WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Зміст сучасної професійно-педагогічної підготовки соціальних педагогів в Україні - Реферат

Зміст сучасної професійно-педагогічної підготовки соціальних педагогів в Україні - Реферат


Реферат на тему:
Зміст сучасної професійно-педагогічної підготовки соціальних педагогів в Україні
ЗМІСТ:
У зв'язку з офіційним введенням у 1991 році в Україні посад "соціальний педагог", "соціальний працівник" та "фахівець з соціальної роботи" і затребуваністю цих фахівців вимогами життя виникла необхідність з'ясування змісту їх підготовки. Взагалі, питання про співвідношення понять "соціальний педагог" й "соціальний працівник" ще до кінця не з'ясоване в сучасній соціа-льно-педагогічній науці. Наприклад, В. Бочарова ототожнює ці терміни. За вірним визначенням більшості вчених (І. Звєрєва, Б. Бітінас, А. Капська, Л. Катаєва, Л. Коваль, С. Хлєбік та ін.) між соціальним педагогом і соціальним працівником існує принципова різниця.
На наш погляд, поняття "соціальний працівник" значно ширше в порівнянні з терміном "соціальний педагог". До соціальних педагогів відносять людей, які мають спеціальну педагогічну освіту та здійснюють свою діяльність переважно в школах й інших освітніх закладах, тобто мова йде про спеціаліста, який працює з дітьми та молоддю. А соціальний працівник, крім безпосередньої педагогічної діяльності, професійно може займатися роботою в будь-якій іншій соціальній сфері (у відділах соціального забезпечення, у військових частинах, на виробництві, на Біржах праці тощо) і виконувати більш широкі функції (допомоги, захисту, реабілітації, охорони тощо).
У сучасній соціально-педагогічній науці, поряд з термінами "соціальний педагог" та "соціальний працівник" існує ще й поняття "фахівець із соціальної роботи". Вважаємо, що до даної категорії можна віднести як соціальних педагогів, так і соціальних працівників. Підтвердження цій думці знаходимо у довідко-вій та науково-педагогічній літературі. Зокрема, в "Словнику-до-віднику для соціальних працівників та соціальних педагогів" за редакцією А. Капської записано: "Фахівець із соціальної роботи - особа, яка має спеціальну освіту і здійснює практичну соціаль-ну роботу з різними категоріями дітей і молоді та соціальними групами" [3, с. 226].
"Спеціаліст із соціальної роботи, - відзначається І в "Соціа-льній педагогіці" за редакцією Л. Коваль, І. Звєрєвої та С. Хлє-бік, - соціальний працівник або соціальний педагог, зайнятий у сфері соціальної роботи, освітньо-виховної, культурно-дозвіль-ної діяльності й який має спеціальну освіту, спеціальну кваліфікацію, знання та досвід соціальної роботи з окремими групами людей" [2, с. 23].
Серед науковців існують й інші підходи до тлумачення по-няття "фахівець із соціальної роботи". Наприклад, О. Холостова відзначає, що "посада "фахівець з соціальної роботи" - еквівалент прийнятої в світі посади "соціальний працівник" [4, с. 247]. Варто також зазначити, що далеко не в усіх країнах світу сьогодні існує поняття "соціальний педагог". Наприклад, у сучасній Англії є "соціальний працівник" і "фахівець по роботі з молоддю". А у Франції функції соціальних педагогів виконують "соці-альні кур'єри". До їх числа належать: вихователі раннього дитинства, вихователі із попередження злочинності серед молоді, рад-ники із соціальної та родинної економіки, аніматори з соціокультурної діяльності та секретарі з медичної соціальної роботи. На відміну від Англії, в більшості земель Німеччини "со-ціальний педагог" - це єдина і загальна назва професії для всіх хто спеціалізується з соціальної роботи".
Одним із перших навчальних закладів в Україні, що почав підготовку фахівців за спеціальністю "соціальна робота" був Дніпропетровський державний університет. Цю ініціативу підхопили Харківський гуманітарний інститут "Українська Народна Академія" та Харківський інститут екології і соціальної роботи. До перших вузів, котрі почали займатися підготовкою соціальних пе-дагогів належали Запорізький державний університет, Донецький державний університет і Харківська державна академія культури.
З 1994 року в школах України вже офіційно було введено посаду соціального педагога. З цього ж року спеціальною підготовкою соціальних педагогів почав займатися і інститут післяди-пломної освіти педагогічних працівників Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.
Одночасно з метою широкого ознайомлення майбутніх учителів з питаннями соціально-педагогічної теорії та практики в більшості навчальних закладів педагогічного профілю (Луганський державний педагогічний університет, Полтавський державний педагогічний університет, Харківський державний педагогічний університет та деяких ін.) з другої половини 90-х років XX ст. починають відкриватися спеціальні кафедри соціальної педагогіки.
Підвищенню рівня соціально-педагогічної підготовки масового вчительства також сприяли впровадження спецкурсу "Соціально-педагогічні засади профілактики правопорушень неповнолітніх" в більшості вищих педагогічних навчальних закладів й організація спеціальної педагогічної практики в інспекціях у справах неповнолітніх. Великою популярністю серед студентів педагогічних закладів користувалися й лекції та семінари з нетрадиційних методів лікування та підтримки здоров'я (психотерапія, аутотренінг тощо) [1, с. 45].
У зв'язку з масовою підготовкою соціальних педагогів і соціальних працівників в Україні особлива увага науковцями приділяється питанням розробки навчальних планів і програм підготовки фахівців з соціальної роботи.
З цією метою дослідниками були вивчені програми підготовки соціальних педагогів та соціальних працівників у провідних країнах світу. Наприклад, Ю. Гуров відзначає, що в західних країнах до програми навчання цих фахівців, поряд з широкою загальноосвітньою підготовкою, належать: теорія й практика соціальної роботи, психологія, соціологія, економіка, політика і законодавство та методи досліджень.
На відміну від зарубіжних кра'ін, в Україні здійснювалась більш змістовна підготовка соціально-педагогічних кадрів. Зокрема, вивчення навчальних планів та програм підготовки соціальних педагогів у Харківській державній академії культури (ХДАК) й програм організації педагогічної практики дозволяє констатувати, що соціальні педагоги отримують, поряд з загальноосвітніми знаннями, й широку психолого-педагогічну (загальна, вікова, соціальна й педагогічна психологія, психологія особистості, патопсихологія, основи психодіагностики, корекції, психологічного консультування, загальна та соціальна педагогіки, методи соціально-педагогічної роботи, основи соціальної роботи, правові основи соціальної роботи, методика організації ігрової діяльності, методика соціально-педагогічної діяльності з дітьми і підлітками девіантної поведінки, педагогіка дозвілля та деякі інші дисципліни) та практичну (в центрах соціальних служб, клубах молодих інвалідів, інтернатах для дітей-сиріт, будинках милосердя для самотніх, обласних дитячих притулках, приймальниках- розподільниках, у клубах, трудових таборах тощо) підготовку.
Особлива увага науковцями приділяється і проблемі визначення знань, умінь та функцій провідних суб'єктів впливу. До обов'язковихзнань основного суб'єкта соціально-педагогічного діяльності належать: інформаційні, організаційні, корекційні та діагностичні (Л. Пундик). В якості провідних умінь суб'єктів соціально-педагогічного впливу визначаються комунікативні вміння (вести бесіду, діалог, дискусію тощо) (С. Коношенко).
До основних функцій діяльності соціального педагога належать: психологічна, правозахиста, соціально-медична, соціально-побутова, морально-гуманістична, рекламно-пропагувна, попереджувально-профілактична, комунікативна, охоронно-захисна, соціально-терапевтична й організаційна.
Взагалі, як стверджує Ю. Нагорний (завідувач кафедри соціальної педагогіки), за десять років існування спеціальності "соціальний педагог" у ХДАК підготовлено: на стаціонарі - 141 фахівець; на заочному відділенні - 281. Але, як свідчить вивчення питання працевлаштування цих спеціалістів, жоден з них, на жаль, не працює в загальноосвітніх школах м. Харкова. Ці фахівці влаштовуються в школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківської опіки, клуби, в дитячі притулки, центри соціальних служб для молоді та неповнолітніх, різноманітні фонди допомоги тощо.
Проведене анкетування серед практичних психологів у інституті післядипломної освіти педагогічних працівників при ХДПУ ім. Г.С. Сковороди свідчить про те, що в школах Харкова функції соціального педагога виконують переважно практичні психологи. Таке несправедливе ототожнення функцій цих різних за фахом і рівнем підготовки працівників привело до обмеженого використання ними й педагогічних методів впливу, зведення їх переважно до організації бесід та ігор.
Таким чином, на сучасному етапі розвитку української держави вченими особлива увага приділяється питанням розробки змісту психолого-педагогічної і практичної підготовки соціальних педагогів, визначенню їх провідних знань, умінь та функцій діяльності.
Література
1. Блинов А.С. Школа перед лицом алкогольного нашествия // Педагоги ка. - 1993. - № 5. - С. 42-46.
2. Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навчальний посібник. - ".: ІЗМН, 1997.
3. Словник-довідник для соціальних працівників та соціальних педагогів/За ред. А.Й. Капської. - К.,2000.
4. Теория социальной работы//Под ред. Холостовой Е.И. - М.:Юрист, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...