WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Загальні питання методики викладання української мови. Методика викладання української мови як наука і як навчальна дисципліна - Реферат

Загальні питання методики викладання української мови. Методика викладання української мови як наука і як навчальна дисципліна - Реферат

і орфоепію, стилістику, а на основі цих знань виробити вміння і навички зв'язного мовлення, навчити змістовно, логічно, послідовно, грамотно, точно виражати свої думки; 2) формувати світогляд учнів, загальнолюдські цінності, почуття патріотизму, любов до праці, наполегливість у досягненні поставленої мети, старанність, ініціативність та ін.; 3) домогтися сталих орфоепічних, орфографічних, пунктуаційних і стилістичних навичок; 4) забезпечувати розвиток логічного мислення; 5) виховувати любов до рідної мови, прагнення якомога глибше нею оволодіти; потребу і вміння повсякденно збагачувати й удосконалювати свої знання і навички з рідної мови.
4. Програми, підручники і посібники
Програма з української мови - це державний документ, в якому визначено обсяг і зміст знань, умінь і навичок з мови, що їх мають одержати учні за час навчання в середній школі.
Безпосередньо програмі передує "Пояснювальна записка", в якій викладено основні завдання вивчення української мови в школі, схарактеризовано принципи, покладені в основу програми та основних її розділів, намічено шляхи і засоби реалізації програми, подано загальні методичні настанови щодо активізації процесу навчання. Це зобов'язує вчителя звернути серйозну увагу на "Пояснювальну записку", і розпочинати ознайомлення з програмою треба саме з дбайливого вивчення її.
Програма розподіляє шкільний курс української мови на розділи, підрозділи і теми, визначає години для кожного класу, що відбиває системність і послідовність у вивченні теоретичного матеріалу і виробленні практичних навичок. Матеріал курсу розподілено між класами, визначено кількість годин для кожного класу. Програма з української мови для 5-9 класів побудована з урахуванням програмових вимог для 1-4 класів.
Бездоганне знання програми вчителем української мови є запорукою чіткого планування й успішної організації навчання. Знайомство з програмою початкових класів забезпечить наступність у вивченні мови в 5-9 класах.
Програми з української мови змінювалися, вдосконалювалися, поліпшувалися.
Підручники з української мови визначають обсяг знань з кожної програмної теми, подають визначення граматичних понять, формулюють орфографічні, пунктуаційні та інші правила, містять дидактичний матеріал. У підручниках подана система тренувальних вправ, виконання яких як у класі, так і вдома покликане виробити в учнів уміння й навички високої мовної культури. Дидактичний матеріал, крім підручників, маємо також у збірниках вправ, у збірниках диктантів і переказів, у спеціальних виданнях, де він подається як роздатковий матеріал на картках.
Підручник привчає учнів до самостійної роботи над книгою в класі і вдома, дає можливість закріпити набуті знання, забезпечує систематичне повторення. Він допомагає школярам засвоювати одержані знання в стрункій системі, зрозуміти місце в ній окремих мовних явищ. Отже, підручник є одним із важливих джерел одержання знань і набуття навичок з української мови.
Наявність підручників координує роботу вчителів української мови, запобігає можливим розбіжностям у визначеннях, формулюваннях правил і поясненнях тих чи інших питань.
Підручник повинен зайняти належне йому місце в процесі навчання на уроці. Учні можуть одержувати нові знання, читаючи відповідний матеріал підручника з наступним обговоренням. Часто за завданням учителя школярі читають з підручника тільки визначення, правила, висновки, які були предметом розгляду під час пояснення нового матеріалу. В процесі вивчення матеріалу можуть аналізуватися таблиці і схеми, вміщені у підручнику. За підручником під час закріплення матеріалу діти в класі виконують різні види тренувальних вправ. З цією метою можна використовувати й збірники вправ, дидактичний (роздатковий) матеріал тощо.
У класі підручник використовується і тоді, коли роз'яснюється, як потрібно виконувати домашні завдання.
Уже на перших уроках учитель знайомить учнів з підручником, з тим, як оформляється окремий параграф, як і яким шрифтом виділяються правила, висновки, пояснення, ілюстративний матеріал та ін. Школярі повинні чітко усвідомити, як користуватися підручником і різними посібниками на уроці, як удома повторювати матеріал і виконувати вправи за підручником.
Нові підручники для 5-11 класів для шкіл з українською мовою навчання в основному відповідають найголовнішим дидактичним вимогам:
1) побудовані у повній відповідності до програм кожного року навчання;
2) забезпечують виховні вимоги, формують світогляд, розвивають логічне мислення, виховують любов до мови;
3) теоретичний матеріал подано у повній відповідності до вимог мовознавчої науки, у чіткій системі, доступно для учнів відповідного класу;
4) дидактичний матеріал, як правило, дібраний з кращих зразків різних стилів української літературної мови;
5) велику увагу приділено збагаченню лексики учнів і розвитку зв'язного мовлення в процесі вивчення всіх програмових тем курсу; розбору (фонетичного, лексичного, морфемного, словотворчого, морфологічного, синтаксичного, стилістичного); кожен з них може бути усним і письмовим, повним і частковим, відомі прийоми графічного розбору, розбору-доведення; заміна,поширення, перестановка мовних одиниць; моделювання структури речення, словосполучення, конструювання різних типів синтаксичних одиниць, заміна мовних одиниць співвідносними; лінгвістичний і стилістичний експерименти; алгоритмізація. У процесі роботи над формуванням комунікативних умінь склалися прийоми роботи над текстами: озаглавлення тексту, визначення головної думки, членування тексту, складання плану, композиційне оформлення текстів різних типів мовлення, побудова тексту певного стилю.
Використання в системі методів навчання мови елементів проблемного навчання теж реалізується в основному через систему прийомів постановки проблемного питання (завдання), аналіз ситуації, висловлювання припущень, встановлення зв'язків між явищами, аналіз фактів, зіставлення їх, перевірка правильності доведень, формування висновків і узагальнень.
Прийоми можуть сприяти вдосконаленню методів навчання мови. Наприклад, донедавна основними прийомами методу роботи з підручником на уроках мови було читання тексту параграфа і складання плану відповіді за цим матеріалом, виписування прикладів, підготовка усних і письмових відповідей на окремі запитання, вибіркове читання статті параграфа, аналіз схем і таблиць підручника. На сьогодні прийомів роботи з підручниками стало значно більше: опрацювання учнями запитань для самоперевірки, написання диктантів за підручником, складання ділових паперів за зразком підручника, складання текстів за малюнками, вправи з використанням словників і ТЗН.
Специфіка методів навчання мови зумовлюється закономірностями і принципами її вивчення, логічною структурою змісту предмета, характером тих знань і вмінь, яких набувають учні, а також і системою методичних прийомів, характерних для вивчення мови.
Специфіка методів навчання мови певною мірою залежить і від методів мовознавства
Список рекомендованої літератури:
1. Сухомлинський В. О. Слово рідної мови // Укр. мова і літ. в школі.- 1968.-№ 12.-С. 1-10.
2. Ушинський К. Д. Рідне слово // Вибр. педаг. твори: В 2 т.- К., 1983 -Т. 1.
3. Методика викладання української мови в середній школі. /За ред. І.С.Олійника К.: Вища шк., 1989. - 386с.
4. Методика вивчення української мови в школі. /За ред. О.М.Біляєва К.: Вища шк., 1987. - 286с.
5. Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах. /За ред. М.І. Пентилюк К.: Ленвіт, 2000. - 302с.

 
 

Цікаве

Загрузка...