WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методи педагогічного дослідження - Реферат

Методи педагогічного дослідження - Реферат

прямого та зворотного зв'язку дослідника з об'єктом спостереження.
Особливість спостереження полягає в тому, що воно використовується як самостійний засіб розв'язування дослідницьких задач, а також як складова частина інших методів, зокрема експерименту.
До основних характеристик наукового спостереження, які визначають його специфіку, відносять:
1) цілеспрямованість спрямованість спостереження на певні об'єкти; опис результатів в рамках певної педагогічної концепції, використання певного понятійно-термінологічного апарату; наявність попереднього уявлення про предмет, його історію, розвиток і структуру;
2) аналітичний характер - в ході спостереження виділяються лише окремі сторони, елементи, зв'язки, які детально аналізуються, об'єктивно оцінюються та одержують відповідне пояснення;
3) комплексність - враховуються всі суттєві сторони і зв'язки педагогічного процесу чи явища;
систематичність - виявлення статистично стійких зв'язків та відношень, визначення змін і розвиток об'єкту на основі тривалих спостережень.
Для забезпечення наукового характеру, одержаної в процесі спостереження інформації, необхідно дотримуватися такихвимог:
спостереження повинно мати певну мету. Чим вужча та точніше сформульована мета, тим легше фіксувати результати, робити висновки;
необхідно попередньо розробити план (програму) спостереження, в якому конкретизувати окремі питання, визначити послідовність проведення спостереження;
визначити мінімальну кількість досліджуваних ознак, а також критерії їх оцінки. Чим точніше і детальніше зафіксовані завдання щодо досліджуваних ознак і чим зрозуміліше сформульовані критерії оцінки цих ознак, тим більшу наукову цінність матимуть отримані результати;
підібрати способи фіксації результатів спостереження та підготувати відповідні засоби - протоколи, бланки, таблиці тощо;
проводити спостереження в реальних природних умовах;
повторні спостереження проводити через рівні проміжки часу;
передбачити можливість виникнення помилок та шляхи їх попередження. Помилки залежать, насамперед, від особистості спостерігача, а тому він повинен бути нейтральною особою і не виявляти упередженого ставлення до того чи іншого об'єкта спостереження.
Підготовку і проведення спостереження доцільно поділити на етапи:
1. Вибір об'єкта, формулювання мети і завдань.
2. Розробка плану (програми).
3. Підготовка засобів фіксації результатів спостереження.
4. Збір даних (записи, протоколи, таблиці та ін.).
5. Оформлення та аналіз результатів.
6) формулювання теоретичних та практичних висновків.
Спостереження, які використовуються в педагогічних дослідженнях, класифікують за різними ознаками.
Кожен із зазначених видів спостереження має свої позитивні і негативні сторони. Наприклад, аналізуючи об'єктивне спостереження, слід відмітити, що сторонній спостерігач більш об'єктивно оцінює хід подій під час уроку, він має достатньо часу, щоб зафіксувати результати спостереження, його увага зосереджена лише на одному-двох об'єктах одночасно. Головним недоліком такого спостереження є те, що присутність сторонньої людини, до певної міри, перешкоджає нормальному проведенню заняття.
Позитивною стороною суб'єктивного спостереження є те, що заняття проходить у звичних умовах без присутності сторонньої особи, часто вчитель може краще, ніж сторонній спостерігач, аналізувати свою діяльність.
Рисунок 1. Класифікація видів спостережень
Недолік такого спостереження полягає в тому, що суб'єктивне ставлення спостерігача до того чи іншого явища може вплинути на його результати. До того ж, спостерігач-учитель одночасно із спостереженням проводить і урок, що заважає йому весь час із необхідною точністю слідкувати за явищами та процесами, а тим більше фіксувати їх.
У науковій літературі виділяють й інші види спостережень. Проте будь-який їх вид рідко використовується у чистому вигляді. Як правило, вони переплітаються та поєднуються залежно від конкретних завдань, умов й особливостей використання.
Рекомендована література
1. Випускні і дипломні роботи студентів (за спеціальностями "Трудове навчання", "Професійне навчання"): Метод. посібник / Ю.О. Туранов, Р.М. Горбатюк, Б.О. Мурій та ін.: За ред Ю.О. Туранова. - Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2001. - 96 с.
2. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: Метод. поради молодим науковцям. - К., 1995. - 45 с.
3. Дипломна робота у вищих педагогічних закладах освіти (Положення про організацію і виконання) зі спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання" напряму підготовки "Педагогічна освіта" / В.К.Сидоренко, Є.В. Кулик. - К., 2001. - 44 с.
4. Кыверялг А.А. Методы исследований в профессиональной педагогике. - Таллин: Валгус, 1980. - 334 с.
5. Методика застосування комп'ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу: Навчальна програма для студентів пед. спеціальностей ВНЗ III-IV рівнів акредитації / С. Й. Феник, І.І. Бабин. - Тернопіль: ТДПУ, 2002. - 10 с.
6. Методичні рекомендації до написання наукової праці / Укл. В.В. Васильєв. - Дніпропетровськ: ДДУ, 2000. - 26 с.
7. Науково-дослідна роботи в закладах освіти: Метод. посібник / Укл. Ю.О. Туранов, В.І. Уруський. - Тернопіль: Астон, 2001. - 138 с.
8. Основы научных исследований: Учеб. для техн. вузов / В.И. Крутов, И.М. Грушко, В.В. Попов и др.; Под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. - М.: Высш. шк., 1989. - 400 с.
9. Положення про порядок підготовки магістрів у Тернопільському державному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. - Тернопіль: ТДПУ, 2000. - 26 с.
10. Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень: Навч. посібник для вищих пед. закладів освіти. - К.РННЦ "ДІНІТ", 2000. - 259 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...