WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Принципи навчання основ економіки - Реферат

Принципи навчання основ економіки - Реферат


Реферат на тему:
Принципи навчання основ економіки
ПЛАН
1. Поняття про дидактичні принципи навчання
2. Суть принципів і особливості їх реалізації на уроках основ економіки
1. Поняття про дидактичні принципи навчання
Під принципами взагалі розуміють головні нормативні положення, передумови певної науки, теорії, концепції, галузі практики. Дидактичними принципами відповідно називають нормативні вихідні положення, на основі яких будується навчальний процес. Тобто, принципом навчання називають вихідну вимогу до процесу навчання, що випливає із закономірностей його ефективної організації.
Нині існують різні підходи до характеристики принципів навчання: психологічний, соціальний, методичний, історико-педагогічний, кібернетичний тощо. Незважаючи на різноманітні підходи до характеристики принципів навчання, вони виражають в основному основний зміст та одні й ті самі тенденції в розумінні закономірностей навчання.
Навчальний процес з основ економіки як складова частина загальноосвітньої і професійної підготовки учнівської молоді також будується на основі відповідних принципів навчання.
Основним джерелом для формування принципів навчання є узагальнення передового педагогічного досвіду, втілення у педагогічну практику результатів науково-педагогічних досліджень.
Згідно з вимогами дидактики, навчання, у тому числі і основ економіки, повинно здійснюватись на високому науковому рівні, в органічній єдності з вихованням і розвитком учнів. Воно має бути доступним для учнів відповідного віку, проводитись у певній логічній послідовності і в тісному зв'язку з практикою. Діяльності учнів у процесі навчання треба надавати активного характеру, а свідомо набуті учнями знання, уміння і навички повинні бути міцно закріплені. Ці вимоги до навчального процесу забезпечуються системою таких дидактичних принципів: науковості і доступності навчання, зв'язку теорії з практикою, систематичності і послідовності, наочності, свідомості і активності учнів у навчанні, міцності засвоєння знань, умінь і навичок, єдності навчання і виховання. Розв'язуючи будь-яке навчальне завдання, проводячи кожне конкретне заняття, треба одночасно враховувати різні дидактичні принципи і створювати умови для їх реалізації. Дидактичні принципи взаємозв'язані між собою. Застосування кожного з них сприяє реалізації всієї системи дидактичних принципів у цілому. Так, забезпечуючи принцип науковості в навчанні, легше домогтися свідомості й активності учнів, і навпаки, якщо учні ставляться до навчання свідомо й активно, легше забезпечити науковий рівень навчання. Втілення принципу зв'язку теорії з практикою полегшується, якщо забезпечується наочність у навчанні. І навпаки, якщо вивчення теорії проводиться в тісному зв'язку з практикою, створюються умови для унаочнення навчального процесу. Дидактичні принципи єдині для всіх навчальних предметів, проте застосування їх у навчанні основ економіки має свої особливості.
2. Суть принципів і особливості їх реалізації на уроках основ економіки
Науковість навчання. У процесі навчання основ економіки учні оволодівають знаннями про підприємство як основну організаційну форму економіки, менеджмент і маркетинг у підприємницькій діяльності, структуру національної економіки, фінансово-грошову систему країни, закономірності розвитку світового господарства тощо. При цьому в них не тільки формуються певні знання й уміння, але й створюються уявлення про наукові основи понять, що вивчаються.
Наукові основи викладаються з урахуванням загального розвитку учнів. Наприклад, учні ознайомлюються з поняттям "Маркетинг у підприємницькій діяльності". Економічна наука має вже у своєму розпорядженні значний обсяг відомостей про ринкознавство. З усього обсягу треба виділити мінімум, достатній для створення в учнів уявлення про елементи маркетингової діяльності. У зв'язку з цим, достатньо учням пояснити суть маркетингу як діяльності в умовах ринку, основні напрями маркетингової діяльності, головні елементи маркетингу, його концепції. Розповідати учням детально про міжнародне маркетингове планування, набір прийомів міжнародного маркетингу та інше немає потреби. Більш глибші знання вони зможуть отримати у вищих закладах освіти економічного профілю на основі знань, набутих у загальноосвітній школі, ПТУ, ліцеї чи коледжі.
Принцип науковості передбачає розкриття причинно-наслідкових зв'язків процесів і явищ, які відбуваються в економічній діяльності, проникнення в їх суть. У зв'язку з цим, можна навести приклад: коли виникла потреба вивчати чинники виробництва, було запропоновано таку методику навчання, яка дала змогу ознайомити учнів із окремими групами чинників і показати їх взаємодію у процесі виробництва благ. Учням була запропонована спрощена схема функціонування економіки, що дало змогу сформувати у них знання про етапи і послідовність обігу суспільних благ (виробництво, розподіл, обмін, споживання). Учні дізнались, що на першому етапі суспільного руху продукту виступають праця, капітал, земля. Усі вони беруть участь у виробничому процесі і взаємодіють між собою. Робітники вкладають у виробництво свою працю, ефективну роботу капіталу забезпечує власник виробництва, земля поставляє для потреб виробництва матеріали, безпосередньо з яких і будуть виготовлені блага. Жоден із чинників не є універсальним і не може самостійно, без інших чинників, здійснювати виробництво.
Подібним чином було ознайомлено учнів із розподілом благ між працею та капіталом на другому етапі і споживанням благ на третьому етапі руху суспільного продукту.
Принцип науковості передбачає ознайомлення учнів із методами економічної науки. У зв'язку з цим, програмою курсу основ економіки передбачено ознайомлення учнів із засобами і методами дослідження, що застосовуються в економічній науці, економічними законами. Ознайомлюючи учнів із економічними законами, важливо підкреслити, що вони бувають різними, але механізм їх дії майже завжди однаковий. Цей механізм можна розглянути на прикладі закону суспільного співробітництва. Механізм його дії дуже простий і буде зрозумілим для учнів, якщо взяти за приклад дорожній рух, коли дуже багато людей, переслідуючи тільки свої інтереси, досягають місця свого призначення. Таке ж саме спостерігається і в економіці, коли люди, турбуючись лише про задоволення власних потреб, роблять життя оточуючого світу легшим, зручнішим, безпечнішим.

 
 

Цікаве

Загрузка...