WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Предмет і завдання методики основ економіки - Реферат

Предмет і завдання методики основ економіки - Реферат

формують у них економічне мислення, підприємливість, діловитість, тобто ті риси, які необхідні сучасним робітникам. Відповідно до змісту та етапів виробничої праці економічна діяльність учнів охоплює:
планування роботи, яку слід виконати, вибір технології, розрахунок необхідних матеріалів, вибір інструментів, обладнання та режиму роботи; контроль за технологічним процесом, дотримання вимог безпеки праці, технологічної дисципліни;
пошук резервів зниження матеріальних та трудових затрат на виготовлення продукції; обґрунтування шляхів підвищення ефективності виробництва, зростання продуктивності праці; техніко-економічний аналіз недоліків у роботі;
обґрунтування виробничого завдання, особистого рахунку економії та бережливості, підвищення продуктивності своєї праці;
проведення хронометражу робочого часу, фотографії робочого дня.
Вивчення в профтехучилищах дисциплін економічного циклу (для груп із завершеною повною середньою освітою впроваджено курс "Основи ринкової економіки" в обсязі 30 год., у групах на базі повної середньої освіти - 60 год.), виробниче навчання організовується в єдності з вихованням в учнів рис, які властиві сучасним робітникам.
Основна мета курсу "Основи ринкової економіки" - формування економічного мислення, що дасть змогу майбутнім робітникам свідомо розв'язувати економічні проблеми, пов'язані з роботою на виробництві.
Програма курсу основ ринкової економіки охоплює такі основні розділи: матеріально-фінансова база виробництва, основи маркетингу, продуктивність праці, витрати виробництва, оплата праці, фінансові ресурси підприємництва, ефективність інвестицій, основи менеджменту.
В умовах переходу до ринкової економіки, формування нового господарського механізму ведуться пошуки нових форм і методів економічного виховання майбутніх робітників з урахуванням розвитку товарно-грошових відносин, змін в організації, економіці та технології виробництва.
2. Методика основ економіки як навчальний предмет
Навчання - це цілеспрямований процес взаємодії вчителя й учнів, у ході якого здійснюється освіта, виховання і розвиток. Загальні закономірності процесу навчання розглядає окрема галузь педагогіки, яка називається "дидактика". Особливості викладання окремих навчальних дисциплін вивчаються методиками відповідних предметів.
Методика основ економіки як навчальний предмет характеризується об'єктом, завданнями і методами дослідження.
Об'єктом вивчення методики основ економіки є зміст навчального матеріалу, методи викладання, пізнавальна діяльність учнів тощо.
Перед методикою основ економіки як галуззю педагогічної науки стоять такі завдання:
Обґрунтування завдань навчання учнів основ економіки. Завдання навчання основ економіки деталізуються в процесі аналізу основних завдань економічної науки. Так, актуальними завданнями економічної науки в нинішніх умовах України є формування національного господарського комплексу, шляхів, методів і механізмів демонополізації господарської системи, забезпечення ефективного функціонування ринкової інфраструктури, захист інтересів споживача, питання зайнятості. Дуже важливим завданням є обґрунтування політики структурної перебудови економіки.
Нині актуальною є проблема формування нової економічної культури. Її основні риси - прагнення до заощадження, економне господарювання, дисциплінованість, відповідальність за результати своєї праці тощо. Важливу роль у становленні нової економічної культури суспільства мають відіграти економічні знання людей.
Обґрунтування змісту навчального матеріалу. Зміст навчального матеріалу кожного предмета - це дидактично обґрунтована система знань, вмінь та навичок, відібраних з певної науки. Для предмета "Основи економіки" - це наука економіка, яка досліджує проблеми використання обмежених ресурсів. З економічної науки фахівцями (методистами) відбирається матеріал, який систематизується у навчальному предметі. Отже, обґрунтування змісту навчального предмета повинно полягати: по-перше, у відборі матеріалу з того, що має економічна наука, і, по-друге, у систематизації відібраного матеріалу в певній послідовності, яка враховує вікові особливості учнів, їхні знання з базових дисциплін і деякі інші чинники.
Систематизація навчального матеріалу з основ економіки не може копіювати системи побудови економічної науки, а повинна підпорядковуватися навчально-виховним завданням. В основу навчальної програми мають бути покладені результати досліджень, які проводяться в зв'язку з обґрунтуванням змісту учнівського предмета.
Відібраний на основі дослідження навчальний матеріал систематизується у навчальній програмі. Навчальна програма - це документ, що визначає зміст і обсяг знань, умінь і навичок, які підлягають засвоєнню, а також зміст розділів і тем із розподілом їх за часом і роками навчання.
Побудова навчального процесу. Враховуючи характер організації процесу викладання і засвоєння знань, специфіку побудови змісту навчального матеріалу і провідних методів та засобів навчання, що використовуються при цьому, побудова навчального процесу з основ економіки включає підготовку навчально-методичної літератури, викладання і навчання.
До навчально-методичної літератури відносяться підручник, навчальний посібник, методичні рекомендації до практикуму з економіки тощо. Різниця між підручником і навчальним посібником полягає в тому, що у підручник включаються основи наукових знань з економіки у відповідності з цілями навчання, встановленими програмою і вимогами дидактики (методики), а навчальний матеріал посібника розширює границі підручника, містить додаткові відомості. Науковість, доступність і обсяг навчального матеріалу визначаються за допомогою методів педагогічних досліджень.
Викладання (діяльність учителя) і навчання (діяльність учня) як основні складові частини побудови навчального процесу впливають на його ефективність і тому досліджуються методикою для виявлення найефективніших форм і методів, які забезпечують виконання завдань, поставлених у процесі навчання основ економіки.
Майбутній вчитель основ економіки повинен знати і вміти:
1) зміст, ідеї і принципи побудови шкільних програм і навчальних посібників з основ економіки;
2) планувати навчальний процес;
3) готувати до теоретичних і практичних занять, а також навчальної практики;
4) здійснювати зв'язок теоретичних занять з практичними і реалізовувати міжпредметні зв'язки;
5) поєднувати навчання і виховання у процесі занять та позакласної роботи.
3. Методи досліджень
Робота вчителя основ економіки вимагає безперервного удосконалення методики проведення занять. Щоб успішно підвищувати ефективність навчального процесу, учителю необхідно аналізувати результати своєї праці, правильно визначати причини недостатньої якості знань й умінь учнів за допомогою методів педагогічних досліджень.
Методами педагогічного дослідження називають сукупність прийомів і операцій, спрямованих на вивчення педагогічних явищ і вирішення різноманітних науково-педагогічних проблем.
Методика основ економіки, розв'язуючи поставлені перед нею завдання, використовує емпіричні та теоретичні методи наукових досліджень.
Застосовуючи емпіричні методи, дослідник отримує первинну інформацію про досліджувані об'єкти, явища в результаті безпосередніх контактів із ними. До основних емпіричних методів педагогічних досліджень належать: педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, вивчення й узагальнення передового педагогічного

 
 

Цікаве

Загрузка...