WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методи навчання основ економіки - Реферат

Методи навчання основ економіки - Реферат

цілому, розглянувши його глибше і докладніше.
3.Емоційність викладу. Якщо вчитель залишається байдужим під час викладання навчального матеріалу, то таке ставлення передається учням. І навпаки, коли вчитель викладає матеріал емоційно, а цьому сприяє правильний добір фактів, то учні краще сприймають нові відомості і добре запам'ятовують їх.
Пояснення і розповідь можна будувати в індуктивний послідовності, починаючи з ознайомлення учнів із конкретними фактами і явищами, поступово переходячи до формулювання загальних понять і висновків. Так, якщо повернутись до наведених вище теорій, що розкривають явище безробіття, і співвіднести чинники попиту і пропозиції на ринку праці з наведеними поясненнями причин безробіття, то можна зробити висновок про те, що все залежить від того, в якій конкретній ситуації виникло безробіття. Якщо йдеться про безробіття в період циклічного спаду виробництва, то воно виникає через невідповідність між пропозицією та попитом, що загрожує скороченням виробництва і появою безробіття. Якщо безробіття виникає в період докорінної зміни технології виробництва, то воно виникає через гнучку структуру ринку праці. Якщо йдеться про ймовірні наслідки масового підвищення заробітної плати, то у такому випадку спостерігається зв'язок між рівнем зарплати і рівнем зайнятості.
Застосовується і дедуктивний спосіб усного викладання, коли його починають із роз'яснення загальних понять і положень, які потім ілюструють конкретними прикладами. Так, наприклад, у процесі розгляду проблем економічного зростання в Україні можна спочатку назвати основні чинники економічного зростання, а потім перейти до розгляду кожного із них.
Бесіда - це питально - відповідальний метод навчання. Вчитель повинен керуватися такими вимогами до бесіди: опиратися на раніше засвоєні учнями знання і їх життєвий досвід; детально продумувати систему запитань з теми уроку; послідовно задавати запитання учням, вислуховувати їх відповіді, уточнювати і доповнювати висловлювання.
Для підготовки і побудови бесіди доцільно:
* розбити навчальний матеріал на невеликі логічно закінчені порції;
* розмістити ці порції у строгій логічній послідовності;
* сформулювати стосовно до кожної порції запитання до учнів у такій формі, щоб на нього вони змогли дати, як правило, однозначну відповідь;
* уявити собі передбачувані відповіді учнів;
* намітити необхідні уточнення і доповнення до відповідей учнів і сформулювати висновки.
Бесіда вимагає більшої затрати навчального часу на вивчення одного і того ж матеріалу, ніж розповідь або пояснення. Але ефективність бесіди у формуванні свідомості і міцності засвоєння навчального матеріалу учнями, у розвитку їх самостійності і пізнавальної активності значно вища.
Ілюстрування
До наочних методів навчання відносять навчальне ілюстрування і демонстрування. Зазначені методи знаходять досить широке застосування у процесі вивчення різних дисциплін. У процесі навчання основ економіки в більшій мірі застосовують ілюстрування і демонстрування кінофільмів (діафільмів).
Метод ілюстрування передбачає показ учням ілюстративних посібників: плакатів, таблиць, графіків, блок-схем, моделювання ситуацій з використанням комп'ютерних засобів тощо. На уроках основ економіки найчастіше доводиться ілюструвати таблиці і графіки. Так, під час розгляду поняття "попит" (перелік, який включає список цін і кількість благ, що куплять при кожній із цих цін) і "величина попиту" (кількість благ, що куплять при кожній ціні) учням пропонується розглянути таблицю і графік попиту на велосипеди.
Таблиця 1. Попит на велосипеди
Ціна 1 шт., грн. 350 300 250 200 150 100 50
Величина попиту, тис. шт. 50 70 80 100 150 200 300
Попит на блага відображається також графічно. Вертикально відкладають ціну на велосипеди в гривнях, горизонтально - величину попиту на велосипеди в тисячах штук.
Графік 1. Попит на велосипеди
Підвищенню ефективності засвоєння знань сприяє також використання на уроках основ економіки блок-схем. Блок-схема може бути використана уже на першому уроці під час вивчення нового матеріалу (див. блок-схему 1), а також під час повторення чи закріплення вивченого матеріалу.
У процесі вивчення окремих тем курсу основ економіки доводиться демонструвати кінофільми. Так, програмою передбачено ознайомлення учнів зі змістом виробництва та його основними елементами, продуктивністю та інтенсивністю праці тощо. Вивчення цих питань за допомогою плакатів чи блок-схем не створює в учнів повного уявлення про виробництво. Провести екскурсію на виробництво мають змогу далеко не всі школи. На допомогу приходить кіно.
Застосуванню кінофільму на уроці передує підготовка вчителя, який проглядає його і виходячи з поставленої дидактичної мети, вирішує, як найкраще вписати кінострічку в канву уроку.
Блок-схема 1
ОБ'ЄКТ І МЕТА ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ
В одних випадках фільм стає джерелом нових знань, в інших допомагає учням зрозуміти матеріал, викладений учителем, або узагальнити його. У зв'язку з цим можуть бути різні форми поєднання слова вчителя з кінофільмом:
1. Пояснення перед демонструванням (настанова на сприймання). Якщо у фільмі розглядаються досить складні питання, а в кадрах зустрічаються дрібні деталі, учнів треба готувати до сприймання навчального матеріалу.
2. Демонстрування фрагмента фільму, а потім пояснення (бесіда) за змістом фільму і навчальним матеріалом.
3. Демонстрування супроводиться поясненням (синхронним коментуванням фільму вчителем, яке виникає в зв'язку з тим, що дикторський текст не завжди буває задовільним для конкретної аудиторії.
3. Методи самостійної роботи учнів. Робота з навчальною та довідковою літературою
Робота з навчальним посібником, довідником та іншою літературою - важливий метод самостійної роботи учнів. У навчальних посібниках для учнів містяться необхідні теоретичні відомості і довідковий матеріал для проведення практичних робіт.
Вимагається навчити учнів уміло і раціонально користуватися цими матеріалами.
Безпосередньо на уроці самостійно працюють з літературою, як правило, у таких випадках:
1. Розгляд схем, таблиць, графіків у процесі викладання на уроці навчального матеріалу. Цей прийом особливо необхідний у тому випадку, якщо немає можливості зпроекціювати зображення на екран і немає відповідних плакатів.
2. Повторення вивченого матеріалу і підготовка до виконання практичних робіт.
3. Виконання практичних робіт. Так, наприклад, учні виконують практичну роботу "Визначення особливостей, характерних рис, переваг та недоліків різних моделей економіки". Їм пропонується за допомогою підручника виконати такі завдання:
а) заповнити таблицю і підготувати відповіді на запитання: як вирішуються питання, "що виробляти?", "як виробляти?", "для кого?" у різних економічних системах; б) визначити переваги і недоліки ринкової та

 
 

Цікаве

Загрузка...