WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методологія педагогічного дослідження - Реферат

Методологія педагогічного дослідження - Реферат

дослідження на основі специфіки проблеми і завдань, які поставив перед собою дослідник. Такими завданнями можуть бути вивчення проблеми, прийомів і операцій, спрямованих на досягнення мети дослідження та вирішення його завдань. Методи повинні відповідати етапові дослідження. Наприклад, для початкового етапу придатні методи теоретичного пошуку: підбір та опрацювання наукових джерел, вивчення педагогічної практики тощо.
2. Вирішення поставлених завдань. Для практичної перевірки гіпотези застосовують констатуючі, формуючі та контрольні методи. Насамперед дослідник вивчає первинний стан педагогічного явища, вдаючись до констатуючих методів: спостереження, бесіди, вивчення матеріалів роботи дошкільних закладів, соціометрії, експерименту. Використання формуючих методів вносить зміни у педагогічний процес, які дослідник вважає необхідними для досягнення мети (спостереження, експеримент, бесіди, опитування педагогів і батьків, вивчення робіт дітей, тестування). За допомогою контрольних методів виявляють успішність застосування формуючих методів.
Для оцінки правильності дослідницького пошуку, а за необхідності - коригування його, дослідник постійно використовує моніторинг (англ, monitoring - спостереження) - збір, обробку та аналіз інформації про хід дослідження, його проміжні та остаточнірезультати. Основою моніторингу є система діагностики, яка передбачає необхідний набір критеріїв (узагальнених показників).
3. Теоретичний аналіз результатів, формулювання висновків і педагогічних рекомендацій, упровадження їх у практику. Цей етап завершує дослідження. З'ясувавши, що гіпотеза не підтвердилася, дослідник змушений висунути нову і відповідно до неї здійснити нове дослідження. Про успішність дослідження свідчить використання його результатів у теорії і практиці дошкільного виховання.
Педагогічне дослідження у сфері дошкільної педагогіки має такі суттєві особливості, зумовлені його об'єктом:
- особистість дитини перебуває на стадії становлення, тому дослідження повинно сприяти її розвитку;
- оскільки кожне досліджуване явище, що розвивається, пов'язане з іншими, то його необхідно вивчати послідовно, зважаючи не лише на окремо взяті параметри, а й на їх зв'язок з іншими аспектами розвитку;
- дослідження проблем дошкільної педагогіки, як правило, здійснюється в умовах реального педагогічного процесу;
- вивчення особливостей виховання і розвитку дитини має відбуватися з відома батьків і педагогів.
Необхідною умовою успіху педагогічного дослідження є його зв'язок із практикою. Специфіка його зумовлена нерівномірністю перебігу процесів виховання і розвитку, непередбачуваністю їх результатів. Дослідження покликане здобути різнобічні дані про динаміку розвитку педагогічного явища з огляду на умови, в яких воно функціонує. Результати педагогічного дослідження, як правило, потребують тривалої перевірки, бо виявляються не відразу. Попри те, саме завдяки таким дослідженням пропонуються і реалізовуються найсуттєвіші нововведення в педагогічну практику.
Отже, головним критерієм ефективності науково-педагогічного дослідження є здобуття нового наукового результату, що є передумовою вдосконалення процесу виховання і навчання дітей.
Література
1. Бех І. Д. Виховання особистості: У 2-х кн. - К., 2003.
2. Выготский Л. С. Проблема возраста // Собр. соч.: В 6 т. - Т. 4. - М., 1984.
3. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: Теорія та історія. - К., 1995.
4. Пльбух Ю. 3. Розумове обдарована дитина: Психологія, діагностика, педагогіка. - К., 1992.
5. Державна національна програма "Освіта. Україна XXI століття" // Освіта. - 1993. - № 44-46.
6. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження. - К., 1995.
7. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології. - К., 2004.
8. Довженок Г. В. Український дитячий фольклор. - К., 1974.
9. Доман Г., Доман Д. Дошкольное обучение ребенка. - М., 1995.
10. Жерносек І. Педагогічний досвід: головні ознаки і критерії // Рідна школа. - 1999. - № 9.
11. Запорожец А. В. Основные проблемы онтогенеза психики // Избр. психол. труды: В 2 т. - Т. 1. - М., 1986.
12. Кононко Е. Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника. - К., 2000.
13. Корчак Я. Педагогическое наследие. - М., 1991.
14. Костюк Г. С. Розвиток і виховання // Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. - К., 1989.
15. Кудрявцев В. Т. Смысл человеческого детства и психическое развитие ребенка. - М., 1997.
16. Кулачківська С. Е., Ладивір С. О. Я - дошкільник: вікові та індивідуальні особливості психічного розвитку. - К., 1996.
17. Максименко С. Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження. - К., 1990.
18. Одаренные дети: Пер. с англ. - М., 1991.
19. Основи національного виховання. - К., 1994.
20. Передовий педагогічний досвід: теорія і методика / За ред. Л. Л. Mo-мот. - К., 1990.
21. Педагогіка / За ред. М. Д. Ярмаченка. - К., 1986.
22. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / Смирнов С. А., Котова И. Б., Шиянов Е. Н. и др. - М., 1999.
23. Про освіту: Закон України. - К., 1996.
24. Савенков А. И. Детская одаренность: развитие средствами искусства. - М., 1999.
25. Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка. - К., 1996.
26. Сухомлинский В. А. Хрестоматия по этике / Сост. О. В. Сухомлинская. - М., 1990.
27. Сявавко Є. І. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку. - К., 1974.
28. Титаренко Т. М. Такие разные дети. - К., 1989.
29. Фельдштейн Д. И. Социальное развитие в пространстве-времени Детства. - М., 1997.
30. Ягупов В. В. Педагогіка. - К., 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...