WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Науковий експеримент - Реферат

Науковий експеримент - Реферат

проведення незалежної зовнішньої експертизи.
Експертиза програми педагогічного експерименту передбачає оцінку за такими параметрами:
Обґрунтованість вибору теми (грамотність, актуальність, практична значимість, посильність, доступність, наявність необхідних ресурсів і т.п.).
Зрілість і наукова обґрунтованість ідей експерименту, його концептуальної основи, її відповідність загальній системі цінностей школи.
Наявність і виваженість рішення про склад учасників роботи, розподіл обов'язків між ними, керівництво експериментом.
Доцільність і обґрунтованість вибору бази експерименту, достатність експериментальних об'єктів.
Наявність та зрозумілість (чіткість) мети, задач, очікуваних результатів експериментальної роботи і критеріїв їх оцінки.
Наявність і якість гіпотези дослідження, її неаксіоматичність.
Обґрунтованість критеріїв і послідовності етапів роботи.
Наявністьобґрунтування методів дослідження і засобів досягнення мети, необхідність та достатність методів і методик, їх взаємодоповнюваність.
Продуманість ресурсного забезпечення роботи (програмного, методичного, матеріального, фінансового, нормативного, консультативного, управлінського).
Повнота відображення в програмі логіки експерименту:
назва етапів, терміни їх початку та завершення;
зміст роботи, процедури, методики;
хто організовує, проводить дослідження, приймає у ньому участь;
необхідне забезпечення;
очікувані результати, критерії і показники їх оцінки;
способи контролю та фіксації результатів;
відмітка про виконання.
Наявність та обґрунтованість прогнозу можливих негативних наслідків експерименту, пропозиції з профілактики і (чи) компенсації та подолання цих наслідків.
Наявність та обґрунтованість рішення про форми представлення результатів роботи.
Наявність та обґрунтованість варіантів перспектив подальшого розвитку експерименту.
Розробка програми експерименту
Як свідчить практика, програма педагогічного експерименту може бути різною як за змістом, так і за обраним інструментарієм.
Це залежить від факторів, які впливають на рівень вимог до програми експерименту та повноти й розгорнутості її компонентів. Такі фактори носять:
а) суб'єктивний характер;
б) об'єктивний характер.
Можна виділити експерименти чотирьох рівнів, які відповідають станам професійного росту педагога-екпериментатора:
експеримент І рівня - дослідна робота;
експеримент ІІ рівня - дослідно-експериментальна діяльність;
експеримент ІІІ рівня - експериментально-пошукова діяльність;
експеримент IV рівня - експериментально-дослідницька діяльність.
Основою такого поділу є рівень достовірності та відтворюваності результатів експерименту.
Найбільш повною за змістом і структурою є програма IV рівня експерименту.
Для І рівня експерименту - дослідної роботи - педагог повинен письмово дати відповіді на питання трьох груп.
Перша група питань - особливість педагогічної діяльності:
У чому особливість педагогічної діяльності вчителя, за рахунок якої він очікує одержати позитивний результат у навчально-виховному процесі?
Яка сукупність використовуваних педагогічних прийомів, технік, методик чи технологій, спрямованих на одержання запланованого результату навчання (чи виховання)?
У чому відмінності педагогічних впливів на учня, які здійснюються в ході експерименту, від традиційних?
У чому специфіка педагогічного досвіду ("раціональне зерно"), яка допомагає одержати позитивні зміни в розвитку учнів?
Друга група питань - педагогічна мета:
Які зміни в стані учня плануються (чи вже досягаються)?
У чому полягає педагогічна мета?
Які заплановані результати навчання (виховання)?
На розвиток яких властивостей особистості, здібностей учнів спрямована експериментальна діяльність педагога?
У чому полягає визначальна ознака, яка характеризує знання чи вміння учня, які він одержує в ході експерименту?
Третя група питань - результативність:
Як педагог буде відрізняти (фіксувати, визначати), що саме заплановані зміни відбулися в учнях ?
За якими ознаками, змінами в стані оцінювалась (чи буде оцінюватись) результативність педагогічної діяльності?
Отже перший рівень експериментальної роботи передбачає розвиток здібності до усвідомлення власних педагогічних дій.
Ключовими питаннями, на які вчиться відповідати експериментатор на цьому етапі, є:
Що я роблю як педагог-експериментатор?
Як я це здійснюю?
Для чого і який результат отримую?
ІІ рівень експерименту - дослідно-експериментальний - базується на першому і відрізняється повнотою та глибиною відповідей на виділені питання, розробкою програми експерименту за певною формою.
Для другого рівня експерименту вчитель повинен зуміти відповісти на наступну групу питань:
1) педагогічна мета - очікуваний результат педагогічної діяльності, виражений у позитивних змінах учнів завдяки експериментальній розробці:
Що планується змінити в учнях?
Які якості особистості планується виховати в учнів за рахунок експериментальних дій?
Які здібності планується розвинути?
Які зміни в розвитку учнів плануються?
2) мета експерименту - очікуваний результат діяльності експериментатора, виражений в одержанні нового знання про педагогічну дійсність і оформлений у вигляді експериментальних матеріалів:
Що планується розробити й апробувати?
Що (які експериментальні розробки ) буде впроваджуватися в навчальний процес і перевірятися?
Що буде апробуватися: програма, навчальний план, концепція, методика тощо?
3) гіпотеза - логічно обґрунтована пропозиція, сукупність педагогічних виливів:
Що передбачаєте?
У чому полягає сукупність педагогічних дій, спрямованих на досягнення мети?
Що перевірятимете?
4) діагностичний інструментарій - засоби оцінювання результатів експерименту:
За допомогою чого буде здійснюватися контроль за результатами?
За допомогою якого типу задач чи завдань для учнів буде перевірятись результативність

 
 

Цікаве

Загрузка...