WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Аналіз причин асоціальної поведінки особи - Реферат

Аналіз причин асоціальної поведінки особи - Реферат

конфліктну ситуацію, пропагувалась і адекватна система поглядів на виховання. Педагогіка розглядала учня як "чорний ящик", на виході якого має з'явитися певна властивість в залежності від системи "вхідних" виховних впливів. Якщо ж бажаної властивості в результаті системи педагогічних впливів не виходило, то учень потрапляв до категорії "важких", його поведінка оцінювалась як поведінка з відхиленнями. Навішування "ярлика" нерідко і стає причиною тієї важковиховуваності учнів, яка завдає так багато клопоту сучасному вчителю, сім'ї.
Для проблемних дітей важливо розробити систему управління поведінкою за допомогою ненасильницьких методів, застосування так званої "педагогіки ненасильництва". При насильстві поведінка вихованця набуває захисного характеру, що може проявлятися в асоціальних діях школяра. Сучасні дослідження засвідчують панування примусових заходів то такої категорії осіб, що застосовуються як вчителями, так і батьками.
Наслідком психологічного насильства над неповнолітнім стає неадекватна поведінка, що першочергово проявляється у агресії та втечі. Більш глибинним наслідком стає правопорушення, зроблене свідомо і, врешті решт, злочин.
До порушень закономірностей і логіки педагогічного процесу, що вносять у нього завади і складності можна віднести: - перевагу словесних методів навчання, обмеження процесу засвоєння знань інформаційною основою, без їх застосування на практиці; - підміна активності важковиховуваних учнів активністю самого вчителя, збіднення їх діяльності, самостійності, творчості формами роботи, які вимагають шаблонного виконання вправ; - перенесення зусиль і часу по засвоєнню навчального матеріалу на самостійнуроботу вдома; - невміння обґрунтувати, показати учням значення засвоєних знань, уміння користуватися ними, галузь їх практичного застосування, пробудити у них свідоме ставлення до оволодіння навчальним матеріалом; - одноманітність навчальної діяльності учнів, невміння і небажання організувати їх раціональним способом, ефективно використати методи і прийоми; - невміння спонукати учня до діяльності, сформувати допитливість, мотиви, цілі, підготовку умов для їх досягнення; - необґрунтовані вимоги до учнів, незнання індивідуальних особливостей їх навчальної діяльності, невміння врахувати їх у навчальній роботі; - недостатня робота з невстигаючими учнями; - формалізм у роботі вчителів, відсутність індивідуального підходу до важковиховуваного учня; - використання неадекватних методів виховного впливу; - упереджене ставлення до правопорушників та важковиховуваних учнів; - створення опозиції стосовно важковиховуваного неповнолітнього в учнівському колективі; - ігнорування і байдужість.
6. Негативна взаємодія особи та середовища як одна з причин асоціальних проявів поведінки.
Вплив соціального середовища має актуалізований характер, оскільки особа взаємодіє з ним у даний момент. Безумовно, соціальне середовище впливає на людину не лише безпосередньо перед яким-небудь вчинком. Воно справляло свій вплив на неї і в минулому, формуючи її як особу. Саме в цьому полягає різниця між конкретною життєвою ситуацією (сучасне) і умовами формування особистості (минуле).
Умови - це ті факти реальної дійсності, які безпосередньо асоціальні прояви не спричинюють, але їх наявність сприяє її існуванню. Самі ці факти кореняться в економічних, політичних, духовних та суспільних відносинах. Здебільшого це недоліки у функціонуванні господарського і державного механізму, охороні правопорядку, державного чи приватного майна, обліку матеріальних цінностей тощо. Це можуть бути і упущення в діяльності державної адміністрації, правоохоронних та контролюючих органів, судів, прогалин у законодавстві. Вони об'єктивно сприяють існуванню негативізму, хоч прямо його не породжують.
У принципі виявлення і усунення умов правопорушень - операція більш легка, ніж аналогічні дії стосовно їх причин. Така діяльність вимагає менших затрат, але здатна дати вагомі позитивні результати. Проте, й так звані умови усунути повністю неможливо (недоліки у роботі правоохоронних органів, статистичні помилки, соціальні умови становлення особистості).
Елементами критичної ситуації є обставини, які сприяють вчиненню правопорушень. Ці обставини різноманітні й до них належать:- недоліки в діяльності державних установ (бюрократизм, приховування фактів);- недоліки в системі господарювання (ненадійна охорона майна, незадовільний стан обліку і контролю, проблеми в матеріально-технічному забезпеченні);- упущення в ідеологічній та культурно-виховній роботі, неналагодженість сфери дозвілля; - вади у вихованні; - згубний вплив побутового оточення з антисуспільною спрямованістю.
Антисуспільні властивості особи, які склалися під впливом негативних умов її формування, ведуть до вчинення асоціальних дій за наявності певних обставин, сприяють такому наслідкові і створюють негативну ситуацію.
Під конкретною негативною ситуацією клієнта соціальних служб розуміється сукупність зовнішніх (об'єктивних) обставин, в яких опинилися людина і які впливають на її свідомість, почуття, волю, з урахуванням яких особа приймає рішення вчинити дію, що суперечить суспільним нормам.
Література:
1. Батьків не обирають...(проблеми відповідального батьківства в сучасній Україні).-К.:А.Л.Д.,1997.-144с.
2. Визначення типів неадекватного сімейного виховання у підлітків в роботі центрів соціальних служб для молоді.- Тернопіль, 995.-18с.
3. Короткова Л., Вихров О. Підвищувати відповідальність батьків за виховання дітей // Право України.-1996- .№4.-С.46-48.
4. Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, ответственность / О природе антиобщественных поступков и путях их предупреждения.- М., 1982.- 304 с.
5. Курс кримінології: Загальна частина: Підручник: У 2 кн./ О.М..Джужа, П.П.Михайленко, О.Г.Кулик та ін.;/ За заг ред.О.М.Джужи.-К.: Юрінком Інтер, 2001.-352с.
6. Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения. Т.1. Вопросы воспитания.-М., 1953.
7. Лановенко И.П., Светлов А.Я., Рощин А.И. и др. Борьба с групповыми правонарушениями несовершеннолетних.- К.: Наукова думка, 1982.-204 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...