WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Система науково-дослідної роботи в закладах освіти - Реферат

Система науково-дослідної роботи в закладах освіти - Реферат

перспектив розвитку навчально-виховного процесу.
Принцип єдності дослідницького і навчально-виховного процесів. Педагогічне дослідження повинно завжди бути вписане в живий процес навчання та виховання, сприяти їх вдосконаленню і не впровадженню негативних результатів.
Принцип поєднання аспектного і цілісного підходів. Багатоплановість предмету педагогічного дослідження робить неможливим його безпосереднє пізнання як єдиного цілого. Дослідник вимушений обмежуватись і вивчати лише окремі аспекти. Разом з тим, це передбачає можливість і необхідність розгляду об'єкту з інших позицій, реальної оцінки результатів дослідження як часткових, співвіднесення їх з даними, одержанимипри вивченні досліджуваного явища в інших аспектах.
Принцип системного підходу. Педагогічні процеси чи явища завжди системні. Специфіка системи не вичерпується особливостями складових елементів, а пов'язана, насамперед, з характером їх взаємодії між собою. Дослідник ставить за мету вивчити характер і механізм цих зв'язків та відносин.
При плануванні та проведенні наукового педагогічного дослідження варто уникати можливих недоліків, до яких слід віднести:
1. Низький науковий та методологічний рівень дослідження.
2. Відсутність глибокого теоретичного та практичного осмислення змін в освітній політиці держави на конкретному етапі розвитку суспільства та на перспективу.
3. Поверховий, некритичний аналіз історії розвитку досліджуваного питання, наукової літератури, педагогічної практики.
4. Використання методів, що не забезпечують необхідної об'єктивності й достовірності одержаних емпіричних даних.
5. Некоректне застосування статистичних методів обробки результатів дослідження.
6. Дублювання тематики досліджень.
Досягнення високого методичного та наукового рівня педагогічного дослідження передбачає:
відбір найбільш актуальної проблематики;
конкретне й мотивоване обґрунтування визначення стратегії дослідження, його мети, завдань і предмета;
спрямованість методики й організації дослідження на розкриття нових наукових фактів, закономірностей педагогічних явищ, пошук шляхів оптимізації навчально-виховного процесу;
коректну організацію та поетапність проведення науково-дослідної роботи на основі системно-структурного підходу та використання адекватних засобів методологічного аналізу;
визначеність у виборі та застосуванні понятійно-категорійного апарату дослідження;
прогнозування розвитку педагогічних процесів, розробка теорії та практики навчання й виховання, що відповідає запитам сьогоднішнього дня.
Науково-дослідна робота може поводитися з використанням таких основних видів педагогічних досліджень:
1. Колективне. Проводиться у двох формах:
1) як кооперація, коли кожний учасник веде свою тему, а одержані результати надходять у загальний фонд і використовуються колективом у практичній діяльності;
як інтеграція, коли всі учасники працюють над загальною темою, здійснюючи різні варіанти розробок чи експериментів на матеріалі різних навчальних предметів.
2. Комплексне. Таке дослідження спрямоване на різностороннє вивчення навчально-виховного процесу не лише в педагогічному, але й в інших аспектах: соціологічному, психологічному тощо. Проводиться, як правило, у співдружності із різнопрофільними науковими установами та спеціалістами. Таке дослідження забезпечує багатоаспектність вивчення педагогічного процесу чи явища.
Колективні й комплексні дослідження характеризуються тим, що мають єдину провідну ідею та гіпотезу, загальну теоретичну платформу, єдині принципові підходи до методики дослідження та інтерпретації результатів.
Проведення комплексного дослідження ставить перед його учасниками такі вимоги :
ознайомлення з колективно розробленою концепцією про сутність навчально-виховного процесу як цілісного явища;
чітке уявлення про основні компоненти та рушійні сили навчально-виховного процесу;
визначення місця предмету в загальному комплексному об'єкті дослідження;
теоретичне обґрунтування структури основних понять, що досліджуються;
виявлення характеру взаємодії основних компонентів, що входять у досліджуваний предмет;
визначення рушійних сил досліджуваних процесів;
використання адекватних, поставленим завданням, методів дослідження;
проведення якісного та кількісного аналізу одержаних результатів, співставлення їх із результатами інших учасників комплексного дослідження;
обґрунтування висновків про кінцевий результат проведеного дослідження.
Рекомендована література
1. Випускні і дипломні роботи студентів (за спеціальностями "Трудове навчання", "Професійне навчання"): Метод. посібник / Ю.О. Туранов, Р.М. Горбатюк, Б.О. Мурій та ін.: За ред Ю.О. Туранова. - Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2001. - 96 с.
2. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: Метод. поради молодим науковцям. - К., 1995. - 45 с.
3. Дипломна робота у вищих педагогічних закладах освіти (Положення про організацію і виконання) зі спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання" напряму підготовки "Педагогічна освіта" / В.К.Сидоренко, Є.В. Кулик. - К., 2001. - 44 с.
4. Кыверялг А.А. Методы исследований в профессиональной педагогике. - Таллин: Валгус, 1980. - 334 с.
5. Методика застосування комп'ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу: Навчальна програма для студентів пед. спеціальностей ВНЗ III-IV рівнів акредитації / С. Й. Феник, І.І. Бабин. - Тернопіль: ТДПУ, 2002. - 10 с.
6. Методичні рекомендації до написання наукової праці / Укл. В.В. Васильєв. - Дніпропетровськ: ДДУ, 2000. - 26 с.
7. Науково-дослідна роботи в закладах освіти: Метод. посібник / Укл. Ю.О. Туранов, В.І. Уруський. - Тернопіль: Астон, 2001. - 138 с.
8. Основы научных исследований: Учеб. для техн. вузов / В.И. Крутов, И.М. Грушко, В.В. Попов и др.; Под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. - М.: Высш. шк., 1989. - 400 с.
9. Положення про порядок підготовки магістрів у Тернопільському державному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. - Тернопіль: ТДПУ, 2000. - 26 с.
10. Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень: Навч. посібник для вищих пед. закладів освіти. - К.РННЦ "ДІНІТ", 2000. - 259 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...