роботи.
Досягнення мети здійснюється в процесі вивчення усього предметного комплексу, що позначається поняттям "художня культура", й утверджується шляхом застосування різних форм навчання та виховання (лекції, практичні заняття, тематичні заняття, тематичні консультації, робота в експозиціях музеїв, ознайомлення з музичними творами, сценічним мистецтвом тощо).
На найбільш складному етапі навчання засоби методичної підтримки мають допомогти їм - при введенні художнього сприйняття до тезаурусу загальнокультурного контексту і мистецтвознавчого усвідомлення, що потребує перекодування художньої семантики у сферу вербального дискурсу. Це передбачає перехід від перших вражень до розуміння мистецьких творів, вербалізацію категорій художнього мислення та їх переведення у мистецтвознавчі поняття, набуття навичок комунікативного спілкування стосовно мистецької проблематики. Методичні настанови мають допомогти долати труднощі, звільнити тих, хто навчається, від стресових ситуацій, що виникають через невміння самостійно розуміти й оцінювати художні явища.
Самостійна праця студентів може, як відомо, здійснюватися чи то під безпосереднім керівництвом викладача, чи незалежно від нього, шляхом реалізації визначеної ним цільової програми. Останнє потребує творчого використання набутих знань, володіння семантико-сигніфікативною специфікою мов різних видів мистецтв, здатності до самостійних оцінок і вміння визначити місце художнього явища у загальнокультурному контексті. Це пов'язано із заключним етапом педагогічного процесу.
У будь-якому виді мистецтва необхідними при структуруванні процесу формування навичок художнього сприйняття є вичленування основних інформаційних блоків і розробка відповідних методичних карт. Зокрема, методичне забезпечення лекційного курсу передбачає наявність термінологічного ряду, представленого на картках індивідуальних завдань, що заповнюються після лекції у позанавчальні години самими студентами. Це вимагає від них певної пошукової праці, формує вміння систематизувати дані, подавати наукові статті енциклопедій і довідників у лаконічній формі, фіксуючи їх на картках. Заповнення студентами термінологічних карток дозволяє викладачеві у найкоротший час відтворити з аудиторією зміст попередньої. Таким чином, уже з самого початку курсу студенти зорієнтовані не на пасивне сприйняття матеріалу, а на співтворчість з лектором, на самостійний пошук і примноження знань.
Участь у практичних заняттях є наступним етапом, що дає студентам можливість поглибити навички самостійної роботи, мета яких через організовану певним чином педагогічну ситуацію забезпечити активне й, по можливості, творче оволодіння матеріалом після його прослуховування на лекції. Відповідно до завдання студенти мають бути забезпечені набором методичних засобів, серед яких можна виокремити:
1. Засоби, що дозволяють з'ясувати рівень засвоєння матеріалу після його первинного пред'явлення на лекції. Це, зокрема, засоби, що відтворюють хронологію, фактологію, денотативну семантику художніх явищ, розкривають зміст термінів і систем наукової класифікації мистецтва. У процесі занять використовуються інформаційні картки, складені з метою поглиблення знань з основних тематичних підрозділів;
2. Карти тренувальних вправ, за допомогою яких здійснюється поетапний контроль засвоєння знань. Тут передбачені різноманітні засоби методичної підтримки оперативного оволодіння навчальним матеріалом: речові зразки, слайди образотворчого та ужитково-декоративного мистецтва, акустичні записи музичних творів та їхніх фрагментів, ситуаційні моделі тощо;
3. Карти-тести, що реєструють швидкість розумових операцій у сфері художнього мислення, здатності до вербалізації естетико-художніх вражень, до інтелектуальної рефлексії щодо мистецтва. Вправи такого типу найскладніші для студентів. Їх виконання дещо спрошується при застосуванні підстановочних тематичних блоків, речових моделей опису формально-композиційних і змістових компонентів твору, що полегшує оволодіння основними елементами мистецтвознавчого аналізу.
На подальшому етапі оволодіння матеріалом доцільно використати форми самостійної роботи студентів під керівництвом викладача в умовах ситуації комунікативного спілкування "викладач - студент".
Студент відтак набуває додаткової інформації, процес сприйняття ним мистецтва коригується, поглиблюється його розуміння. Водночас викладач має можливість спотерігати якість естетичних реакцій, емоційного сприйняття художнього твору, а також з'ясувати рівень компетентності рецепієнтів, виявити ступень їхньої готовності до широкого спілкування.
Групове обговорення, що передбачає творчу дискусію, доцільно проводити під час консультацій з проблемних тем нормативного курсу. З метою

 
 

Цікаве

Загрузка...