WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Зміст та завдання технологій соціально-педагогічної діяльності. Специфіка технологій соціально-педагогічної діяльності. Класифікація технологій соціал - Реферат

Зміст та завдання технологій соціально-педагогічної діяльності. Специфіка технологій соціально-педагогічної діяльності. Класифікація технологій соціал - Реферат

реалізацію закономірностей соціально-педагогічних аспектів устрою даної території, а також їх планомірні зміни;
5) однією із різновидів універсальних технологій є технологія глобального моделювання;
6) інтелектуальні технології спрямовані на розвиток і стимулювання мислительної діяльності людей, розвиток їх творчих здібностей;
7) історичні технології передбачають осмислення історичного досвіду на основі політичного, економічного, духовного і соціального діагностування (наприклад, створення сучасних дитячих будинків сімейного типу за прикладом українських сільських сімей ХVІІ - ХІХ ст.);
8) демографічні технології націлені на вивчення механізму відтворення населення і розроблення способів зміни його чисельності, складу, розміщення і т.д.;
9) технології згоди полягають у застосуванні шляхів і методів досягнення згоди більшості населення у вирішенні найбільш актуальних питаньгромадського життя, його взаємодії;
10) технології розв'язання конфліктів;
11) адміністративно-управлінські технології - методи безпосереднього оперативного впливу на об'єкт управління;
12) психологічні технології - способи впливу на психологічні процеси, явища та відносини, методи впливу на установки, характер, реакції, волю особистості, міжособистісну взаємодію;
13) психофізіологічні технології - спрямовані на зміну параметрів тих процесів, що відбуваються у людині. Дані технології використовуються при наданні медично-соціальних послуг.
Враховуючи інтегрований універсальний характер соціально-педагогічної діяльності, можна виділити власне соціальні технології, соціально-психологічні, соціально-медичні та ін.
Також технології соціально-педагогічної діяльності класифікуються за рівнями складності:
а) прості, доступні неспеціалістам;
б) складні, що вимагають кваліфікації одного спеціаліста;
в) складні, що вимагають кваліфікації спеціалістів в різних галузях.
Також розрізняють технології роботи з людьми, що проживають на території даної країни і з людьми, групами, які опинились, в силу тих чи інших причин, за її межами (україномовне населення, українці в країнах близького та далекого зарубіжжя).
Технології соціально-педагогічної діяльності можна умовно розділити також на три групи: технології діагностики (побудовані на основі вивчення соціальних проектів і можливого прогнозування їхнього розвитку); технології конструювання і проектування розвитку тих чи інших соціальних об'єктів; технології реалізації соціальних проектів, програм та впровадження соціальних інновацій. Також можна виділити такі типи технологій, які мають за мету повернення індивідам здатності до соціального функціонування - технології соціальної реабілітації і адаптації. Кожна з цих технологій може використовуватись в роботі з певною категорією клієнтів - військовослужбовці, сім'ї, дезадаптовані діти і ін.). Існує і багато інших ознак, за якими класифікують технології соціально-педагогічної діяльності.
Варто зазначити, що технології соціально-педагогічної роботи виконують ряд функцій:
- діагностична, яка полягає в аналізі соціальних проблем, з'ясуванні їх причин, дослідженні проблемного простору соціальної ситуації конкретних клієнтів;
- прогностична, що передбачає виявлення і облік окремих громадян чи спільнот, які відносяться до груп соціального ризику і прогнозування можливих змін;
- системно-моделююча, яка сприяє з'ясуванню об'єму, форм і методів соціально-педагогічної допомоги людям і групам, що опинилися у важкій життєвій ситуації та обґрунтуванню системи надання допомоги на різних рівнях;
- організаційна, що полягає в розробці, ресурсному забезпеченні, реалізації і оцінці соціальних проектів, спрямованих на розв'язання соціально-педагогічних проблем, допомозі певній категорії клієнтів;
- активаційна, що передбачає активізацію потенціалу власних можливостей індивіда, сім'ї, групи а також організацію само- і взаємодопомоги;
- практична, яка полягає у наданні різноманітних видів допомоги в ситуаціях життєвих труднощів, організації консультацій і тренінгів для покращення стосунків між людьми, сприянні в оформленні документів та інше;
- розпорядчо-управлінська, що передбачає координацію діяльності державних і недержавних організацій і закладів соціального спрямування, участь у формуванні соціальної політики, підборі у вихованні кадрів, а також менеджмент органів соціального управління;
- евристична, яка сприяє поглибленню розуміння соціальних проблем, покращенню освітньої і загальнокультурної підготовки соціальних педагогів та підвищенню їх кваліфікації.
Цілком очевидно, що ці функції реалізуються повністю лише в комплексі.
Застосування тих чи інших технологій в соціально-педагогічній роботі визначає її подальшу ефективність.
Література:
1. Антология социальной работы. В 5 т. / Сост. М.В.Фирсов. - М.: Сварогь - НВФ СПТ, 1995.Гаврилова К.В. Воспитание человечности. - Минск, 1985.
2. Гребенников И.В. Основы семейной жизни. - М., 1991.
3. Гурски С. Внимание, родители: наркомания. - М., 1989.
4. Азаров Ю.П. Семейная педагогика. -М., 1989.
5. Актуальные проблемы социального воспитания. Научн.-метод. бюллетень (Спец. выпуск к международному семинару) №6. -М.: Запорожье: Госкомитет СССР, 1990.
6. Педагогика: Учеб.пособие /Под ред. П.И.Пидкасистого. - М., 1995.
7. Педагогічна майстерність /Під ред. І.А.Зязюна. -К., 1997.
8. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. - М., 1982.
9. Теория и методика социальной работы (в вопросах и ответах). Отв.ред. А.М.Панов, Е.И.Холостова. - М., 1997. - 163с.
10. Тетерский С.В. Введение в социальную работу: Учеб.пособие. - М.: Академический Проэкт, 2000.
11. Технології соціально-педагогічної роботи: Навч.посібник /за заг.ред.проф. А.Й.Капської. - К., 2000.
12. Турчанинова Ю.И. Педагогическая техника и мастерство учителя. - М., 1987.
13. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учеб пособие для студ.высш.учеб.заведений. - М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...