WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Теоретико-методологічні основи соціально-педагогічної діяльності - Реферат

Теоретико-методологічні основи соціально-педагогічної діяльності - Реферат

способу ставлення до культури та суспільства;
" набувати досвід опанування культурою;
" застосовувати засоби ефективної організації творчої діяльності дітей і молоді в навчально-виховному процесі школи, позашкільних закладів, осередків соціальної роботи з різними категоріями населення;
" розробляти заходи по організації вільного часу, науково-технічної тахудожньої творчості.
Правові знання:
" знати основи української правової системи та законодавства, організацію та функціонування судових і правоохоронних органів;
" мати уяву про права та свободи людини та громадянина, їх реалізацію у різних сферах життєдіяльності;
" знати правові та морально-етичні норми у сфері професійної діяльності;
" усвідомити етичні та правові норми, що регулюють взаємини людини та суспільства, людини та оточуючого середовища, і враховувати їх, розробляючи екологічні та соціальні проекти;
" знати норми сімейного, трудового, житлового законодавства та охорони материнства і дитинства;
" знати основні державні документи з питань розвитку освіти та виховання, соціального захисту дітей, молоді, людей похилого віку, розвитку науки, культури та міжнаціональних відносин (Конституція України як Основний Закон; Закон України "Про освіту", "Концепція про права людини" та інші ).
На основі цих знань:
" використовувати та укладати нормативні та правові документи стосовно майбутньої діяльності;
" вживати необхідних заходів щодо відновлення порушених прав;
" запобігати конфліктних ситуацій або вирішувати їх на правовій основі;
" виявляти шляхи подолання міжособових конфліктів.
Економічні знання:
" знати макропропорції та їх особливості, ситуації на макроеконо-мічному рівні, суть фіскальної, грошово-кредитної, соціальної та інвестиційної політики;
" мати знання про основи виробничих відносин і принципів управління з урахуванням технічних, фінансових та людських факторів.
На їх основі:
" аналізувати в загальних рисах основні економічні події в своїй країні та за її межами;
" знаходити та використовувати інформацію, необхідну для орієнтування в основних поточних проблемах економіки.
Екологічні знання:
" знати особливості соціальної екології;
" мати уяву про методи оцінки стану оточуючого середовища.
На їх основі:
" володіти екологічною культурою.
Валеологічні знання:
" мати наукове уявлення про здоровий спосіб життя та основи фізичної культури.
На їх основі:
" проводити фізкультурно-оздоровчу діяльність в школі, за місцем проживання, сімейно-побутовому середовищі, позашкільних закладах і центрах дитячої творчості;
" володіти навичками фізичного самовдосконалення.
Психологічні знання передбачають усвідомлення;
" основних закономірностей розвитку особистості;
" основних психічних функцій та їх фізіологічних механізмів;
" співвідношення природних і соціальних факторів у становленні психіки;
" розуміння значення волі та емоцій, потреб і мотивів, а також підсвідомих механізмів, у поведінці людини;
" вікових та індивідуальних особливостей людини;
" методів психолого-педагогічної діагностики розвитку дітей різного віку та їх оточення;
На основі цих знань:
" давати психологічну характеристику особи (її темпераменту, здібностей);
" давати інтерпретацію власного психічного стану;
" володіти найпростішими способами психічної саморегуляції;
" надавати психологічну допомогу дітям і їх батькам;
" здійснювати психо-корекційний вплив на дітей і молодь, які перебувають у кризовому стані та конфліктних ситуаціях.
Педагогічні знання передбачають оволодіння;
" основами загальної педагогіки (цілі, принципи, зміст, форми, методи, засоби освітньо-виховної роботи у соціальну середовищі, школі, сім'ї);
" формами, засобами та методами педагогічної діяльності;
" сучасним станом і тенденціями розвитку дитячих і підліткових спілок, рухів, організацій, їх вплив на особистість;
" функціями, правами, системами державних установ, інститутів, громадських, релігійних організацій у галузі освіти, навчання та виховання підростаючого покоління;
" основами педагогічної майстерності; " різними формами соціально-педагогічного впливу на особистість, різні категорії дітей, молоді, людей похилого віку;
" основами родинної педагогіки, сімейного виховання;
" інформацію про національні особливості побуту та родинного виховання, народні традиції регіонів.
На основі цих знань:
" застосовувати засоби ефективної організації творчої діяльності дітей і молоді в навчально-виховному процесі школи, позашкільних закладів;
" допомагати сім ям у розвитку Інтелектуальних, морально-естетичних, фізичних якостей їх дітей;
" здійснювати педагогічне керівництво процесом виховання дітей у родинах;
" аналізувати навчально-виховні ситуації, визначати та розв'язувати педагогічні задачі;
" вести дослідницько-аналітичну, науково-педагогічну та практичну діяльність на різних об' єктах професійної діяльності.
На основі оволодіння вказаними видами знань соціальний педагог повинен:
" вільно володіти державною мовою України;
" на науковій основі організовувати свою справу;
" володіти культурою мислення, знати її загальні закони; уміти в письмовій чи усній формі логічно оформити свої думки;
" володіти комп'ютерними методами збирання, зберігання та обробки інформації, що застосовується у сфері його професійної діяльності;
" користуватися правилами мовного етикету;
" вести бесіду - діалог загального характеру іноземною мовою;
" освоїти зміст підручників, програм для загальноосвітньої школи, методику використання різних видів наочності, ТЗН, комп'ютера;
" використовувати методи розв'язання завдань під час визначення оптимальних співвідношень параметрів різних систем;
" уміти на основі системного підходу будувати та використовувати моделі для їх якісного та кількісного аналізу;
" ставити мету й формулювати завдання, пов'язані з реалізацією професійних функцій; використовувати для їх розв'язання методом вивчених наук;
" уміти в умовах розвитку науки та мінливої соціальної практики робити переоцінку нагромадженого досвіду, аналіз своїх можливостей, здобувати нові знання, використовувати сучасні інформаційні освітянські технології;
" підвищувати кваліфікацію та рівень професіоналізму, вдосконалюватися в соціально-педагогічній діяльності;
" кооперуватися з колегами, колективом, ознайомлюватися з методами управління; організовувати роботу виконавців, знаходити й приймати управлінські рішення.
Система знань передбачає також сформованість системи умінь: комунікативних, прогностичних, діагностичних, організаційних, управлінських. Вони допомагають зробити знання дієвими, перевірити важливість, необхідність, міцність знань, вільно

 
 

Цікаве

Загрузка...