WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Врахування закономірностей в управлінській діяльності – необхідна умова здійснення міжрегіональної координації дій центральних та регіональних органів - Реферат

Врахування закономірностей в управлінській діяльності – необхідна умова здійснення міжрегіональної координації дій центральних та регіональних органів - Реферат

професійної освіти та її законодавче оформлення, орієнтири на гуманізацію та демократизацію освіти, поширення інформаційних технологій та якість освітніх послуг, забезпечення громадянам рівного доступу до якісної освіти, утворення єдиного освітнього простору в системі професійної освіти, орієнтація професійної освіти на інноваційний розвиток, - це далеко не всі, але основні напрями подальшого розвитку професійної освіти в Україні. У цьому контексті важливим є використання прогресивних управлінських технологій щодо координації прийняття управлінських рішень у питаннях підготовки фахівців з урахування потреб регіонів, розподілу ресурсів для забезпечення діяльності професійних навчальних закладів, формуванні державно-громадської моделі управління професійною освітою. На місцях функціонують органи державного управління та місцевого самоврядування, які діють у межах повноважень визначених законодавством, і від того на якому рівні буде відбуватись координація управлінських дій і прийняття управлінських рішень з проблем професійної освіти буде залежити подальший розвиток освітньої галузі в регіоні. Це стосується таких питань, як фінансування освітніх закладів, зміцнення матеріально-технічної бази, забезпечення кваліфіко-ваними кадрами. Міністерство освіти і науки є центральним органом влади у сфері освіти і має значні повноваження, зокрема міністерство бере участь у формуванні та реалізації державної політики в галузі професійної освіти, регіональні структурні підрозділи управління професійною освітою в своїй діяльності реалізують на місцях стратегічні рішення прийняті центральними орга-нами влади, використовуючи в своїй роботі підтримку об'єднань педагогічних працівників, різних громадських організацій фахового спрямування. Такий підхід при чіткій координації дій центральних і регіональних управлінських систем дозволяє розширити джерела фінансування, забезпечити педагогічними та науково-педагогічними кадрами діяльність професійних навчальних закладів.
Важливим є питання визначення потреби у фахівцях з вищою освітою за видами економічної діяльності. Відповідно до європейської системи обліку і статистики в Україні запроваджено в 2001 році Класифікацію видів економічної діяльності. Основним економічним показником під час визначення обсягів загальної потреби у фахівцях для усіх видів економічної діяльності є показник зайнятості населення [12 , с.14].
За даними статистичної звітності, в 2003 р. кількість зайнятого населення за видами економічної діяльності становила 14 092,5 (тис.осіб), зокрема:
· 1781,4 - сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарства;
· 3 939,5 - промисловість;
· 657,6 - будівництво;
· 1167,5 - оптова й роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами; готелі та ресторани;
· 1 093,8 - транспорт і зв'язок;
· 188,2 - фінансова діяльність;
· 855,3 - операції з нерухомістю;
· 939,6 - державне управління;
· 1 633,9 - освіта;
· 1 348, 9 - охорона здоров'я та соціальна допомога;
· 487,4 - колективні, громадські та особисті послуги [13, с.34].
Тому прогнозування підготовки фахівців для регіонів і в цілому по Україні повинно спиратись на обгрунтовані показники зайнятості населення.
Урахування закономірностей міжгалузевої координації дій центральних і місцевих органів державного управління соціальними системами має сприяти дієвому функціонуванню, становленню конкурентного середовища, розвитку науково-технічного потенціалу країни, розробці та впровадженню у виробництво новітніх технологій. У сучасний період така закономірність, як цілісність системи та її збалансованість проявляється в розробці і реалізації державних регіональних і галузевих програм, спрямованих на удосконалення соціально-економічних процесів, повинна бути врахована під час розробки регіональних програм розвитку територій.
Значимість регіонів в умовах глобалізації значно збільшилась і потребує збільшення їх повноважень. Окремі регіони, маючи значні природні ресурси, науковий, кадровий потенціал і ефективну модель управління, викликають великий інтерес у зарубіжних інвесторів, що сприяє їх економічному розвитку, виконанню соціальних програм. Оптимальна модель взаємодії центра з регіонами - це здійснення координації в управлінській діяльності, зокрема в освіті. Пріоритетним напрямом, який допоможе створити єдиний освітній простір професійної освіти в Україні, є збалансована структурна політика з орієнтацією на підготовку кадрів на місцях.
Структурна політика у сфері управління професійною освітою є концентрацією загальної державної політики і направлена на формування загальнодержавних, міжгалузевих, внутрігалузевих пропорцій з метою забезпечення збалансованого розвитку економіки, професійної освіти, підготовки висококваліфікованих спеціалістів для виробництва. Ефективність державної політики залежить від діяльності структур управління за умови наявності оптимального співвідношення централізації та децентралізації, надання ланкам управління повноважень для прийняття управлінських рішень щодо виконання поставлених завдань.
Урахування закономірностей в управлінській діяльності дозволяє здійснювати міжрегіональну координацію дій центральних і регіональних органів державного управління соціальними системами, досягти оптимальних співвідношень між економічним зростанням і соціальним забезпеченням населення. Координація дій у прийнятті управлінських рішень дозволяє врахувати інтереси регіонів, не виходячи за межі єдиної державної стратегії та чинного законодавства України.
Література
1.Наукова та інноваційна діяльність в Україні 2003 рік. Статистичний збірник. - К., 2004. - 267 с.
2.Цихон Т.В. Сравнение стран мира методами международного ранжирования // Теория и практика управления. - 2000. - Ноябрь № 4. - С.30.
3.Bildungpolitik in Deutschland 1945-1990 - Bonn. 1990-314 s.
4.Центральний державний архів вищих органів влади України ( далі ЦДАВО України) , ф.166, оп.15, спр.2843.
5.Клочко В. Глобалізація та її вплив на країни з перехідною економікою // Економіка Укра-їни. - 2001. - № 10.
6. Про складання плану та контрольних цифр бюджету на 1945 р.: Розпорядження НКО УРСР. - ЦДАВО, ф.166, оп.15, спр. 62.
7. ЦДАВО України, ф.4621, оп. 7, спр. 157.
8.Проміжний рівень управління в європейських державах: складність проти демократії // За ред. Т.Ларсона,К.Нодмена, Ф.Петтівілля - К.: К.І.С., 2003. - 346 с.
9.Verwaltung in der Transformation. Tagung vom 28. bis 31. Januar 1996 in Berlin, vom Bundesministerium des Innern (BMI) und Bildungsdienst, Sozialwerk und Akademie des Deutschen Beamtenbundes ( BISOWE).
10.Наукова та інноваційна діяльність в Україні, 2003 рік // Статистичний збірник. - К., 2004. - 267 с.
11.Луговий В.І. Десять років становлення (досвід досліджень, розробки і впроваджень у сфері державного управління). - К.: Вид-во НАДУ, 2005. - 356 с.
12. Методичні рекомендації щодо визначення потреби у фахівцях з повною вищою освітою / Практично-методичне видання / Уклад.НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України. - К.: Вид-во "Соцінформ", 2004. - 43 с.
13.Праця України 2003: Статистичний збірник / Державний комітет статистики України: № 09-2-2-/92/277 від 9.07.2004 р. - 385 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...