WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Теоретико-методологічні основи соціально-педагогічної діяльності - Реферат

Теоретико-методологічні основи соціально-педагогічної діяльності - Реферат

базову основу професійної компетентності будь-якого фахівця з соціальних питань становлять психолого-педагогічні, етичні та моральні характеристики, а й тому, що початком цього послужили прогресивні вітчизняні традиції педагогіки середовища. Саме у педагогічній сфері ще в 60-70-ті роки були зроблені перші спроби ввестиспеціалістів, безпосередньо спрямованих на соціальну роботу в мікрорайоні (організатори позакласної та позашкільної роботи, педагоги-організатори житлово-комунальних служб, вихователі у клубах тощо). Крім того, нагромаджений за останню чверть століття багатющий досвід практичної роботи в соціумі дозволив сформувати нове розуміння цієї професії.
Як відомо, професія "соціальний педагог" є складовою поняття "соціальна робота", однак тут існує широка палітра варіантів, підходів, характерних для тієї чи іншої країни, до визначення сутності, функцій, змісту і методів соціальної роботи. Але всі ці варіанти об'єднує уміння соціального педагога розвивати взаємини, які сприяють успішній професійній діяльності людей, уміння активізувати зусилля підлеглих (окремих осіб, груп) по вирішенню їх власних проблем, добиватися їх довіри та уміння бути посередником і налагоджувати відносини між конфліктуючими особами, групами, забезпечувати міжінституційні зв'язки.
На цьому наголошують найавторитетніші довідники, енциклопедії, лексикони провідних країн світу.
Педагогічна культура соціального педагога
Соціальний педагог має справу з людиною та її оточенням. Успішність контактів та професійної діяльності прямо пропорційно залежить від рівня сформованості його професійно-педагогічної культури.
Педагогічна культура соціального педагога є інтегральною єдністю знань, умінь і особистісних якостей та цінностей, між яким існують певні зв'язки та відношення, котрі формуються, реалізуються та вдосконалюється у різноманітних видах соціально-педагогічної діяльності, визначаючи характер останньої. Педагогічна культура містить професійний, особистісний та соціальний компоненти (див.мал. 1).
Мол. 1. Модель педагогічної культури соціального педагога
Система знань: психологічні, педагогічні, соціальні, історичні, культурологічні, правові
Система умінь: економічні, екологічні, валеологічні, комунікативні, прогностичні, діагностичні
професійна компетентність, педагогічна майстерність, технологічна різноманітність
Особистісні якості: організаційні, управлінські, 1,2,3,4групи якостей, загальнолюдські, соціальні
Особистіші цінності: духовні, матеріальні, соціальна перцепція, соціальна відповідальність, загострене почуття добра та справед ливості
вихованість, культура поведінки, педагогічний такт, самоствердження
Соціальний компонент: соціальна підтримка та захист, соціальна допомога, милосердя, ввічливість, порядність, адекватна орієнтація в соціальних умовах, обставинах, ситуаціях
Гуманістична педагогічна позиція: співпереживання, захист, піклування, підтримка, допомога, повага, терпимість, порядність, педагогічний такт, комунікативність, емпатійність, повага та любов до людини, сприйняття її як найвищої цінності
Вказані компоненти визначають гуманістичну педагогічну позицію соціального педагога.
Розглянемо більш детально вказані компоненти. Так, професійний компонент включає систему знань та систему умінь соціального педагога. Розглянемо спочатку систему знань, яка містить такі знання: психологічні, педагогічні, соціологічні, методологічні, культурологічні, історичні, економічні, правові, екологічні, валеологічні та інші.
Соціальний педагог повинен засвоїти методологічні, соціологічні, політичні та історичні знання, а саме:
" основні історичні факти, дати, події та імена історичних діячів;
" типологію, основні джерела виникнення та розвитку масових соціальних рухів, форм соціальних взаємодій, фактори соціального розвитку, типи та структуру соціальних організацій, їх аналіз;
" умови формування особи, її свободи, відповідальності за збереження життя, природи, культури, розуміння ролі насильства та ненасильства в історії та людській поведінці, моральних зобов'язань людини стосовно себе та інших людей;
" знати специфіку роботи в різноманітному соціальному середовищі;
" мати наукове уявлення про соціологічний підхід до трактування особистості, чинники її формування в процесі соціалізації;
" основні закономірності та форми регуляції соціальної поведінки;
" соціальні спільноти та соціальні групи.
" На основі цих знань соціальний педагог повинен:
" ознайомитись з основними вченнями в галузі соціальних, політичних, історичних наук, на основі чого науково аналізувати соціальне значущі проблеми та процеси, використовувати методи цих наук у різних видах професійної та соціальної діяльності;
" мати цілісне уявлення про процеси та явища, котрі відбуваються в суспільстві та природі;
" розуміти можливості сучасних наукових методів пізнання природи, суспільства, особистості та володіти ними на рівні, необхідному для вирішення завдань, що постають у процесі виконання професійних функцій;
" висловлювати та обґрунтовувати свою позицію з питань ціннісного ставлення до історичного минулого;
" виділяти теоретичні та практичні, аксеологічні та інструментальні компоненти в підготовці й обґрунтуванні політичних рішень, забезпеченні особистого внеску в суспільно-політичне життя;
" збирати, аналізувати, систематизувати інформацію про соціальні проблеми дітей і молоді, людей похилого віку,
" уміти прогнозувати напрями продуктивної діяльності дітей, молоді, людей похилого віку;
" уміти забезпечувати посередництво між особистістю та сім'єю, між особистістю та різними суспільними і державними інституціями;
" володіти методикою і технологією соціального прогнозування та проектування;
" володіти процедурою та методами соціальних інновацій, творчо використовувати інновації в соціально-педагогічній діяльності;
" володіти методами соціальної статистики;
" уміти забезпечувати соціально-педагогічну діяльність з врахуванням сучасної етнографічної та демографічної ситуації.
Культурологічні знання:
" усвідомити, що таке феномен культури та її роль у людській життєдіяльності;
" оволодіти способами надбання, збереження та передачі соціального досвіду, базисних цінностей культури;
" знати форми та типи культури, основні культурно-історичні центри та регіони світу, закономірності їх функціонування та розвитку;
" історію України та її місце у системі світової культури та цивілізації.
На основі цих знань організовувати:
" культурно-дозвільну діяльність учнів, їх батьків, інших громадян як у сімейно-побутовому середовищі, так і в інших закладах (центрах дитячої творчості, позашкільних закладах та ін);
" оцінювати досягнення культури на основі історичного контексту їх створення:
" бути здатним до діалогу як

 
 

Цікаве

Загрузка...