WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Урок – основна форма навчання географії - Реферат

Урок – основна форма навчання географії - Реферат

системи, в розташуванні їх у певному порядку та раціональній послідовності.
Узагальнення будь - якого рівня тісно пов'язане з систематизацією.
Систематизація - це розумова діяльність, у процесі якої знання про об'єкти і явища навколишнього світу організовуються в системи, які відображають реально існуючі, природні.
Так будь -який природний об'єкт є цілісною системою взаємозв'язаних елементів.
Систематизація здійснюється на основі відтворення (актуалізації) знань у необхідній послідовності. Актуалізуються знання двома шляхами. Якщо матеріал складний і виникають труднощі під час його засвоєння, то перевага надається розв'язанню репродуктивних навчально-пізнавальних задач (репродуктивному відтворенню ). Це сприяє і закріпленню засвоєних знань.
Тоді, коли матеріал добре засвоєний, актуалізація відбувається через розв'язання продуктивних навчально - пізнавальних задач, тобто через застосування знань. Наслідки систематизації матеріалізуються у вигляді заповнення текстових таблиць, виконання схематичних малюнків, побудови образно - символічних схем, складання планів з участю учнів тощо
Перелічені прийоми можуть застосовуватися під час засвоєння як опора для осмислення, запам'ятовування, а потім систематизації і узагальнення
Методика етапу "Застосування засвоєних знань, умінь і навичок "
Засвоєння і застосування - два компоненти процесу оволодіння знаннями та уміннями. Вони взаємодіють між собою, але на різних етапах є домінуючими, тому між ними змінюється взаємопідпорядкування. Так у процесі засвоєння нових знань та умінь учні оперують опорними знаннями і вміннями, тобто вже засвоєними. А під час застосування, навпаки, відбувається глибше і міцніше засвоєння нових, які стають оперативними, дієвими.
Щоб ефективно управляти процесом застосування засвоєних знань та умінь, необхідно знати його особливості, зокрема суть, види, форми і рівні реалізації.
Розрізняють два види застосування знань, умінь і навичок. Перший -застосування на етапі засвоєння нових знань, умінь і навичок, для їх осмислення, запам'ятовування. Другий вид - з метою оволодіння ними. Це відбувається шляхом розв'язання задач, виконання різних пізнавальних завдань.
Застосування знань і вмінь на уроках географії може бути теоретичним і практичним.
Теоретичне вимагає завдань для пояснення фактів, явищ, зв'язків у природі. А практичне - завдань, спрямованих на зміну або перетворення об'єктів природи.
Організація застосування засвоєних знань здійснюється у трьох формах (за дослідженнями Н. О. Менчинської ):
а) словесній (умова та хід розв'язання задачі подається словесно );
б) дійовий ( умова подається словесно, а розв'язання вимагає дії з предметами у матеріалізованій формі-різні види засобів наочності );
в) наочно - дійовій (умова подається у наочній формі, а розв'язання здійснюється через виконання практичних дій ).
Методика етапу "Перевірка засвоєних знань, умінь і навичок "
Перевірка - це обов'язковий компонент процесу навчання, який забезпечує зворотний зв'язок між учителем і учнями.
Перевірка і оцінка знань, умінь і навичок є органічною частиною процесу навчання. Вона здійснюється на всіх його етапах. Однак повністю всі функції перевірки реалізуються на спеціально організованому, самостійному етапі.
Головною метою цього етапу є контроль і корегування результатів учіння школярів. Контроль спрямований на визначення рівня засвоєння знань та умінь.
Види контролю: попередній , що проводиться на початку вивчення теми для з'ясування рівня підготовки учнів до сприйняття нового матеріалу ( усне опитування, географічний диктант, кросворд і т. ін.); поточний контроль проводиться на початку уроку для виявлення рівня засвоєння попереднього матеріалу або наприкінці уроку для з'ясування ефективності роботи учнів під час уроку ( усне опитування, робота з картою, тестовий контроль, виконання пізнавальних завдань і т. ін.); тематичний контроль проводиться під час вивчення невеликої теми або підтеми ( усне опитування, географічний диктант, творчі перевірні роботи, робота з картою, тестовий контроль, географічні цікавинки і т. ін.); підсумковий контроль здійснюється наприкінці вивчення великої теми, розділу, курсу для систематизації знань учнів, перевірки вмінь застосовувати їх на практиці ( усне опитування, тестовий контроль і ін. ).
Форми перевірки знань, умінь і навичок можуть бути : усна, письмова; індивідуальна, групова і фронтальна; ущільнена (поєднання усної індивідуальної і письмової групової ). Виставлені оцінки вимагають об'єктивності і мотивації.
Методика етапу "Організація домашньої роботи"
Домашня робота - це вид позаурочної навчально - пізнавальної діяльності школярів, нерозривно зв'язаної зі змістом процесу навчання, який здійснюється на уроці і є його логічним продовженням. Її зміст, тобто елементи знань (конкретні факти, уявлення, поняття) про об'єкти і явища природи, зв'язки між ними, способи діяльності, що були метою цілеспрямованого оволодіння учнями, складають зміст домашніх завдань. Дидактичними цілями домашньої роботи можуть бути:
- розширення і поглиблення засвоєних знань;
- конкретизація засвоєних знань:
- застосування засвоєних знань: у знайомій ситуації; у новій ситуації;
- систематизація засвоєних знань;
- застосування засвоєних способів діяльності: за зразком; у подібній і новій ситуації.
Дидактичні цілі втілюються в домашні навчально-пізнавальні завдання, які прогнозуються учителем під час розробки методики уроку, але обов'язково коригуються у процесі проведення уроку.
Управління домашньою роботою здійснюється учителем через: а) побудову домашніх завдань; б) підготовку учнів до їх виконання; в) перевірку результатівдомашньої роботи та їх оцінювання.
Види домашніх завдань:
- спостереження за об'єктами природи з метою розширення, поглиблення чи конкретизації змісту сформованих уявлень, понять, закономірностей;
- виконання дослідів, щоб закріпити знання про властивості чи умови існування природного об'єкта та уміння виконувати дослід за зразком;
- виконання практичної роботи для закріплення засвоєних знань і умінь;
- робота з підручником з метою повторено усвідомити й осмислити зміст теми уроку;
- робота з додатковою літературою для розширення, поглиблення і конкретизації засвоєних знань;
- завдання з використанням засобів наочності - карти, таблиці, схеми, діаграми, графіки тощо.
За способом організації навчально-пізнавальної діяльності учнів домашні завдання можуть бути індивідуальні, групові, фронтальні.
Задаються вони як під час здійснення всіх етапів процесу навчання, так і на спеціальному етапі. Виконані домашні завдання необхідно своєчасно перевіряти та оцінювати. Оцінку слід мотивувати для того, щоб учень усвідомив досягнуті результати, причини помилок і критерії оцінювання своєї роботи.
Методика "Підсумок уроку"
Цей етап стосується не тільки результатів оволодіння змістом теми уроку, а й оцінки діяльності класу чи окремих учнів. При цьому вчитель може ставити запитання такого змісту: "Яку тему вивчали на уроці? Про що вивчали? За яким планом працювали на уроці? Які завдання виконували? тощо". Обов'язково оцінюється робота класу на уроці.
Література:
1. Кобернік С.Г. та ін. Методика викладання географії в школі : Навчально- методичний посібник. - К. : Стафед - 2, 2000. 320с.
2. Шипович Є.Й. Методика викладання географії: Навчальний посібник для студентів географічних факультетів університетів. - К. : Вища школа, 1981.-174с.
3. Душина И.В.; Понурова Г.А. Методика преподавания географии: Пособие для учителей и студентов педагогичных университетов и институтов . - М. : Просвещение, 1996. - 192с.
4. Методика обучения географии в средней школе: Пособие для учителей /Под редакцией И.С.Матрусова.- М. : Просвещение, 1985.- 256с.
5. Методика обучения географии в средней школе: Учебное пособия для студентов пед. институтов по географ. спец.. /Под ред. Л.М. Панчешниковой.- М. : Просвещение, 1983.-320с.
6. Дьяконов К.Н. и др. Современные методы географических исследований: Книга для учителя.- М. : Просвещение, 1985-256с.

 
 

Цікаве

Загрузка...