WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Завдання і зміст технологій виховної роботи в школах різного типу - Реферат

Завдання і зміст технологій виховної роботи в школах різного типу - Реферат


Реферат на тему:
Завдання і зміст технологій виховної роботи в школах різного типу
ПЛАН
1. Загальне поняття про педагогічні технології.
2. Технології виховання як перспектива наукової організації виховної роботи в школах різного типу:
2.1. Предмет технології виховання.
2.2. Технологічний підхід до виховання у спадщині А.С.Макаренка.
2.3. Особистісно зорієнтовані виховні технології як джерело самоповаги особистості.
3. Зміст і завдання виховних технологій.
1. Загальне поняття про педагогічні технології
Аналіз наукової літератури, періодичних педагогічних видань стверджує, що останнім часом все рідше вживається поняття "методика", натомість частіше вживається поняття "технологія" - педагогічна, освітня, виховна, навчальна…Складається враження, що це те саме. Але це не так. Тому нам насамперед потрібно визначитись з поняттями.
Поняття "технологія" (з грецької techne - майстерність, мистецтво і logos - вчення, поняття) в педагогіку прийшло ще в 20-ті роки ХХ століття. Зустрічається у працях А. Ухтомського, С. Шацького, В. Бехтєрєва, І. Павлова. Вже тоді воно трактувалося по різному. В одному разі - як сукупність прийомів і засобів, спрямованих на чітку й ефективну організацію навчальних занять, що нагадує виробничу технологію; в іншому - як уміння оперувати навчальним і лабораторним обладнанням, використовувати наочні посібники.
У подальші роки сутність поняття досліджували Т. Ільїна, С. Шаповаленко, О. Філатов, Ф. Фрадкін, І. Лернер, В. Беспалько., І. Прокопенко., Т. Назарова та інші. Тому є сенс говорити, що воно отримало еволюційний розвиток в науці. Щоправда, сьогодні розуміється не так однозначно, як на початку ХХ століття.
Досі немає єдиного визначення поняття "педагогічні технології" - їх існує понад 300.На нашу думку, найбільш цілісним є підхід до визначення поняття "педагогічні технології" вченого Т. Назарової.
Педагогічна технологія - це наука про розвиток, освіту, навчання і виховання особистості школяра на основі позитивних загальнолюдських якостей та досягнень педагогічної думки.
Отже, поняття "педагогічні технології" розвивалось адекватно до розвитку педагогічної науки і у зв'язку з цим трансформувалось у нові поняття: освітні технології, технології навчання, технології виховання, технології управління.
Як бачимо зі схеми, освітні технології відбивають загальну стратегію розвитку освіти; педагогічні - втілюють тактику реалізації стратегії освіти шляхом впровадження моделей управління цим процесом; навчальна технологія - відбиває шлях освоєння конкретного навчального матеріалу в межах відповідного предмета, теми, питання; виховні технології - відбивають систему конкретних засобів впливу на школяра, учнівський колектив на науковій основі і спрямовані на досягнення виховної мети та удосконалення педагогічної діяльності.
Отже, можна зробити висновок, що педагогічна технологія відображає модель навчально-виховного і управлінського процесів освітнього закладу і об'єднує в собі зміст, форми і засоби кожного з них.
Слід зазначити, що технології навчання, виховання, управління пов'язані з педагогічними технологіями загальною ідеєю відповідної освітньої концепції, педагогічними парадигмами (парадигма - від грецького paradigm - зразок, приклад). Використовується в якості пізнання сукупності ідей, що приймається групою дослідників для вирішення наукового завдання), змістовим наповненням функцій.
Як засвідчує практика, використання педагогічних технологій в діяльності сучасних вчителів допомагає оволодіти системою ключових вмінь (Баланюк Г., Кларін М.), які відкривають тонкий механізм взаємозв'язку і взаємозалежності, одночасність їх реалізації. Таким чином, ми отримуємо чітку і послідовну наукову основу впливу вчителя на учнів.
Які ж ключові операції ми повинні використовувати у майбутній педагогічній діяльності?
Перша ключова операція - "Я - повідомлення".
Її реалізація пов'язана з проголошення суб'єктом свого стану і відношення до вчинку і дії другого суб'єкта, як до явища. Для цього учителеві, в першу чергу, необхідно (вважає вчений Пітюков В.), навчитись бачити за рядовою подією життєве явище і зазначити його для себе і для дітей.
"Я - повідомлення", крім вербального варіанту, може мати і мімічно-пантомімічний (невербальний) прояв. У цьому випадку педагог демонструє своє відношення позою, виразом обличчя і т. д.
Індивідуальних варіантів "Я - повідомлення" може бути безліч. Впливаючи, учитель робить акцент на гідність учня, забезпечуючи йому позитивну репутацію. /Більш детально про це можна прочитати у підручнику: Щуркова Н.Э., Питюков В.Ю., Савченко А.П., Осипова Е.А. Новые технологии воспитательного процесса. - М 1993./Друга ключова операція - "позитивна підтримка" - допомагає розвитку взаємовідносин."Позитивна підтримка" полягає в публічному проголошенні гідності учня, не надуманих, а реально існуючих.
Поряд з вербальною формулою яка реалізує операцію, більшість вчених наголошує, що необхідно пам'ятати про свій міміко-пантомімічний портрет у цю мить, щоб вираз-слово доповнювали один одного. /Див.: Питюков В.Ю. Основы педагогической технологии: уч. метод. пособие. - М. 2001./Третя ключова операція - "Безумовні норми". Вони передбачають інтерес до самопочуття людини і її стану під час порушення норм. Це розкриття перед школярами соціально і особистісно важливих доведень на користь вимозі.
В практичній роботі вчителя ці три операції зливаються в єдине ціле, утворюючи в своїй сукупності цілеспрямований вплив, інтегруючи в собі на елементарному рівні такі складові педагогічної технології, як "педагогічне спілкування", "педагогічна оцінка" і "педагогічні вимоги". Це забезпечує перехід дитини на позицію суб'єкта.
Отже, будь-яка педагогічна технологія представляє собою синтез досягнень педагогічної науки і практики. Одна і та ж технологія в руках педагогів може використовуватись по різному і результати будуть різні. Тобто педагогічна технологія опосередковується властивостями особистості, але не визначається ними.
2. Технології виховання як перспектива наукової організації виховної роботи в школах різного типу:
2.1. Предмет технології виховання.
Питання про педагогічну технологію в процесі виховання у вітчизняній літературі не піднімались.
На рубежі 70-80 рр. ХХ ст. проблема педагогічної технології стала чітко усвідомлюватись і розроблятись в сфері професійної майстерності і "педагогічної техніки", викликана кризовими явищами, які відбувались в шкільній системі. Ця проблема вела до реформування професійної освіти вчителя.
Особливу цікавість до питань педагогічної техніки і майстерності проявили І.П.Зязюн,

 
 

Цікаве

Загрузка...