WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Підготовка фахівців у галузі менеджменту соціокультурної діяльності: нові завдання в умовах інформатизації суспільства - Реферат

Підготовка фахівців у галузі менеджменту соціокультурної діяльності: нові завдання в умовах інформатизації суспільства - Реферат

інформаційної екології та ін. У зв'язку з цим актуальними залишаються дослідження співіснування у сучасному культурно-інформаційному середовищі двох культур, які істотно відрізняються одна від одної - гуманітарної і технократичної і все глибше відчувається такий аспект інформатизації як необхідність формування інформаційної культури - як суспільства уцілому, так і кожної особистості зокрема.
Об'єктивно існує низка суперечностей, пов'язаних як із процесами інформатизації, так і з загальноцивілізаційними трансформаційними процесами. Зокрема, можна бачити, що:
" динаміка соціокультурних змін пов'язана із глибокою за змістом і глобальною за масштабом технологічною, соціальною і культурною трансформацією, зародженням нової культури - культури постіндустріального,інформаційного суспільства;
" відбувається зміна ціннісно-культурних орієнтацій, поширюється таке явище як "ціннісна інверсія", тобто тип ціннісної мутації, що полягає у розриві традицій, руйнуванні ціннісної ієрархії, яка супроводжується кардинальною зміною комбінаторики поведінки, коли "низові цінності" починають домінувати у культурі і відігравати роль визначальних цінностей, а цінності справжні витісняються на культурну периферію.
" амбівалентністю процесу інформатизації - поряд із безсумнівними перевагами і широкими можливостями для розвитку і життєдіяльності людини і суспільства виникають такі явища як "синдром інформаційної втоми" людини, викликаний перенасиченням інформацією, "інформаційна експансія", яка супроводжується нівелюванням культурного ландшафту, його стереотипізацією, і як наслідок, зниженням культурної різноманітності.
" інформація стає "предметом масового споживання", забезпечується доступ громадян до джерел інформації, відбувається вплив на масову свідомість всіх форм масової комунікації і сучасної культури, що, відповідно, потребує впливу у контексті формування гуманістичного світосприйняття людини і забезпечення її інформаційної безпеки;
" технократичний підхід до інформатизації суспільства спричиняє технократичний підхід до інформатизації освіти, при якому ігнорується формування інформаційної культури майбутнього фахівця; ставлення професіонала в галузі соціокультурної діяльності до інформатизації як до соціального процесу часто підміняється (або обмежується) набуттям елементарних навичок володіння комп'ютером.
Розвиток інформаційного простору, який сьогодні є культурним середовищем існування людини, передбачає створення інформаційно-пошукових систем, здатних задовольняти широкий спектр інформаційних потреб особистості як професійного, так і індивідуально-побутового характеру. Отже, гуманізація змісту і структури навчально-виховного процесу підготовки фахівців, діяльність яких спрямована на впровадження і використання інформаційних систем, потребує визначення основних концептів, адекватних предметній галузі менеджменту інформаційних систем у соціально-культурній сфері, які відображають зміст поняття і актуалізують його онтологічну складову.
Модель діяльності фахівців може бути представлена у вигляді багаторівневої концептуальної схеми.
Першим рівнем є рівень сфери діяльності фахівця. Оскільки діяльність фахівця спрямована на сприяння розвиткові особистості у процесі виробництва, інтерпретації, збереження і розповсюдження культурних цінностей у взаємообумовленості особистісних змін і змін середовища існування, основним концептом цього рівня визначимо соціально-культурний розвиток особистості. Діяльність фахівця спрямована на соціально-педагогічне, психолого-педагогічне, інформаційне, організаційно-методичне сприяння розвитку особистості у процесі виробництва, інтерпретації, збереження і розповсюдження культурних цінностей в умовах інформатизації, тобто основною є людинотворча (перетворююча) функція фахівця, спрямована на задоволення фундаментальної потреби людини - освоєння і перетворення оточуючої дійсності.
Другий рівень - рівень предметної галузі діяльності менеджерів інформаційних систем, на якому визначається напрям спеціалізації фахівця.
Відповідно до сучасного стану і тенденцій інформатизації суспільства нами було сформульовано основні концепти, які визначатимуть цілі, зміст, форми і методи навчально-виховного процесу [5]. Такими концептами є:
" соціальна інформація, її роль у суспільному розвитку;
" теорія управління, її функціональний підхід до об'єктів управління і гуманістичні моделі управління працею;
" інформаційні системи як засіб створення автоматизованої інформаційної інфраструктури суспільства;
" інформаційна культура як складова світоглядних і морально-естетичних ідей, якими необхідно оволодіти фахівцю.
Рівень сфери діяльності і рівень предметної галузі співвідносяться між собою на індивідуально-особистісному, соціально-груповому і суспільному рівнях діяльності фахівця, а також взаємопов'язані на рівні виконуваних фахівцем соціокультурних функцій з виконання завдань інформатизації суспільства.
Визначені рівні концептуальної схеми і відповідні концепти, які визначають ці рівні, утворюють цілісну і непротирічиву модель діяльності майбутнього фахівця, яка слугує основою для розробки моделі підготовки.
Отже, інтегровано, функції менеджера інформаційних систем за спеціальністю "Менеджмент соціокультурної діяльності" можна представити таким чином:
" культурозберігаюча функція - вивчення, збереження, відновлення і використання культурного надбання у процесі зростання духовних потреб і інтересів різних груп населення; забезпечення збереження національної ідентичності у глобалізованому інформаційному суспільстві;
" культуротворча функція - створення національної інформаційної інфраструктури, наповнення інформаційного середовища суспільства (участь у створенні центрів зберігання і розповсюдження інформації, інтеграція національних інформаційних ресурсів до світового інформаційного простору), творчий розвиток дітей, молоді та дорослих шляхом створення і збереження культурних цінностей (електронізація інформаційних фондів, створення електронних колекцій витворів мистецтва та ін.);організація вільного часу населення через реалізацію ІТ-проектів у галузі культури, освіти і соціальної

 
 

Цікаве

Загрузка...