WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методи педагогічного дослідження - Реферат

Методи педагогічного дослідження - Реферат


Реферат на тему:
Методи педагогічного дослідження
Метод - певний систематизований комплекс прийомів, процедур, які застосовуються дослідником для досягнення поставленої мети.
Метод розглядається також як сукупність прийомів практичного або теоретичного засвоєння педагогічної дійсності.
У педагогічних дослідженнях застосовується, як правило, не один окремий метод, а їх сукупність.
Існує ряд класифікацій методів наукового дослідження. Найбільш загальним є поділ методів на дві групи:
Емпіричні методи, які використовуються для нагромадження фактичного матеріалу за досліджуваною проблемою; вони служать для фіксації явищ, їх опису, виявлення помітних зв'язків між досліджуваними явищами та процесами. Донедавна всі автори об'єднували емпіричні методи в єдину групу. Останнім часом у науковій літературі спираються на класифікацію В.І.Загвязінського, який поділяє емпіричні методи на дві підгрупи:
1.1. Робочі, часткові методи, до яких відносять: вивчення літератури, документів і результатів діяльності; спостереження; опитування (усне і письмове); метод експертних оцінок; тестування.
1.2. Комплексні, загальні методи, які будуються на основі використання одного чи кількох часткових методів: обстеження, моніторинг, вивчення результатів і продуктів діяльності школярів, вивчення й узагальнення педагогічного досвіду, дослідна педагогічна робота, педагогічний експеримент.
2. Теоретичні методи - спрямовані на створення теоретичних узагальнень та формулювань закономірностей досліджуваних явищ. Група цих методів включає в себе аналіз та синтез, індукцію та дедукцію, моделювання, узагальнення, формалізацію, абстрагування та ін.
Відповідно до логіки педагогічного дослідження методи поділяють на такі три основні групи:
методи нагромадження фактів - призначені для збирання емпіричних даних (вивчення літературних джерел, документів та продуктів діяльності, спостереження, опитування тощо);
методи узагальнення та осмислення зібраних фактів - аналіз та синтез, порівняння та аналогія, моделювання та ін;
методи перевірки та уточнення положень і попередніх висновків - експериментальна робота як сукупність методів.
Вивчення літературних джерел і документів
Вивчення літературних джерел і документів використовують для:
ознайомлення з фактами, що характеризують історію і сучасний стан досліджуваної проблеми;
створення попереднього уявлення, вихідної концепції про об'єкт та предмет дослідження;
відокремлення відомого від невідомого;
виявлення та конкретизації питань, які ще не вивчені.
Послідовність пошуку наукової інформації за проблемою дослідження передбачає:
Збір загальної інформації за проблемою дослідження за допомогою енциклопедій, словників, довідників, підручників.
Систематизацію та використання знайдених першоджерел для подальшого ознайомлення з проблемою.
Пошук наукових оглядів та монографій, ознайомлення з ними і виявлення посилань на оригінальну літературу.
Систематичний пошук і ознайомлення з публікаціями за проблемою дослідження.
Вивчення оригіналів наукових робіт та їх конспектування.
Систематизація наукової інформації здійснюється шляхом створення власної бібліографічної картотеки, яка складається на основі бібліотечних каталогів, а також списків літератури в кінці книг, статей чи посилань авторів на відповідну літературу, що містяться у наукових текстах.
Результати вивчення літературних джерел оформляють у вигляді тез, анотацій, конспектів, структурних (логічних) схем, тематичних оглядів, рецензій, рефератів (див. тезаурус), у яких дослідник:
викладає сутність основних положень авторів;
виявляє існуючі точки зору на проблему, що вивчається;
розкриває спільні і відмінні погляди чи позиції різних авторів;
визначає мало розроблені, незрозумілі чи дискусійні положення;
виявляє нові положення та підходи;
висловлює власне ставлення до авторської позиції.
Загальні правила складання списку використаних джерел:
1) список складається в алфавітному, хронологічному порядку або у порядку використання у тексті;
2) бібліографічний опис виконується згідно стандарту на мові тексту видання
3) перше слово кожного елемента опису розпочинається з великої букви;
4) рік або дата видання, кількість класів та курсів, номери томів (випусків, частин) записуються арабськими цифрами;
5) допускаються встановлені скорочення слів і словосполучень;
частину довгого заголовка або відомостей, що до нього відносяться, можна опустити, позначивши пропуск трикрапкою.
Детальніше з правилами складання бібліографічного опису можна познайомитися за допомогою таблиць 3.1, 3.2.
Метод аналізу документів - це збір даних шляхом аналізу матеріальних носіїв інформації, спеціально створених з метою її передачі та зберігання. Як правило, об'єктом дослідження виступає деякий масив документів (письмових, статистичних даних, іконографічних та фонетичних, технічних продуктів тощо).
Форма документів визначає спосіб їх аналізу. Приступаючи до процедури аналізу документів, дослідник зобов'язаний перевірити їх надійність, визначити достовірність зафіксованої в документах інформації.
Вивчення результатів діяльності учнів. Предметом вивчення виступають матеріалізовані результати діяльності школярів: твори, контрольні та самостійні роботи, малюнки, вироби, моделі тощо.
Вивчення результатів діяльності дозволяє опосередковано формулювати висновки про розвиток певних якостей особистості школяра та процес виконання поставлених перед ними завдань.
Спостереження - цілеспрямоване та організоване сприйняття предметів, явищ і процесів навчання.
Головна функція спостереження полягає у вибірковому відборі відомостей про процес, що досліджується в умовах

 
 

Цікаве

Загрузка...