WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Система науково-дослідної роботи в закладах освіти - Реферат

Система науково-дослідної роботи в закладах освіти - Реферат


Реферат на тему:
Система науково-дослідної роботи в закладах освіти
Розбудова системи освіти України вимагає пошуку та апробації шляхів удосконалення навчально-виховного процесу.
Наука - соціально-значуща сфера людської діяльності, функцією якої є вироблення і систематизація об'єктивних знань про навколишній світ. Це система людської діяльності, спрямована на виробництво нових знань про природу, суспільство і мислення.
Організація науки в державі включає чотири основних сектори:
академічний - спрямований на забезпечення фундаментальних досліджень, які приводять до одержання нових знань, ідей та теорій;
вузівський - спрямований на забезпечення фундаментальних і прикладних досліджень, які дають нові знання та розробки, придатні до практичного застосування;
галузевий - спрямований на проведення прикладних досліджень та здійснення розробок і Нововведень
виробничий - пов'язаний із запровадженням науково-технічних розробок, удосконаленням техніки і технологій, завдяки чому здійснюються винаходи, створюється нова техніка і нова продукція.
Наукове дослідження - це цілеспрямоване вивчення об'єкта чи явища, в якому використовуються методи науки і яке, розкриваючи закономірності розвитку даного об'єкта (явища), формує нове знання про нього, пояснює закони його функціонування і вказує чи передбачає шляхи та форми використання одержаного знання в інтересах суспільства.
Емпіричне дослідження - спрямоване безпосередньо на об'єкт, що вивчається і будується на даних спостереження та експерименту. В процесі емпіричного дослідження встановлюються нові факти, проводиться їх систематизація та узагальнення.
Теоретичне дослідження пов'язане із вдосконаленням та розвитком понятійного апарату галузі науки та спрямоване на пізнання об'єктивної реальності в її зв'язках та закономірностях.
Наукове педагогічне дослідження - це процес формування нових педагогічних знань, один із видів пізнавальної діяльності, спрямований на розкриття об'єктивних закономірностей навчання, виховання та розвитку.
Для сучасних закладів освіти характерними є різні види досліджень, які проводяться:
з ініціативи та в інтересах навчального закладу, або зовнішніх організацій;
силами навчального закладу, за участю зовнішніх спеціалістів, сторонніми спеціалістами за участю працівників школи;
для обґрунтування рішення про розвиток закладу освіти; для реалізації програми розвитку закладу;
в обмежених рамках окремих груп і класів;
для вивчення певних сфер життя закладу освіти, його діяльності в цілому;
для вивчення навчальних закладів міста, області, регіону;
в рамках регіональної чи державною системи освіти;
в рамках міжнародних дослідницьких проектів.
Основними видами студентської науково-дослідної роботи є:
1. Дослідження, пов'язані з виконанням навчальних завдань лабораторних робіт, нагромадженням дослідного і експериментального матеріалу для практичних занять, критичним аналізом наукової літератури.
2. Індивідуальна і колективна робота за навчальними завданнями під час педагогічних і технологічних практик, яка є основою написання випускних і дипломних робіт.
3. Науково-дослідна робота у позаурочний час (робота у студентських наукових гуртках, проблемних групах; участь у дослідженнях кафедр, наукових лабораторій тощо).
Для того, щоб бути педагогом-дослідником і забезпечити високий теоретичний і методичний рівень наукової роботи, необхідно :
вміти знаходити нове в педагогічних явищах, виявляти в них приховані зв'язки та закономірності;
оволодіти існуючими науковими поняттями та уявленнями;
точно описувати факти та явища з використанням загальноприйнятої термінології;
підбирати споріднені факти за їх суттєвими ознаками, групувати їх у відповідності із загальнонауковими правилами;
проводити аналіз фактів і явищ, виділяти з них загальне й одиничне, суттєве та другорядне;
передбачати тенденції розвитку, можливі зміни досліджуваних явищ та процесів.
Дослідницька діяльність у педагогіці ґрунтується на комплексі принципів - загальних, базових положень, в яких, на основі пізнання наукових законів, формулюються вимоги, що забезпечують успіх у досягненні мети. До провідних принципів педагогічного дослідження відносять:
Принцип об'єктивності. Він виключає однобічність, суб'єктивізм і упередженість у підборі та оцінці фактів, вимагає використання таких методів та процедур, які дозволяють одержати максимально достовірне знання про предмет дослідження.
Реалізація принципу об'єктивності передбачає:
чітке обґрунтування вихідних позицій;
дотримання логіки та вибраних засобів дослідження;
забезпечення доказовості одержаних висновків і узагальнень.
Вихідна умова доказовості висновків проведеного дослідження - це достовірність фактів, а також охоплення максимальної кількості факторів, що входять у сферу педагогічного дослідження.
Принцип врахування неперервних змін, розвитку досліджуваних явищ. Вказаний принцип обумовлюється діалектичною природою педагогічного процесу, постійним розвитком досліджуваних явищ від одного стану до іншого.
Принцип виділення основних факторів, які визначають кінцевий результат. Із значної кількості факторів, які впливають на педагогічний процес, необхідно виділити і вибрати головні, визначальні, які й стануть предметом розгляду.
Принцип врахування об'єктивних суперечностей, що притаманні педагогічним явищам та процесам. Сутність змісту педагогічного дослідження полягає, насамперед, у вивченні й усуненні існуючих суперечностей освітньої діяльності.
Принцип єдності історичного та логічного. Він передбачає врахування історії розвитку об'єкта (процесу), його сучасного стану та перспектив подальшого розвитку. Реалізація даного принципу ставить перед дослідником вимогу наступності в пошуковій діяльності, врахування нагромадженого досвіду та стану розвитку педагогічної теорії.
Принцип концептуальної єдності педагогічних досліджень. Дослідник повинен пояснювати досліджувані явища, виходячи з єдиних позицій, розуміння сутності та закономірностей навчально-виховного процесу.
Принцип співвідношення досягнутого рівня з моделлю, метою. Результати дослідження оцінюються з позицій поставленої мети, ідеалу,

 
 

Цікаве

Загрузка...