WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Цілі навчання географії. Структура і зміст географічної освіти в школі - Реферат

Цілі навчання географії. Структура і зміст географічної освіти в школі - Реферат


Реферат на тему:
Цілі навчання географії. Структура і зміст географічної освіти в школі
Мета і завдання шкільної географії
Загальна мета географічної освіти в сучасній школі - формування в учнів системи поглядів, принципів, норм поведінки по відношенню до географічного середовища. Результатом шкільної географічної освіти повинна стати внутрішня пізнавальна установка особистості на засвоєння цілісних географічних знань.
Головним завданням навчання географії в школі є:
- формування в учнів цілісного географічного образу планети Земля - від вивчення рідного краю і держави до пізнання глобальних законів і процесів;
- розуміння ролі географічних знань у вирішенні економічних і соціальних проблем;
- розкриття ролі географії в житті суспільства та у забезпеченні раціонального використання природного, трудового та матеріально-ресурсного потенціалу територій (країн, материків, окремих регіонів тощо);
- виховання національно свідомого громадянина, дбайливого господаря, грамотної людини, гуманіста і природолюба;
- вироблення в учнів умінь практично застосовувати здобуті географічні знання та користуватися джерелами географічної інформації;
- розвиток у школярів причинного, геопросторового мислення, розуміння доцільності науково обґрунтованого підходу до природокористування, системної єдності довкілля, людини та її діяльності у територіальному аспекті;
- розвиток творчого мислення в процесі вивчення географії.
Одна з основних проблем дидактики і методики будь-якого навчального предмета - визначення цілей навчання.
Цілі навчання географії визначаються головною метою навчання і виховання дітей в школі.
За широтою і різноманітністю цілей географія займає одне з провідних місць серед інших навчальних предметів у школі, як наслідок того, що у сферу її навчання входять і природні, і суспільні об'єкти та явища.
Для зручності цілі навчання географії можна об'єднати в три групи: освітні, розвивальні, виховні.
Освітні цілі передбачають: формування конкретних елементів географічних знань: уявлень, понять, законів, закономірностей; взаємозв'язків та взаємозалежностей між об'єктами і явищами природи (наприклад, сформувати поняття "географічна карта", "природний комплекс", "міграція населення "і т.д., уявлення про взаємозв'язок сфер географічної оболонки ); формування власне предметних умінь на основі засвоєних географічних знань (наприклад, уміння визначати азимут, уміння читати план місцевості, уміння визначати природний приріст населення, вміння працювати з статистичним матеріалом поміщеним у додатках підручника); формування знань і вмінь про спеціальні методи дослідження природи (наприклад ,сформувати поняття "дослід", уміння виконувати дослід…).
Розвивальні цілі передбачають: розвиток всіх психічних процесів учня, що відбуваються шляхом оволодіння відповідними видами діяльності (наприклад, формувати уміння аналізувати, виділяти істотні ознаки, узагальнювати, робити висновки, доводити судження і т. д.); розвивати вміння виконувати способи раціональної навчальної діяльності (наприклад, розвивати вміння складати цілеспрямований опис об'єкта чи явища природи за типовим планом, схемою, таблицею, вміння будувати схеми, план розповіді і т. д.).
Виховні цілі передбачають: формування певних компонентів тих чи інших якостей особистості (розумових, моральних, естетичних, трудових, екологічних та ін.)
Знаючи цілі навчання географії в цілому і з кожного курсу географії зокрема, вчителеві легше правильно визначати мету окремих тем уроків.
Щоб визначити освітню мету, необхідно здійснити аналіз змісту теми і скласти його логічну схему.
Розвивальна мета визначається змістом навчально-пізнавальної діяльності учнів. Ця діяльність зумовлена, по-перше, предметним змістом; по - друге, можливостями учнів виконувати її з різною мірою самостійності.
Виховна мета визначається і реалізується як самим географічним змістом, так і змістом навчально-пізнавальної діяльності учнів, методами її організації, засобами виконання, формою сумісної діяльності, емоційним кліматом, характером спілкування, формою цілісного процесу навчання.
Цілі шкільної географії втілюються в її зміст, який відображено в діючих програмах і підручниках.
Загальна характеристика програми
Навчальні програми з географії для середніх загальноосвітніх шкіл - це затверджений Міністерством освіти і науки України своєрідний стандарт шкільної географічної освіти, який визначає зміст географії в школі, її структуру, послідовність вивчення курсів, розділів і тем, систему необхідних знань, умінь і навичок , що мають бути сформовані у школярів.
У пояснюючій записці до навчальних програм розкриваються основні завдання, які стоять перед шкільною географією загалом, а також мета і завдання кожного географічного курсу; повідомляється про можливість зміни педагогом кількості годин, орієнтовно відведених на вивчення окремих тем і розділів у межах курсу; даються загальні рекомендації щодо використання навчальних програм для календарно-тематичного планування.
Навчальна програма кожного курсу географії поділяється на дві частини: зміст теми і навчальні досягнення учнів. Зміст теми включає: назви розділів, тем, підтем, практичні роботи. Важливою є рубрика "Навчальні досягнення учнів", яка виділена майже після кожної теми. Матеріал рубрики дає можливість чітко з'ясувати , що учні повинні знати і вміти після засвоєння нового матеріалу. Її покладено в основу тематичного оцінювання. У змісті навчальних програм з географії наведено перелік обов'язкових для виконання практичних робіт, які заплановані в усіх курсах, а також проведення екскурсій у природу та на виробництво.
Щодо принципів побудови програми з географії, то вона має лінійно-ступеневу побудову, яка характеризується постійним ускладненням знань з кожним роком навчання. Одночасно кожен наступний навчальний матеріал ґрунтується на попередньо вивченому. Програмі відповідають всі загально дидактичні принципи. Особливо вирізняється краєзнавчий. Тут мають місце принцип демократизації, гуманізації та гуманітаризації освіти.
Саме з програми розпочинається створення навчально-методичних комплексів для всебічного забезпечення курсів географії у школі. До складу таких комплексів, окрім навчальних програм, входять варіативні підручники і навчальні посібники, атласи, контурні карти, робочі зошити, хрестоматії, різноманітні дидактичні матеріали, методична література та програми для комп'ютерного навчання.
Структура і зміст шкільної географії
Однією з важливих традицій шкільної географії є поділ її на фізичну та економічну і соціальну. Переваги цієї структури полягають, насамперед, у тому, що вона дозволяє найґрунтовніше відобразити основи сучасних фізико - і економіко-географічних наук.
Послідовність вивчення окремих курсів географії на сьогоднішній день наступна:
5 клас - "Географія рідного краю" ( 34 год. )
6 клас - "Загальна географія "( 68год.)
7 клас - "Географія материків і океанів " ( 68 год.)
8 клас - "Географія України"( 1 частина) ( 68 год.)
9 клас - "Географія України"(2 частина) ( 68 год.)
10 клас - "Соціальна і економічна географія світу"( 34 год.)
Пропедевтичним географічним курсом є "Рідний край" (5 клас) , що дає учням початкові географічні знання про природу , населення, культурний розвиток і господарство своєї місцевості. Тут учні набувають саме тих знань , які сприятимуть сприйманню географії у старших класах.
Краєзнавчий зміст курсу передбачає вивчення не тільки рельєфу, вод, клімату своєї місцевості, але й таких компонентів як грунти, рослинний і тваринний світ, а також населення своєї місцевості, його побуту та господарської діяльності. Головний критерій при виборі цього змісту - використання об'єктів і явищ, доступних безпосередньому сприйманню школярів під час програмних екскурсій, спостережень, а також життєвий досвід учнів.
Весь зміст курсу підпорядковується єдиній ідеї: природа - необхідна умова життя людини, вона впливає на її працю і відпочинок; разом із тим людина змінює природу, бережно відноситься до неї, створюючи нові ландшафти.
"Загальна географія" (6 клас) здійснює перехід від курсу "Рідний край" до систематичних

 
 

Цікаве

Загрузка...