WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Предмет і завдання методики основ економіки - Реферат

Предмет і завдання методики основ економіки - Реферат


Реферат на тему:
Предмет і завдання методики основ економіки
ПЛАН
1. Мета, зміст і організація економічної підготовки учнівської молоді.
2. Методика основ економіки як навчальний предмет
3. Методи досліджень
1. Мета, зміст і організація економічної підготовки учнівської молоді
Державна національна програма "Освіта" (Україна ХХІ століття) передбачає докорінне реформування всіх ступенів освіти, в тому числі - змісту, форм і методів здійснення економічної підготовки учнівської молоді.
Економічна підготовка молоді включає в себе економічне виховання і економічну освіту. Економічне виховання - це педагогічна діяльність, спрямована на розвиток економічного мислення через формування економічних знань, умінь і навичок, виховання економічно значущих якостей особистості тощо. Основу економічного виховання особистості учня складає економічна освіта.
Економічна освіта учнівської молоді на сучасному етапі має такі основні цілі:
1. Ознайомлення з основами економічної теорії і прикладних економічних дисциплін (основами бізнесу, підприємницької діяльності, бухгалтерського обліку, менеджменту, маркетингу тощо).
2. Формування в учнів економічного мислення.
3. Формування вмінь і навичок приймати обґрунтовані рішення.
4. Проведення професійної орієнтації в галузі економічної, правової, підприємницької діяльності та розвиток підприємницьких здібностей учнів.
Економічна підготовка учнівської молоді здійснюється в загальноосвітніх і професійних навчальних закладах.
В умовах планової економіки та відсутності альтернативних державній форм власності не існувало об'єктивної потреби у впровадженні економічної підготовки учнів загальноосвітньої школи. Така їх підготовка в основному забезпечувалася у процесі трудового навчання і позакласної роботи.
Економічна грамотність сьогодні стала невід'ємною складовою освіти громадянина. Економічна освіта і культура населення є необхідною умовою розбудови економічно міцної та вільної держави.
Виходячи з потреб особистості та державних потреб, у Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів включено предмет "Основи економіки". Крім того, розроблено низку спецкурсів економічного спрямування, якими учні можуть оволодіти за рахунок годин варіативної складової навчального плану, трудового навчання тощо.
Економічні дисципліни можуть викладатися на всіх ланках навчання. Обов'язковим для всіх напрямів є курс "Основи економіки".
У класах суспільно-гуманітарного спрямування "Основи економіки" рекомендується викладати за програмою загальнокультурного рівня. Основна мета її - формування економічного мислення учнів, що має стати підґрунтям свідомого прийняття ними власних економічних рішень, сприймання економічних процесів, що відбуваються навколо, виховання цивілізованих господарів, обізнаних споживачів і платників податків, кмітливих заощадників та інвесторів.
У класах природничо-математичного і технологічного спрямування, а також у деяких загальноосвітніх школах (на вибір), учні яких планують пов'язати своє життя з економічними спеціальностями, "Основи економіки" рекомендується викладати за програмами, навчання за якими потребує готовності школярів до глибокого розуміння основних економічних явищ і взаємозв'язків між ними, аналітичного мислення і вмінь застосовувати знання до широкого кола економічних питань.
Серед класів технологічного напряму можна виділяти класи економічного профілю: прикладного і поглибленого (теоретичного) вивчення економіки.
У класах з поглибленим (теоретичним) вивченням економіки більше часу відводиться на вивчення курсу "Основи економіки", викладання якого зорієнтоване на досить високий рівень теоретичних узагальнень, широке використання математичного апарату, розв'язання завдань підвищеної складності, комп'ютерного моделювання економіки тощо.
В економічних класах прикладного спрямування "Основи економіки" вивчаються лише у 10 класі і це є підґрунтям для набуття спеціальних економічних знань. В 11 класі учням цього напряму пропонуються спецкурси, які дають певні допрофесійні знання і вміння, сприяють професійному самовизначенню. До таких спецкурсів належать "Основи підприємницької діяльності", "Основи споживчих знань", "Основи бухгалтерського обліку", "Основи маркетингу" тощо.
Основна мета програми курсу "Основи економіки" - формування економічного мислення, що дасть учням змогу свідомо розв'язувати проблеми, які постають перед ними в житті.
Програма курсу "Основи економіки" складається з п'яти основних розділів.
1. Основними питаннями першого розділу "Вступ до економіки" є загальні поняття сучасної економіки. У процесі вивчення цього розділу учні повинні ознайомитися з предметом і методами дослідження, які застосовуються в економічній науці, розглянути основні проблеми економіки і вияснити, як вони розв'язуються в різних економічних системах, а також навчитись класифікувати суб'єкти економічних відносин.
2. У другому розділі "Економіка домашнього господарства" учні ознайомлюються із сутністю економічних потреб та інтересів, змістом домашнього господарства як економічного суб'єкта. У розділі висвітлюються поняття про сімейний бюджет, основні джерела формування сімейного бюджету та структуру видатків сім'ї, а також форми економічних відносин домашнього господарства з державою. Практичні роботи учнів спрямовуються на формування умінь визначати організаційні заходи ефективного домашнього господарства.
3. Третій розділ "Економіка підприємства (фірми). Підприємство" присвячений вивченню процесу виробництва на підприємстві, основних видів і змісту підприємницької діяльності, функцій ринкової інфраструктури, а також основних складових менеджменту (управління) і напрямів маркетингової діяльності. При цьому розглядаються такі основні поняття як капітал, функції і види грошей, витрати виробництва. У процесі практичних робіт учні повинні навчитись розраховувати продуктивність праці, визначати собівартість продукції, складати графіки попиту, пропозиції та ринкової рівноваги, проводити розрахунок норми та маси прибутку.
4. У четвертому розділі "Національна економіка" розглядаються структура національної економіки, основні економічні показники господарювання на макрорівні, складові фінансово-грошової системи країни, соціальний захист населення, адміністративні та економічні методи державного регулювання економіки. Ряд практичних робіт учнів на заняттях із даного розділу спрямовано на розрахунки основних показників результативності функціонування економіки на національному рівні, рівня інфляції за вихідними даними, аналіз дохідної та витратної частин державного бюджету України за рік.
5. Основними поняттями п'ятого розділу "Міжнародна економіка" є поняття про світове господарство та закономірності його розвитку, міжнародний розподіл праці, форми міжнародної економічної інтеграції, провідні міжнародні валютно-фінансової організації. У процесі вивченняцього розділу учні залучаються до аналізу торговельного та платіжного балансу України за відповідний рік.
Економічне виховання учнів профтехучилищ передбачає здійснення виховного процесу під час вивчення теоретичних дисциплін, виробничого навчання, виробничої практики та у позанавчальній роботі.
Оволодіваючи професією, учні беруть участь у виробничій праці, роблять особистий внесок у виконання виробничого плану училища та базового підприємства. Використовуючи економічні знання учнів, викладачі і майстри виробничого навчання

 
 

Цікаве

Загрузка...