WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка) - Реферат

Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка) - Реферат

книжкою,
- інші.
3. Які, на вашу думку, є принципові утруднення, що заважають сучасній дидактиці сконструювати єдину класифікацію методів навчання. Ранжуйте їх за значущістю:
1.
... 2.
...
Проблемне завдання.
Вибір методу навчання залежить від мети навчально-виховної роботи, від характерних особливостей окремих навчальних предметів, принципів навчання...
Закінчіть цю фразу. У разі ускладнень зверніться до конспекту лекцій "Методи навчання".
У чому полягають відмінності між принципами і методами навчання?
Педагогічна вправа.
1. Охарактеризуйте класифікації методів навчання, розглянуті на лекції.
2. Назвіть методи, що відповідають безпосередньому спостереженню, абстрактному спостереженню, абстрактному мисленню, практичній діяльності.
3. Які дидактичні функції виконують методи, що ґрунтуються на спостереженні, слові, практичній діяльності?
Заняття №15.
ТЕМА: ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ.
Картка самостійної роботи 1.
Класифікуйте уроки (назвіть типи залежно від:
1. Особливостей процесу навчання, основних його етапів і склдових?
а)
...
2. Змісту навчання:
а)
...
3. Дидактичної мети:
а)
...
4. Організації і способу проведення:
а)
...
5. Стилю керівництва:
а)
...
Картка самостійної роботи 2.
1. Назвіть фактори, що впливають на вибір організаційних форм навчання.
2. Охарактеризуйте основні положення так званої класно-урочної системи навчання. Розгляньте переваги і недоліки цієї системи.
3. Опишіть найважливіші спроби модернізації класно-урочної системи навчання, поділяючи їх на основі індивідуалізації і диференціації темпу змісту навчального матеріалу.
4. Покажіть переваги і недоліки класифікації уроків педагогами-новаторами.
5. Виділіть традиційні класифікації типів уроків у вітчизняній педагогіці.
Завдання
1. Визначте графічно залежність між метою і завданнями навчання, його змістом, формами, методами і засобами.
2. Дайте визначення таких понять:
" класно-урочна система
" урок
" клас
" комбінований урок
" урок повідомлення нових знань
" урок закріплення знань
" урок узагальнення або повторення
" контрольний урок
" семінар
" екскурсія
" лабораторні заняття
" лекція
3. Складіть аргументований прогноз розвитку й удосконалення організаційних форм навчання до 2000 року з урахуванням засад педагогіки співробітництва.
Завдання №16.
ТЕМА: КОНТРОЛЬ І ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
Тест для контролю.
1. Розмежуйте поняття, поясніть їхній зміст:
" облік;
" перевірка;
" оцінювання;
" оцінка;
" контроль;
" тестування.
2. Розкрийте основні функції перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок.
3. Проаналізуйте сильні і слабкі сторони так званого "безоцінкового" типу навчання (Ш. О. Амонашвілі):
сторони
сильні
1.
… слабкі
1.

Тест для самоконтролю.
1. Запропонуйте можливі класифікації видів дидактичного контролю.
2. Обґрунтуйте і розмежуйте традиційні і сучасні форми дидактичного контролю:
Традиційні Сучасні
Методи
Форми
Картка самостійної роботи 1.
Виберіть один клас початкової школи як базовий для організації спостереження з такою метою:
1. Визначити найчастіше застосовувані різними вчителями методи і форми дидактичного контролю й оцінювання досягнень учнів з двох навчальних предметів (на вибір):
Форми Методи
1.
… 1.

2. Здійснити порівняльний аналіз різних варіантів поєднання форм і методів контролю й оцінювання та їхнього застосування залежно від рівня розвитку, вікових особливостей тощо.
3. Встановити залежність між застосовуваними формами і методами дидактичного контролю й оцінювання знань та характером викладання навчального предмета (гуманітарний, природничо-математичний. естетичний цикли предметів).
4. Сформуйте аргументовані висновки і пропозиції щодо дидактичної системи контролю й оцінювання знань, умінь і навичок певним учителем.
Завдання.
1. Ознайомтесь з методикою перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок, розробленою Ш. О. Амонашвілі й В. Ф. Шаталовим.Порівняйте її з існуючими видами і формами перевірки й оцінювання знань учнів. Укажіть позитивні і негативні сторони існуючих методик.
2. Чи можна здійснювати ефективний контроль за навчальною діяльністю учнів, не оцінюючи її результати кількісно (оцінками)? Обгрунтуйте відповідь.
3. Яким є ваше ставлення до пропозиції про виключення "2" із системи оцінок? Яку систему оцінок запропонували б ви?
4. Чи вважаєте ви, що ставлення до оцінок у невстигаючих і відмінників є однаковим? Обгрунтуйте відповідь.
5. Учень, відповідаючи у дошки, правильно розв'язує задачу, але не може пояснити логіку розв'язання.
Оцініть відповідь учня. Дайте педагогічне обгрунтування своєї оцінки.
6. У чому полягають переваги і недоліки усного опитування?
7. Класифікуйте основні причини суб'єктивного оцінювання педагогом знань, умінь і навичок учнів. Як, на вашу думку, можна цього уникнути?
Заняття №17.
ТЕМА: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД - МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА УПРАВЛІННЯ СУЧАСНОЮ ШКОЛОЮ.
Тест для самоконтролю.
1. Що таке система? Виберіть більш повну і точну відповідь.
а) система - це сукупність визначених елементів;
б) система - форма організації, будова чого-небудь;
в) система - сукупність принципів, які є основою певного вчення;
г) система - сукупність визначених елементів, між якими існує закономірний зв'язок чи взаємодія.
2. Що таке управління? Виберіть найбільш повну відповідь.
а) управління - це специфічна сфера людської діяльності;
б) управління - це мистецтво застосовувати науку з врахуванням досвіду;
в) управління - це об'єктивний процес упорядкування систем, суть якого полягає в забезпеченні їхньої цілісності, в підтриманні заданого режиму діяльності й досягнення мети шляхом обміну інформацією між їхніми підсистемами;
г) управління - це вирішення кожного питання системно і комплексно.
3. З наведених нижче принципів виберіть той, що не відноситься до принципів управління школою.
а) демократичного плюралізму;
б) поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самодіяльністю учнів;
в) постійного розвитку та самовдосконалення колективу;
г) співтворчості в колективі всіх, хто бере участь у виховані учнів.
4. Визначте сутність функції управління.
а) явище, яке залежить від іншого явища, є формою його виявлення і змінюється відповідно до його змін;
б) робота кого-небудь, коло діяльності, обов'язок;
в) функції - це стадії управління школою;
г) функції управління - це особливий вид управлінської діяльності, визначений розподіл праці і спеціалізація в сфері управління.
5. У якій групі перелічені функції управління школою.
а) висновки, синтез, контроль, облік, регулювання;
б) педагогічний аналіз, планування, організація, координація, контроль, регулювання, облік;
в) педагогічний

 
 

Цікаве

Загрузка...