WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Роль рідної мови у реалізації концепції і доктрини національної освіти в Україні - Реферат

Роль рідної мови у реалізації концепції і доктрини національної освіти в Україні - Реферат

номером, що й крок, щоб легко було значити).
Учитель не дозволяє заглядати у відповідь, поки учень не справиться із завданням. Щоб уникнути механічного списування, відповіді в посібнику часто подають у кількох варіантах, з яких одна правильна, інші - неточні, а деякі зовсім неправильні.
Важливим елементом програмованого навчання є алгоритмізація. Під алгоритмами в методиці звичайно розуміють перелік елементарно простих, взаємно зв'язаних операцій, послідовне виконання яких неминуче приводить до правильного розв'язання задач даного типу. У навчанні мови алгоритми найчастіше застосовуються на уроках граматики і правопису. Для вироблення навичок потрібна система приписів про застосування граматичних правил. (Як їх застосовувати? Коли, що застосовувати? В якій послідовності? З чого виходити для розрізнення схожих випадків?). Отже, цілком можливо керувати розумовими операціями, що супроводжують вироблення навички. Це має велике значення особливо на першому етапі вивчення граматичного правила, коли учні тільки-но ознайомилися з ним, а застосовувати практично не вміють. Власне, найпростішими алгоритмами вчителі-словесники користувалися і раніше, але тепер із запровадженням програмованого навчання ідея алгоритмізації широко проникає -в шкільну практику. Деякі з алгоритмів знайшли місце у діючих підручниках.
Щоб накреслити порядок розумової дії, вчитель повинен передусім проаналізувати правило, тобто встановити логічний зв'язок між операціями, найбільш зручну і розумну послідовність їх.
Узяти, наприклад, правило - ненаголошені [е], [й], [о] в корені слова. У ньому закладена структура потрібного алгоритму, його основні операції, а саме: 1) постановка в слові наголосу; 2) виділення букви, що позначає ненаголошений голосний; 3) з'ясування змісту слова; 4) визначення кореня; 5) встановлення наявності чергування голосних звуків; 6) перевірка ненаголошеного голосного наголосом. Наприклад: Ненаголошені голосні в корені слова.
1. Постав наголос у слові.
2. Виділи букву, що позначає ненаголошений голосний.
3. З'ясуй зміст слова.
4. Де корінь?
5. Чи є чергування голосних у корені?
а). Є
б). Немає.
6. Застосуй правило.
7. Чи можна дібрати перевірне слово?
Ні. Так.
Подивись у словнику. Пиши, як під наголосом.
Алгоритми можуть мати варіанти, розраховані на класи з різною підготовкою. Коли навичку в основному вироблено, з'являється можливість зменшити кількість операцій, виконання яких, по суті, є необов'язковим, а то й зайвим.
При всіх позитивних якостях програмоване навчання, як і будь-який інший метод, не можна універсалізувати чи протиставляти звичайній організації навчально-виховного процесу. Такі спроби мали місце в 60-і роки, коли програмоване навчання "входило в моду", проте не дістали підтримки. Потрібні спеціальні дослідження, щоб визначити, при вивченні якого матеріалу доцільно вдаватися до програмованого навчання і як сполучати його з іншими методами.
4. Типи уроків. Особливості технології сучасного уроку мови
Основною формою організації навчально-виховного процесу в школі є урок. Саме на уроці створюються необхідні умови для реалізації усіх основних принципів радянської дидактики, засвоюються знання, формуються вміння і навички, розвиваються пізнавальні здібності учнів.
Для сучасного уроку характерне широке коло завдань. Він має бути спрямований на формування особистості учня, давати школярам загальний розвиток через засвоєння спеціальних знань, передбачених шкільною програмою з мови, розвивати їх пізнавальні й творчі здібності.
Зв'язок змісту уроків із життям можна розглядати у вузькому і широкому аспектах. Звужене розуміння цього питання зводиться до опори на знання учнів теорії предмета (відомості з лексики, фонетики, словотвору, граматики і стилістики), яка е основою формування практичних умінь і навичок - орфографічних, пунктуаційних, мовленнєвих. Проте знання однієї лише теорії ще не забезпечує належного розвитку учнів, достатньої грамотності і культури їхнього мовлення. Потрібна інтенсивна практика - виконання стрункої системи різноманітних завдань і вправ.
Під зв'язком навчання мови з життям у широкому аспекті розуміють формування в учнів умінь і навичок застосовувати (використовувати) у практичній роботі набуті в школі знання. Йдеться, зокрема, про вміння і навички зв'язного усного і писемного мовлення, навички швидкого і свідомого читання, вміння виступати з доповіддю, в дебатах, вести ділове листування тощо.
Шкільна практика, педагогічний досвід, набутий учителями-словесниками, дозволяють визначити основні види зв'язку навчання мови з життям. Найважливіший з них - це розкриття ролі і значення наукових знань з предмета в житті, в мовленнєвій практиці учнів. Тут доцільною є попередня орієнтація учнів у життєвому і практичному значенні виучуваного питання. Звичайно, вивчення далеко не всіх питань шкільного курсу української мови повинне починатися з розкриття їх практичного значення. При цьому слід ураховувати суть самої теми, організацію уроку, зміст і характер майбутньої роботи. Так, під час вивчення синонімів указується, що вміле користування ними збагачує мовлення, допомагає точніше, виразніше висловити думку, уникнути невиправданого повторення тих самих слів, однотипних зворотів і синтаксичних конструкцій. Важливе практичне значення має також знання поділу іменників на відміни, числівників - на групи, чітке розрізнення видів дієслів, простих і складних речень. Без цього, власне, навряд чи можна свідомо користуватися орфографічними і пунктуаційними правилами.
Зв'язок уроків української мови з життям досягається посиленням практичної спрямованості в проведенні занять. Економне розкриття теми, усунення невиправданихповторень і дублювань дає змогу займатися на уроці найбільш істотним і потрібним - розвитком усного і писемного мовлення учнів.
Класифікація уроків
Уроки української мови орієнтовно можна поділити на дві групи. Першу складають так звані аспектні уроки 1, пов'язані з вивченням окремих аспектів мови. Головна мета їх - на основі засвоєння теоретичних відомостей з мови сформувати і розвинути в учнів частковомовленнєві, або первинні, уміння і навички: а саме: орфоепічні, лексичні, словотвірні, правописні - орфографічні і пунктуаційні. Тут переважають вправи, підпорядковані вивченню окремих одиниць мови, тобто звуків, морфем, слів, словосполучень і речень.
Друга група - уроки розвитку зв'язного мовлення, які проводяться з метою формування і розвитку в учнів комунікативних (вторинних) умінь і навичок.
Між обома групами уроків немає і не може бути різкої грані. На аспектних уроках поряд з вивченням нової теми проводиться робота над розвитком зв'язного мовлення учнів; уроки розвитку зв'язного мовлення, в свою чергу, часто містять вправи, спрямовані на активізацію тих або інших одиниць мови, що є прикладними стосовно до тексту, який відтворюється або продукується.
Існує багато класифікацій аспектних уроків. Найбільш прийнятною для практики викладання української мови у 5-11 класах вважаємо класифікацію, що виходить з основної дидактичної (навчальної) мети. У відповідності з цим виділяються уроки вивчення нового матеріалу, або засвоєння нових знань; формування умінь і навичок; перевірки й обліку якості знань, умінь і навичок; аналізу контрольних робіт; узагальнення і систематизації вивченого; повторення окремої теми,

 
 

Цікаве

Загрузка...