WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методи навчання географії в школі - Реферат

Методи навчання географії в школі - Реферат


Реферат на тему:
Методи навчання географії в школі
Дидактична суть методу навчання географії
Географічна освіта в сучасній школі вимагає вибору оптимальних методів формування теоретичних знань.
Будь - який метод являє собою засіб взаємопов'язаної діяльності вчителя й учнів, спрямованої на досягнення триєдиної мети: освітньої, розвивальної і виховної.
Організація пізнавальної діяльності учнів на уроках географії зобов'язує вчителя чітко уявити співвідношення внутрішньої і зовнішньої сторони методу.
А.М.Алексюк визначає, що зовнішню сторону методів, яка безпосередньо спостерігається в різних способах здійснення взаємозв'язаної і цілеспрямованої діяльності учителя і школярів, складають:
1) словесно - слухова форма (учитель розповідає або запитує, а учні слухають, відповідають);
2) словесно - зорова форма (використання різних засобів наочності);
3) практично - дійова форма (виконання вправ, дослідів, практичних робіт);
4) зовнішні форми вияву компонентів управління вчителя та самоуправління учнів у процесі навчання;
5) прояву педагогічної техніки і педагогічної майстерності ( постановка і сила голосу, педагогічних такт, манера спілкування і т. ін.);
6) форма організації пізнавальної діяльності школярів: індивідуальна, групова, фронтальна.
При однаковій зовнішній стороні може бути різна внутрішня сторона методу.
Внутрішню сторону складають:
1) зміст навчального предмета ;
2) логіко - процесуальна сторона розумової діяльності учнів (її склад та рівень сформованості, рівень узагальнення розумових дій, індукція, дедукція); рівень пізнавальної самостійності учнів у навчально - пізнавальній діяльності (репродуктивний, еврестичний, дослідницький).
Щодо методів навчання географії, то вчені під ними розуміють систему послідовних дій вчителя, що організовує пізнавальну і практичну діяльність учнів, веде їх до засвоєння змісту географії як навчального предмета.
Таким чином, вчитель за допомогою різних методів управляє учінням школярів, тобто планує, організовує, стимулює, контролює, регулює, коригує, аналізує і оцінює кінцевий та проміжні результати, а учень - сприймає, усвідомлює, осмислює ( узагальнює і систематизує ), закріплює, застосовує на практиці засвоєні знання.
Класифікація методів навчання географії та їх характеристика
У сучасній педагогіці склалася цілісна система класифікації методів навчання. Однак, в останні роки вчені намагаються не тільки розглядати методи навчання з погляду зовнішніх форм і засобів діяльності вчителя і учнів, а й виявляти істотні ознаки, пов'язані із специфікою засвоєння окремих елементів знань змісту освіти (в тому числі географічної). Це є класифікація методів навчання за рівнями самостійної пізнавальної діяльності учнів, яку запропонували І.Я.Лернер і М.М.Скаткін.
Вона охоплює такі методи: інформаційно - рецептивний, репродуктивний, метод проблемного викладу знань, частково - пошуковий або еврестичний, дослідницький.
Інформаційно - рецептивний метод - це спосіб організації засвоєння учнями готових знань про предмети і явища навколишнього світу та способи виконання різних видів діяльності. Цей метод навчання може вимагати різних засобів (словесних, наочних, практичних) і форм прояву ( мовлення і слухання, показ і розглядання, показ вчителем об'єкта і способу дій з ним та маніпулювання об'єктом учнями), але в усіх цих випадках його дидактична суть, - як зазначає І.Я.Лернер, - у поданні вчителем готової інформації, з одного боку, і в усвідомленому сприйманні й запам'ятовуванні учнями, з іншого.
Щодо предметів і явищ навколишнього світу "готовими" називають знання, що надаються учневі у вигляді інформації, в якій міститься характеристика об'єкта, розкриваються його взаємозв'язки й залежності. Інформацію для засвоєння учні отримують через пред'явлення самого об'єкта, його матеріалізованої форми або відомостей про нього у знаковій ( усній або письмовій) формі. Наприклад, вивітрювання - це руйнування та зміна гірських порід під дією коливань температури повітря, вологи і живих організмів. Розрізняють фізичне, хімічне та органічне вивітрювання і т. п..
"Готовими" знаннями про спосіб діяльності називають інформацію про зміст діяльності, тобто склад дій, і послідовність та умови виконання дій. Наприклад, для визначення азимута компас повертають так, щоб поділка 0 збіглась з темним кінцем стрілки. Потім слід повертати кільце компаса, доки лінія від прорізу до мушки не встановиться у напрямі на предмет. Мушка покаже на шкалі величину азимута в градусах.
Показ зразка й усний коментар вчителя при цьому супроводжується наочністю, зокрема записом алгоритму, інструкції або побудовою моделі ( схеми, таблиці) на якій окремі дії виділяються умовними позначеннями.
Ефективність інформаційно - рецептивного методу залежить, по - перше, від змісту інформації, її структури, логіки викладу; по - друге, підготовки учнів до її сприймання; по - третє, ефективності контролю за якістю її засвоєння.
Цей метод використовується для організації засвоєння змісту навчального предмета, який є новим для школярів, малознайомим, складним за структурою і вимагає цілісного сприймання.
Репродуктивний метод . Цим методом учнів навчають способів діяльності. Навчальна мета його полягає в тому, що вчитель конструює систему завдань на відтворення дій, уже відомих і усвідомлених учнями інформаційно - рецептивним методом, а учні виконують ці завдання, відпрацьовують їх відтворення. У процесі чого формуються вміння і навички.
Найбільш поширений варіант використання репродуктивного методу в процесі навчання географії - це постановка учням завдань, виконуючи які слід керуватися типовими планами характеристики окремих компонентів природи, комплексної фізико - географічної характеристики території, характеристики окремих економіко - географічних об'єктів, галузей народного господарства, економічних районів тощо; завдань, під час виконання яких слід керуватися інструкцією про порядок виконання дій (при визначенні азимута, географічних координат об'єкта та ін.); завдань, які виконуються за зразком і т. п..
Метод проблемного викладу знань. Суть цього методу полягає у

 
 

Цікаве

Загрузка...