WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Визначення форм контролю знань студентів - Реферат

Визначення форм контролю знань студентів - Реферат

дають змогу осмислити лекцію в цілому, виділити її основну ідею, конкретність завдання на самостійну роботу.
5. Стиль лекції: Уміння лектора чітко і ясно викладати свої думки; багатство мови лектора; уміння лектора викладати вільно навчальний матеріал без надмірної залежності від конспекту лекцій: темп викладання лекції; контакт лектора з аудиторією, вміння активізувати увагу слухачів, забезпечення можливості конспектування основного змісту лекції.
6. Забезпеченість лекції наочними посібниками і технічними засобами навчання: Наявність і якість наочних посібників, методичні прийоми їх використання, вміння аналізувати результати демонстрацій, використання технічних засобів навчання.
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
1. Відповідність змісту семінарських ї практичних занять до типової і робочої навчальних програм, відображення у них розділів дисципліни.
2. Підготовленість викладача до проведення семінарських і практичних занять.
3. Зміст: Мета та спрямованість семінарського заняття, його місце в темі курсу; професійна спрямованість семінарських і практичних занять, яка забезпечує відображення особливостей відповідній спеціальності; використання наукових методів пізнання суті явищ, що вивчаються, і положень науки; розкриття на конкретних прикладах органічної єдності теорії і практики; наявність понятійного апарату, висновків з кожного питання та зв'язку з матеріалом, що вивчається.
4. Структура:Раціональне використання дидактичних доцільних форм і методів навчання, спрямованих на найбільш ефективне здійснення навчальної мети семінарських і практичних занять і забезпечуючих логічну послідовність їх побудови, використання проблемного та інших методів навчання, які формують у студентів самостійний творчий підхід.
5. Стиль: Вміння точно і обгрунтовано висловлювати свої думки мовою конкретної науки.
Розвиток продуктивного мислення студентів у перебігу обговорення проблем, що розглядаються, залучення їх у колективну пізнавальну діяльність. Створення безпосереднього контакту викладача зі студентами, вміння залучити студентів до дискусії.
6. Забезпеченість семінарських і практичних занять методичними розробками, пакетами візуального супроводження, використання технічних засобів навчання.
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ
1. Відповідність змісту лабораторного практикуму типовій і навчальним програмам.
2. Підготовленість викладача до проведення лабораторних занять.
3. Зміст: Відображення у лабораторному практикумі особливостей спеціальності. Забезпечення послідовності лабораторних занять з іншими видами навчальної роботи. Ознайомлення студентів з сучасним обладнанням і методами проведення наукових досліджень у відповідній
галузі.
4.Страктура: Запровадження в лабораторний практикум елементів наукових досліджень, використання сучасних методів планування, проведення і обробка результатів експериментів з використанням ЕОМ, виконання в рамках лабораторного практикуму завдань дослідницького характеру. Відповідність методики проведення лабораторних занять вимогам, які ставляться до прийомів і методів експериментальних дослідів.
5.Стиль: Вміння викладача створити умови для розвитку творчих здібностей студентів на основі використання принципів проблемного навчання, індивідуалізації лабораторних занять з врахуванням їх схильностей і можливостей.
6. Забезпеченість лабораторного практикуму: Наявність документів (типової і робочої програми дисципліни, розкладу занять, технологічної карти дисципліни та ін.), які визначають узгодженість проведення лабораторних робіт з лекціями і іншими видами навчальних занять, їх правильну послідовність, а також які вміщують перелік тем практикуму, назви робіт, які виконуються кожним студентом з усіх його тем.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СКЛАДАННЯ ФОНДУ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
Для визначення рівня сформованості знань та умінь з розглядуваної дисципліни, необхідно спроектувати фонд тестових завдань.
Тестові завдання слугують базою для формування критеріально орієнтовних тестів досягнень, які належать до психо-діагностичних методик, спрямованих на оцінку досягнутого рівня розвитку здібностей, знань та умінь.
Основними канонічними формами тестових завдань, які рекомендовані розроблювачами, вважаються такі:
1) завдання (задачі) закритої форми (формату) із запропонованими відповідями.
2) завдання (задачі) відкритої форми (формату) із вільно конструйованими відповідями.
Тестові завдання (задачі) закритої форми мають складатися з трьох компонентів:
а) інструкція до їх виконання;
б) запитальної (змістовної) частини;
в) відповіді(ей).
Тестові завдання закритої форми
Тестові завдання закритої форми розрізняються за принципом побудови відповіді.
1.1. Альтернативні тестові завдання, які передбачають наявність двох варіантів організації відповіді тестового завдання (типів "так" - "ні"; "вірно" - "невірно") тощо.
Як правило, їх використовують для грубої перевірки правильності вибору або прийняття рішення у згорненій формі.
1.2. Тестові завдання з множинним вибором. Вони передбачають принаймні три можливі відповіді (але не більше п"яти).
Цей тип тестових завдань використовується у тих випадках, коли із запропонованих декількох відповідей лише одна є правильною
Тестові запитання відкритого типу
Тестові запитання відкритого типу передбачають вільні відповіді тих, хто тестується, по суті завдання без запропонованих варіантів відповідей. Той, хто тестується, має виконувати завдання згідно з власним баченням, яке має являти собою твердження з невідомою змінною.
ПАМ'ЯТКА МОЛОДОМУ ВИКЛАДАЧЕВІ
для підготовки і створення візуального супроводження
навчального процесу
Для належного впливу на аудиторію вам необхідно окрім вашої викладацької особистості, ретельної підготовки і деяких акторських здібностей ще й користуватися сучасним візуальним супроводженням. Це потребує екрана, плівки, захисних обгорток для неї і проекторів.
Отже, ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ:
1. Будьте послідовні - обирайте однаковий формат і колір.
2. Ваша ідея запам"ятається краще, якщо буде візуально викладена
окремо.
3. Інформацію подавайте просто: якщо у Вас шість речень, то у кожному з них має бути не більше за шість слів.
4. Інформація має бути візуально зрозумілою.
5. Використовуйте великий широкий шрифт, однаковий для усієї
інформації.
6. Використовуйте прописні літери.
7. Графіки, фотографії, ілюстрації підвищують візуальний інтерес.
8. Не використовуйте більш як шість кольорів.
9. Текст має читатися з будь-якого місця в аудиторії.
10. Текст має бути у захисній обгортці.
Не жалкуйте, будь-ласка, часу для корисної справи!

 
 

Цікаве

Загрузка...