WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Роль рідної мови у реалізації концепції і доктрини національної освіти в Україні - Реферат

Роль рідної мови у реалізації концепції і доктрини національної освіти в Україні - Реферат

наочних посібників (схем, таблиць та ін.); 6) робота з навчальною книгою; 7) екскурсія.
По-своєму джерело знань при вивченні мови визначає Л. П. Федоренко. Ним виступає теоретичний матеріал підручника (відомості про мову, поняття, правила), дидактичний мовний матеріал (джерело знань і формування мовних умінь і навичок), живе мовлення (сфера мовного спілкування учня в процесі вивчення предмета). Звідси три основні групи методів навчання мови: 1) методи теоретичного вивчення мови (бесіда, повідомлення (шкільна лекція), робота з підручником); 2) методи теоретико-практичного вивчення мови і мовлення (робота з окремими мовними одиницями мови, їх формами); до них відносяться спостереження, розбір, диктант, реконструювання, конструювання; 3) методи практичні (робота з текстом для запам'ятовування традиції використання мовних одиниць у мовленні і для розвитку мовлення) - це перекази, твори.
Виходячи з того, що методи навчання повинні відображати спосіб організації пізнавальної діяльності учнів, І. Я Лернер, О. В. Дудников. класифікують методи навчання, беручи за основу різний рівень пізнавальної діяльності учнів (сприйняття, відтворення, рівень творчої діяльності) у процесі навчання. За цією класифікацією виділяються такі методи: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний виклад матеріалу, частково-пошуковий (евристичний) і дослідницький. Ця класифікація основну увагу вчителя концентрує на різних видах пізнавальної діяльності учнів.
О. М. Бєляєв найбільш прийнятною для викладання мови вважає класифікацію методів, за способом взаємодії учителя і учнів на уроці і виділяє такі основні методи: усний виклад учителем матеріалу (розповідь, пояснення, бесіду вчителя з учнями, спостереження учнів над мовою" робота з підручником, метод вправ.
Як у дидактиці, так і в методиці навчання мови сьогодні немає єдиної класифікації методів навчання; своє наукове обґрунтування дістали ряд класифікацій, які кожна по-своєму відображає функції, зміст і структуру навчальних методів. Сучасною дидактикою не відкривається науково обґрунтоване поєднання різних класифікаційних систем, а навіть розглядається як можливий варіант удосконалення змісту і системи методів навчання: "На сучасному етапі розвитку педагогічної науки важливу педагогічну проблему системи методів навчання треба розв'язувати не лінією створення якоїсь єдиної класифікації, яка була б оптимальною для всієї системи навчання, а лінією створення і науково-теоретичного обґрунтування цілого ряду класифікацій, які б у сумі своїй оптимально відображали зміст і завдання дидактичних методів як способу здійснення навчального процесу у школі" .
Отже, в системі методів навчання мови потрібно враховувати як форму взаємодії учителя й учнів у роботі над матеріалом, так і логічні (мислительні) операції, що входять у структуру відповідного методу, і рівень пізнавальної діяльності учнів у процесі пізнання. Такий підхід збагачує систему методів навчання мови, робить її здатною для реалізації удосконаленого змісту предмета.
До основних методів навчання рідної мови належать: усний виклад учителем матеріалу, бесіда, спостереження учнів над мовою, робота з підручником, програмоване навчання, метод вправ.
Метод усного викладу вчителем матеріалу (розповідь, пояснення, шкільна лекція). Основне призначення цього методу - подати учням навчальну інформацію і забезпечити її сприйняття, осмислення, запам'ятовування. Як зауважує Н. О. Менчинська, тільки на основі багатої пам'яті, коли вона нагромадить значну кількість знань, стає можливим розвиток проблемного мислення, що передбачає самостійний пошук. Саме цьому і сприяє розповідь учителя.
У методиці навчання мови склалася система використання методу усного викладу (розповіді). Наприклад, П.О. Афанасьєв рекомендував використовувати цей метод при розкритті теми, маловідомої для учнів, при аналізі різних таблиць, схем, у випадках, коли даються історичні довідки. М.С.Поздняков застосування методу поширює на опрацювання вступів до розділів, огляд пройденого, узагальнення. Сьогодні усний виклад розглядається "як ефективний метод, якому належить чільне місце серед інших методів навчання, бо він дає можливість послідовно і систематично викладати матеріал, виділяти головне, найістотніше у виучуваній темі, акцентуючи на ньому увагу учнів, економію використовуючи час уроку". Усний виклад учителя застосовується також при вивченні матеріалу, що не спирається на раніше вивчене, містить нову для учнів інформацію або вимагає конкретної спрямовуючої характеристики.
Усний виклад учителя не тільки несе інформацію, а й впливає на пізнавальну діяльність учнів. Залежно від вікових особливостей учитель використовує різні засоби активізації мислення учнів. Наприклад, вивчаючи в 5 класі тему "Поняття про звуки мови", вчитель свою розповідь може почати з несподіваного запитання: 3 гуркотом чи безшумно виривається в космос ракета із Землі? Чи утворюються якісь звуки на Місяці, коли там "приземлюються" наші космічні станції? Висновок: середовищем, в якому творяться і живуть звуки, є повітря.
Завдання тут можуть бути найрізноманітніші: скласти простий чи розширений план літературної передачі, написати стислий переказ телевистави, коротко законспектувати виступ політичного діяча, вченого, письменника (враховуючи тривалість виступу). Цікавим видом роботи, який практикує багато вчителів, є ведення телевізійного щоденника .
За спеціальною програмою навчальних телевізійних передач практикується також проведення телеуроків.
Подібно до телепередач використовуються з навчальною метою також і радіопередачі, зокрема "Слово про слово", матеріал якої учитель може використовувати як на уроці, так і в позакласній роботі з мови.
Комп'ютеризація сучасної освіти і технічні засоби навчання відкривають широку перспектив для унаочнення матеріалу з мови. Вони виступають джерелом нової інформації, матеріалом для спостережень і висновків, подають значну допомогу в подоланні абстрактності у вивченні мови, сприяють і розвитку пізнавальних інтересів, і свідомому засвоєнню знань.
Елементи програмованого навчання мови
Програмоване навчання має ряд важливихякостей: по-перше, дозволяє чітко визначити послідовність навчальних задач, які повинен розв'язувати учень, щоб оволодіти змістом теми (параграфа, уроку); по-друге, дає змогу організувати активну самостійну роботу всіх учнів з урахуванням можливостей кожного; по -третє, допомагає учням контролювати і коригувати кожний крок своєї діяльності, по-четверте, забезпечує одержання вчителем зворотної інформації.
Використовуючи традиційні методи навчання (розповідь, пояснення, бесіду і т. ін.), учитель, цілком природно, не одержує достатніх відомостей про те, як учні засвоюють матеріал, чи правильно виконують завдання, хто і в чому саме потребує допомоги. При програмованому навчанні світлові сигнали на табло, з яким з'єднані навчаючі машини, інформують його, як працює (мислить) той або інший учень. У свою чергу, за сигналами на машинах учні постійно контролюють себе.
Під час використання програмованих посібників самоконтроль учня здійснюється інакше. Навчальний матеріал у посібнику поділено на дози, або кроки. Кожен крок містить у собі певний мінімум інформації та запитання-завдання. Якщо після підготовки відповіді в учня залишились які-небудь сумніви, він зіставляє її з відповіддю, поданою на звороті сторінки (за тим же

 
 

Цікаве

Загрузка...