WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Цілі навчання географії. Структура і зміст географічної освіти в школі - Реферат

Цілі навчання географії. Структура і зміст географічної освіти в школі - Реферат

курсів географії і одночасно стає основою для їх подальшого вивчення. Його основними завданнями є знайомство з географією як наукою, з оболонками земної кулі та географічними процесами і явищами, формування знань про існуючі у природі взаємозв'язки і закономірності.
Початковий курс фізичної географії як частина системи фізико - географічної освіти включає відомості про Всесвіт та Сонячну систему, про топографічний план та особливості зображення Землі на глобусі і карті, про сфери Землі (літо - , гідро , атмо -, біосферу та географічну оболонку). про методи їх дослідження, про основні компоненти природного
комплексу і взаємозв'язки між ними, про чисельність. середню густоту і зростання населення земної кулі. його расовий склад. положення України та окремих держав на політичній карті світу.
В курсі "Географія материків і океанів" (7 клас) основну увагу зосереджено на вивченні фізико-географічних умов материків як цілісних природних утворень. Одночасно формуються знання про географічну оболонку і її компоненти. Зміст курсу створює необхідну основу для розуміння учнями ролі географічної оболонки в житті людини і впливу суспільства на природні умови.
Курс "Географія України" (8-9 класи) у сучасних програмах з географії є основною складовою географічної освіти в Україні. Вивчення географії України спрямоване на формування цілісної науково-географічної картини своєї держави. Особливості природи розглядаються як умови життя та господарської діяльності людини. Особлива увага приділяється розгляду і всебічній оцінці природних умов і ресурсів території, детальному вивченню картографічної інформації, природних комплексів України.
Для здійснення краєзнавчого підходу головна увага приділяється аналізу природи своєї області, її багатствам.
Курс "Географія України " (9 клас) формує знання про свою країну, як суб'єкт міжнародного поділу праці, економіки і геополітики, світового простору. Вивчається економіко-географічне та геополітичне положення України, її адміністративно-територіальний устрій, історико-географічне формування території. Значна увага приділяється розміщенню населення. його природному і механічному руху, національному складу. Детально вивчається географія галузей господарства країни, зовнішньоекономічних зв'язків, комплексна характеристика економічних районів. цей курс є також початковим етапом економічної освіти школярів, сприяє їхній адаптації до життя в умовах ринкової економіки.
Курсом "Соціально-політична географія світу" , як правило, завершується географічна освіта школярів. Він спрямований на формування в учнів цілісного уявлення про навколишній світ, показує глибокий взаємозв'язок природи, населення, господарства земної кулі. Пріоритетна увага приділяється проблемі взаємодії суспільства ї природного середовища.
У змісті шкільної географії отримали відображення багато географічних наук (за класифікацією С.В.Колесника)
- у фізичній географії - землезнавство, фізичне краєзнавство, а також окремі фізико-географічні науки: геоморфологія, кліматологія, гідрологія суші, океанографія, ґрунтознавство, біогеографія та ін.;
- в економічній географії - географія населення, промисловості, сільського господарства, транспорту, ресурсів, географія світового господарства, регіональна економічна географія.
Крім основ географічних наук. у шкільну географію входять відомості з геології, геохімії, астрономії, етнографії, демографії, економіки та ін.
Введення цих відомостей відображає, по-перше, реально існуючий процес інтеграції наукового знання і, по-друге, дозволяє глибше пояснити природні і суспільні явища, що вивчаються.
У відповідності з сучасними вимогами географічних наук у курсі шкільної географії велика увага приділяється вивченню природно - територіальних і територіально-виробничих комплексів, а також природних ресурсів і їх раціональному використанню, розширений екологічний аспект.
Важливе місце у змісті шкільної географії відведено ознайомленню учнів з методами дослідження географічної науки: картографічний ,статистичний, математичний, спостереження. У шкільній географії розширено типологічний підхід.
- - у фізичній географії: типи клімату, типи земної кори. типи повітряних мас, типи внутрішніх і зовнішніх процесів. що формують рельєф Землі, типи озерних котловин. боліт, грунтів та ін;
- - в економічній географії: види природних ресурсів, типи населених пунктів, типи відтворення населення та ін.
Такий типологічний підхід сприяє генералізації навчального матеріалу і полегшує учням його засвоєння.
У процесі навчання географії у школі повинно бути сформоване стійке розуміння причинності явищ, які вивчаються, та того, що всі події розвиваються в часі і просторі.
Підручник географії - це засіб навчання комплексного характеру. В ньому розкривається зміст навчальної програми.
Основу підручника складає текст, який органічно пов'язаний з позатекстовими компонентами. Останні у багатьох випадках несуть нову для учнів інформацію.
Тексти підручників подібні до тексту наукового пояснення і містять в собі теорію, пояснення, опис, методологію. Теорія представлена формулюванням наукових понять, законів, світоглядних ідей, загальних висновків.
Пояснюючий матеріал розкриває географічні зв'язки (направлення між природними компонентами), пояснює принципи розміщення галузей виробництва, принципи виникнення тих чи інших природних явищ чи процесів.
Традиційними для географічних текстів залишаються описи і характеристики об'єктів і явищ. Значне місце в тексті займають способи отримання наукового знання, ознайомлення з методами науки. Сама побудова тексту орієнтує учнів на розуміння навчального матеріалу, допомагає їм свідомозасвоїти нові знання.
Позатекстові компоненти підручника виконують навчальну і контролюючу функцію.
У кожному підручнику є велика кількість запитань і завдань, спрямованих на засвоєння понять, встановлення зв'язків, залежностей, на застосування вмінь.
Запитання і завдання розміщені як перед текстом, в середині так і після нього. Перші з них розраховані на активізацію сформованих раніше знань з географії та ін. предметів.
Ті, що поміщені в середині тексту, допомагають спрямувати розумову діяльність учнів у процесі засвоєння нового навчального матеріалу, а ті що є в кінці параграфа, потребують застосування сформованих знань і вмінь, контролюють засвоєння нового матеріалу.
Завдання в кінці великих розділів і тем носять узагальнюючий характер, сприяють систематизації знань, підведенню учнів до узагальнення світоглядних висновків.
Виконання завдань і запитань ґрунтується на різних джерелах знань: текст, карти, графіки, діаграми, статистичні таблиці, малюнки , фотографії, схеми і т.п. Їх виконання потребує різної діяльності учнів: порівняти, виділити суттєве, узагальнити, пояснити, визначити за картою, записати в зошиті і т.д.
Ілюстративний матеріал різний за змістом і формою: карти в тексті, на форзаці, діаграми і графіки, схеми і таблиці, малюнки і т.д.
Словник термінів, який розміщено в кінці підручника дає майже повний перелік наукових понять кожного курсу географії.
На основі аналізу програм і підручників, відповідно до навчального плану, вчитель на початку навчального року робить календарно - тематичне планування уроків.
Література:
1. Кобернік С.Г. та ін. Методика викладання географії в школі : Навчально- методичний посібник. - К. : Стафед - 2, 2000. 320с.
2. Шипович Є.Й. Методика викладання географії: Навчальний посібник для студентів географічних факультетів університетів. - К. : Вища школа, 1981.-174с.
3. Душина И.В.; Понурова Г.А. Методика преподавания географии: Пособие для учителей и студентов педагогичных университетов и институтов . - М. : Просвещение, 1996. - 192с.
4. Методика обучения географии в средней школе: Пособие для учителей /Под редакцией И.С.Матрусова.- М. : Просвещение, 1985.- 256с.
5. Методика обучения географии в средней школе: Учебное пособия для студентов пед. институтов по географ. спец.. /Под ред. Л.М. Панчешниковой.- М. : Просвещение, 1983.-320с.
6. Дьяконов К.Н. и др. Современные методы географических исследований: Книга для учителя.- М. : Просвещение, 1985-256с.

 
 

Цікаве

Загрузка...