WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка) - Реферат

Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка) - Реферат

"порівняння", "узагальнення".
ІІІ. Використовуючи факти з предмета вашої спеціальності охарактеризуйте функції навчання. Підготуйте виступ.
IV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:
Закон України "Про загальну середню освіту". Статті 3, 5, 6, 7.
Література:
1. Безпалько В. П. Програмированное обучение. - М., 1970.
2. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. - К., 1995.
3. Державна національна програма "Освіта ("Україна ХХІ ст."). - К., 1994.
4. Дидактика современной школы. - К., 1997.
5. Концепція середньої загальноосвітньої школи України. - К., 1990.
6. Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. - М., 1983.
7. Махмутов М. І. Теория и практика проблемного обучения. - М., 1972.
8. Педагогіка / за ред. М. Д. Ярмаченка. - К., 1986.
9. Фіцула М. М. Педагогіка. - Т., 1997.
Семінарське заняття №12.
ТЕМА: ЗМІСТ ОСВІТИВ НАЦІОНАЛЬНІЙ ШКОЛІ.
План.
1. Загальна характеристика змісту освіти. Вдосконалення змісту освіти відповідно до вимог Закону України "Про загальну середню освіту".
2. Характеристика навчальних планів, програм і підручників національної школи.
3. Взаємозв'язок загальної, політехнічної та професійної освіти.
4. Аналіз змісту освіти зарубіжної школи.
АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
1. Перерахуйте і поясніть зміст, принципи системи освіти, сформульовані у Державній національній програмі "Освіта" ("Україна ХХІ ст.").
2. Що таке зміст освіти?
3. Охарактеризуйте елементи освіти визначені І. Я. Лернером.
4. Визначте типи навчальних предметів які забезпечують провідні елементи освіти.
5. Обґрунтуйте вимоги, яким має відповідати зміст освіти.
6. Вкажіть шляхи вдосконалення змісту освіти відповідно до вимог розбудови національної школи.
7. Що таке навчальний план?
8. Чому у навчальному плані всіх типів шкіл виділено державний і шкільний компоненти.
9. Обґрунтуйте вимоги до навчального плану.
10. Проаналізуйте вимоги до навчальних програм.
11. Перерахуйте вимоги до підручника, охарактеризуйте його структуру.
12. Дайте характеристику репродуктивних, проблемних, програмованих та комплексних текстів підручника.
13. Чому всі питання і завдання підручників поділяються на репродуктивні і продуктивні.
14. Розкрийте сутність принципів за якими можна формувати зміст навчального матеріалу підручників.
15. Перерахуйте компоненти змісту підручника.
16. Назвіть принципи підбору змісту підручника.
17. Чому вчитель у процесі навчання орієнтується на підручник?
18. Визначте особливості у роботі з підручником.
19. Що таке загальна освіта?
20. Охарактеризуйте види знань.
21. Перерахуйте характерні особливості повноцінних знань.
22. Доведіть, що знання просвіт поділяються на теоретичні і фактичні.
23. Дайте характеристику вмінням і навичкам.
24. Перерахуйте найважливіші загально-навчальні вміння і навички, якими має оволодіти кожен учень.
25. Охарактеризуйте відмінність навчального предмета від науки.
26. Визначте основні компоненти змісту навчального предмета.
27. Чому у процесі вивчення навчальних дисциплін необхідно здійснювати внутріпредметні і міжпредметні зв'язки.
28. Розкрийте сутність політехнічної освіти.
29. Розкрийте сутність професійної освіти.
30. Проаналізуйте особливості змісту освіти в зарубіжних державах.
ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:
"зміст освіти", "навчальний план", "державний компонент", "шкільний компонент", "навчальна програма", "підручник", "навчальний посібник", "загальна освіта", "знання", "вміння", "навички", "наука", "навчальний предмет", "поняття", "закон", "закономірність", "теорія", "ідея", "внутріпредметні зв'язки", "міжпредметні зв'язки", "політехнічна освіта", "професійна освіта".
ІІІ. Проаналізуйте пояснювальну записку навчальної програми з фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл. Сформулюйте головні завдання, що стоять перед вашою навчальною дисципліною.
IV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:
1. Державну національну програму "Освіта" ("Україна ХХІ ст."). Розділи "Загальна середня освіта", "Професійна освіта".
2. Закон України "Про загальну середню освіту". Статті 12, 14, 15, 16.
Література:
1. Державна національна програма "Освіта" ("Україна ХХІ ст."). - К., 1994.
2. Державні стандарти загальної середньої освіти України, - К., 1997.
3. Закон України "Про загальну середню освіту". - К., 1999.
4. Педагогіка / за ред. М. Д. Ярмаченка, - К., 1986.
5. Яремчук В. Д. Національні проблеми загальноосвітньої школи України: історія і сучасність. - К., 1993.
Семінарське заняття №13.
ТЕМА: ЗАКОНОМІРНОСТІ І ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ.
План.
1. Закономірності навчання.
2. Характеристика принципів навчання.
АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
1. Розкрийте сутність закономірностей навчання.
2. Доведіть, що принципи навчання є основними вихідними положенням теорії навчання.
3. Перерахуйте принципи навчання.
4. Охарактеризуйте принцип науковості.
5. Доведіть, що принцип систематичності і послідовності навчання передбачає систему в роботі вчителя та учня.
6. Обґрунтуйте важливість принципу доступності та принципу зв'язку навчання з життям.
7. Поясніть, чому застосування принципу свідомості й активності сприяє перетворенню школяра з пасивного об'єкта навчання на активності його суб'єкт.
8. Що сприяє активізації пізнавальної діяльності?
9. Визначте сутність афоризму - краще один раз побачити, ніж сто раз почути.
10. Назвіть види та функції наочності.
11. Сформулюйте вимоги до використання наочності.
12. Схарактеризуйте зміст принципу міцності знань, вмінь та навичок.
13. Розкрийте сутність індивідуального підходу. Доведіть, що він має багато спільного з особистіснім підходом.
14. Чому, на вашу думку, принцип емоційності навчання є дуже важливим?
15. Який взаємозв'язок між закономірностями і принципами навчання?
16. У чому полягає взаємозв'язок між принципами навчання?
17. Сформулюйтенайважливіші дидактичні правилами, які випливають з принципів систематичності і послідовності активності і самостійності.
ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:
"дидактика", "закономірність", "принцип", "правило".
ІІІ. Ознайомтесь із шкільною програмою фізичного виховання. Як на вашу думку, в ній реалізуються принципи науковості, систематичності і доступності навчання?
IV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:
Закон України "Про загальну середню освіту" Статті 30, 31, 32, 33.
Література:
1. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. Навч. посібник - К., 1995.
2. Дидактиктика современной школы, - К., 1987.
3. Педагогіка / За ред. М. Д. Ярмаченка, - К., 1986.
4. Практикум з педагогіки: Метод. посібник / І. Д. Звєрева, Л. Г. Коваль. - К., 1996.
5. Фіцула М. М. Педагогіка. Навч. посібник для студентів вищих навчальних пед. закладів освіти. - Тернопіль,

 
 

Цікаве

Загрузка...