WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічні умови формування дослідницько-пошукових здібностей у молодших школярів в процесі навчання - Курсова робота

Педагогічні умови формування дослідницько-пошукових здібностей у молодших школярів в процесі навчання - Курсова робота

розвитку інтелектуального, дослідницько-пошукового потенціалу особистості дитини існує багато, один із них - метод проектів. Цей метод часто трактується як спосіб організації педагогічного процесу, що базується на взаємодії педагога і вихованця між собою і навколишнім середовищем у ході виконання проекту - поетапної практичної діяльності для досягнення поставленої мети. [18, с.35]
У сучасній педагогічній літературі виділяють такі етапи роботи над проектом:
1 .Визначення теми і завдань проекту.
2.Розробка проекту - плану діяльності для досягнення поставленої мети.
3.Виконання проекту.
Підбиття підсумків виконання проекту.[18, с.36]
Широкі можливості для застосування проектної технології і формування дослідницько-пошукових здібностей має курс "Я і Україна". Методичний апарат підручника "Я і Україна" для 2 класу авторів Н.М.Бібік і Н.С.Коваль спрямовує вчителів та учнів на розробку кількох проектів: "Славетні українці", "Народний календар", "Кожну крихту збережемо", "Ластівка сільська" і подібних до них.
Проекти можуть бути як колективними, так і індивідуальними, їх тематика зумовлюється не лише фаховими інтересами учителя, а й певною освітньою ситуацією, яка виникає під час опрацювання навчального матеріалу, або життєвими потребами конкретного класу. Однією з ознак проектної діяльності є нетиповість функцій учасників навчально-виховного процесу: вчитель виконує роль координатора, консультанта, носія інформації, а учень - активного розробника та виконавця проекту. Метод проектів знайшов широке застосування в зарубіжній початковій школі, особливо активно він використовуєтьсяу США, робиться це саме з метою розвитку дослідницько пошукових здібностей учнів і активізації їх пізнавальної активності.
2.3. Формування дослідницько-пошукових здібностей у процесі контролю знань та умінь молодших школярів
Одним з найпрогресивніших методів вдосконалення системи контролю знань, умінь, навичок учнів вважається нині тестування. Воно значно підвищує мотивацію навчання, зацікавленість учнів. Тест у педагогічній інтерпретації є способом виявлення рівня освоєння знань, умінь, навичок учнів, їх навченості та успішності.
Тестовий контроль - один з етапів формування дослідницьких умінь у молодших школярів.
Позитивним у використанні завдань тестового характеру, що сприяють формуванню дослідницьких умінь, є:
- оволодіння значною частиною пройденого матеріалу;
- охоплення перевіркою одночасно всіх учнів;
- можливість зосередити увагу молодших школярів на головному (суттєвому) у запропонованих завданнях;
- виявлення (наявність чи відсутність) якостей, необхідних для формування дослідницьких умінь (швидкість мислення, уважність, гнучкість, легкість, оригінальність тощо)
- утримання стійкого інтересу до творчих завдань навчального матеріалу;
- можливість діагностики вчителем рівнів сформованості дослідницьких умінь (наприклад, за низького рівня сформованості дослідницьких умінь учень починає роботу з відповідей на найпростіші запитання і майже не торкається складніших або результативно відповідає на тести тільки вибірково);
- створення ситуації, за якої учень має творчо застосовувати набуті
знання на практиці;
- абсолютна самостійність прийняття рішення учнем;
- учень робить акцент на тому, що він знає, а не на тому, як він
виглядатиме на тлі інших;
- економія часу на оформлення роботи і її перевірку;
- спрощення підрахунку і обробки результатів (можливість
використання кількісних оцінок, статистичних підрахунків). [10, с.8]
В основу розробки тестів для оцінювання знань як складової умінь учнів початкової школи можна застосовувати концепцію рівнів засвоєння знань (за В.П.Беспалько) [10, с.9]:
перший рівень - відтворювання (знань-ознайомлень); використовують тести-зіставлення, коли даються варіанти відповідей, з яких потрібно вибрати одну правильну;
другий рівень - репродуктивний (знань-копій); використовують тести з вибором відповіді, коли є змога вибирати кілька правильних відповідей, або тести-порівняння, якщо порівнювати два і більше об'єкти, водночас критерії порівняння учень обирає самостійно;
третій рівень - продуктивний (знань-умінь); використовують тести-завдання на застосування знань з предмета;
четвертий рівень - творчий (знань-трансформацій); використовують тести-переноси, коли передбачають регулювання певних ситуацій, узагальнення знань і формування оціночних суджень.
При укладанні тестів дотримуємося певних правил:
1) друкований матеріал тестів має бути доступним розумінню школярів;
2) за наявності невідомих слів їх необхідно пояснити;
3) запитання має бути спрямоване на виявлення певного вміння;
4) запитання не має містити підказки для відповіді на інше запитання;
5) у запитанні має бути достатня кількість опор для виконання необхідної дії.[10, с.9]
Наведемо приклади тестів, які сприяють розвитку дослідницьких умінь учнів початкових класів.
1. Тести-схеми.
Тести цього типу спрямовані на розвиток уміння генерувати ідеї, висувати гіпотези.
Допишіть схему.
Наприклад, тема "Умови існування людини" (3 кл.).
Природа дає людині:
1) їжу
2) ?
3) ?
4) ?
5) ?
2.Тести-невідповідності.
Знайдіть помилки у тексті.
Наприклад, тема "Річки" (3 кл.).
Річка - це малий штучний потік, який починається з маленького струмка. Струмок прокладає русло. Кожна річка має гирло - місце, де річка бере початок. Річка тече по звивистому заглибленню, а потім впадає в море, озеро. Місце, де впадає річка, називається витоком.
3 .Тести-послідовності.
Варіант А. Поставте у правильній послідовності. Наприклад, тема "Органи травлення" (3 кл.).
1)ротова порожнина;
2)шлунок;
3)глотка;
4)стравохід;
5)кишечник.
Відповідь: 1-"3-"4-"2-"5.
Варіант Б. Поставте у правильній послідовності та в разі необхідності додайте пропущене.
Наприклад, тема "Органи травлення" (3 кл.)
1) глотка;
2) стравохід;
3) кишечник.
Відповідь: ротова порожнина - " 1 - " 2 - " шлунок - " 3. [10, с.10-11].
Через зміст пропонованих тестових завдань реалізується розвивальна мета навчання. Перш за все розвивається творчий інтерес, допитливість, потяг до пошуку нової інформації, проблемне бачення, вміння висувати гіпотези, здатність до дослідницької діяльності, долається інертність мислення, тобто застосування тестів сприяє формуванню дослідницьких умінь учнів у процесі вивчення навчальної дисципліни "Я і Україна".
Отже, перевага тестів над традиційними формами контролю полягає в тому, що за допомогою тестової системи можна якісно оцінити структуру знань учнів, рівень сформованості їхніх

 
 

Цікаве

Загрузка...