WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методика викладання географії як наука - Реферат

Методика викладання географії як наука - Реферат


Реферат на тему:
Методика викладання географії як наука
Предмет і завдання методики викладання географії.
Її структура і зміст
Загальноосвітня цінність шкільного курсу географії полягає в тому, що у процесі його вивчення учні знайомляться з реальним життям у навколишньому середовищі, з життям суспільства в усіх його проявах і зв'язках.
Географічні знання і вміння дають змогу усвідомлено орієнтуватися в соціально-економічних, суспільно-політичних і геоекологічних подіях своєї держави та світу в цілому. Важливе місце при цьому належить методиці викладання географії в школі.
Методика викладання географії - це наука про закономірності й особливості процесу навчання географії в школі. Вона розробляє і встановлює раціональні методи, прийоми, засоби і форми навчальної діяльності, під час якої відбувається свідоме оволодіння учнями системою знань із шкільного курсу географії та формуються відповідні вміння і навички, щодо застосування цих знань.
Знання теоретичних засад методики озброює вчителя необхідним методичним апаратом для самостійної творчої роботи, сприяє зростанню методичної майстерності та підвищенню професійного рівня.
Об'єктом методики викладання географії є процес формування географічних знань, умінь і навичок у загальноосвітній школі, а предметом - система шкільної географічної освіти, а саме: зміст і структура сучасних курсів географії, а також форми і засоби організації навчального пізнання в процесі вивчення шкільної географії, його місце і значення в системі загальної середньої освіти.
Сучасна методика географії розглядає викладання географії як єдиний навчально-виховний процес, який відзначається динамічністю і перебуває у безперервному розвитку.
Перед методикою викладання географії стоять такі завдання:
1)визначення мотиву і цілі навчання географії (для чого потрібно вивчати географію?);
2) розкриття освітньої, розвивальної і виховної мети шкільної географії;
3) відбір та удосконалення змісту шкільних курсів географії;
4) розробка ефективних технологій, окремих методів і прийомів навчання (як саме вчити?);
5) визначення й обґрунтування різних форм організації навчального процесу (виявлення найкращих умов для застосування різних методів, прийомів і засобів навчання );
6) з'ясування особливостей здобування учнями географічних знань, умінь і навичок (як учні вчаться, на якому рівні вони засвоюють навчальний матеріал, як розвиваються їхні розумові здібності в процесі навчання, наскільки самостійно вони вміють здобувати знання, тощо).
Структура методики навчання географії. Її умовно можна поділити на загальну та окремі методики.
Загальна методика розглядає весь процес навчання географії у школі в цілому. Це не що інше як дидактика шкільної географії, оскільки вивчає те. що є спільним для всіх курсів.
Окремі методики - конкретні методики вивчення окремих курсів шкільної географії. Вони конкретизують основні положення.
Зміст методики викладання географії розробляється, насамперед, на основі розуміння її як науки про організацію процесу навчання географії в школі.
Компонентами її змісту є: загальна власне педагогічна ціль навчання географії; конкретні освітні, розвивальні, виховні цілі, засоби навчання географії, методи та форми навчання географії.
Отже, методика викладання географії як педагогічна наука розробляє зміст кожного компонента методичної системи, умови його реалізації з урахуванням специфіки курсу географії та вікових особливостей учнів, вивчає взаємозв'язки між компонентами і розробляє найефективнішу технологію управління процесом навчання, спрямовану на навчання, розвиток і виховання особливості кожного учня.
Зв'язок методики навчання географії в школі з іншими науками
Методика викладання географії має широкі і глибокі зв'язки з педагогічними дисциплінами. Вона розвивається, насамперед, у відповідності з загальними закономірностями і принципами дидактики - науки, яка утворює спільну наукову основу методик всіх навчальних предметів. Тому методику викладання географії можна розглядати як окрему дидактику.
Зміст шкільної географії розробляється на базі теорії змісту загальної освіти в школі; система методі навчання географії і вимоги до них співвідносяться з дидактичними класифікаціями методів навчання; основною формою навчання географії в школі є урок і т.д.
Дидактика, в свою чергу, спирається на методику шкільних курсів, оскільки використовує їхні дані для своїх узагальнень.
У дидактику, наприклад, ввійшли такі результати наукового дослідження з методики:
- способи об'єктивної перевірки і оцінювання знань і вмінь учнів з географії;
- умови і шляхи розвиваючого навчання географії;
- підходи до визначення системи світоглядних ідей і шляхів їх формування в учнів та ін.
Методика географії тісно пов'язана також з теорією виховання . Вона розробляє, вивчає, удосконалює і пропагує методи, способи, прийоми і засоби національного виховання у процесі навчання географії.
Глибокий зв'язок методики навчання географії з психологією. Він обґрунтовується тим, що знання вікових і індивідуальних закономірностей психіки дітей допомагає знайти найефективніші методи і засоби навчання і виховання під час формування географічних знань, вмінь і навичок. Особливо великий вплив на розвиток методики навчання географії здійснили психологічні дослідження з теорії навчання Н.О.Менчинської, Д.І.Богоявленського, П.П.Гальперіна, Н.Ф.Тализіної, Є.М.Кабанової-Меллєр. Важливо відзначити вчення Л.С.Виготського про випереджаюче навчання, тобто, що правильно організоване навчання завжди повинно випереджувати розвиток, йти попереду нього, служити джерелом нового розвитку. Розвиваюче навчання і виховання ефективні лише тоді, коли вони здійснюються відповідно до вікових особливостей учнів.
Географія як навчальний предмет нерозривно пов'язана з методологією наукової географії, яка, спираючись на теорію пізнання навколишнього світу, встановлює шляхи пізнання закономірностей, що виявляють взаємовідношення між географічним середовищем і явищами суспільного життя.
Шкільна географія і методика її викладання має тісні зв'язки з усіма географічними науками, які складають зміст шкільного предмета. Насамперед, з курсами фізичної, економічної та соціальної географії, а також із регіональною географією, геологією, кліматологією, гідрологією, географією ґрунтів, зоогеографією, землезнавством, картографією, з основами топографії тощо.
У методиці викладання географії простежуються також тісні зв'язки географії з екологією, економікою, біологією, історією, фізикою. математикою, хімією, астрономією та іншими науками.
По мірі розвитку методики навчання географії поглиблюються і розширюються її зв'язки з логікою. Закони логіки використані у багатьох методичних дослідженнях: під час побудови системи географічних понять в шкільних курсах географії; системи методів і засобів навчання географії і ін.
Однак,шкільний курс географії не можна вважати скороченим варіантом вузівських курсів географії чи сукупністю видержок з окремих предметів. У кожному курсі є система певних елементів знань ( фактів, уявлень, понять, закономірностей ), які складають його основу і відповідають віковим особливостям учнів.
Джерела географічних знань
Методи дослідження методики навчання географії в школі.
Вчитель географії повинен володіти знаннями і вміннями дослідницької роботи з методики навчального предмета. Це необхідно для самооцінки своєї роботи, для вивчення досвіду інших вчителів, самоосвіти і творчого пошуку.
На сьогоднішній час не тільки вчені займаються дослідницькою роботою, але й окремі вчителі й цілі вчительські колективи.
Методика викладання географії вирішує наукові і практичні завдання.Це вимагає різних підходів і способів досліджень. Головні напрямки досліджень визначаються провідною метою цієї науки - дослідження змісту шкільних курсів географії та удосконалення форм і методів навчання.
У наукових дослідженнях з методики навчання географії важливе місце посідає метод теоретичних досліджень. Він забезпечує дослідника науковою методологією та методикою і спрямований на створення узагальнень, встановлення і формування закономірностей вивчення явищ, процесів.
До методів теоретичного рівня , крім вивчення педагогічної спадщини, слід віднести статистично - математичний,

 
 

Цікаве

Загрузка...