WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методологічні основи соціальної педагогіки - Реферат

Методологічні основи соціальної педагогіки - Реферат

системи (мотивація, система цінностей, досвід діяльності);
" як характеристики зв'язку людини і технічного пристрою, що мають місце при їх взаємодії.
У соціально-педагогічній системі як складній ергатичній системі використовуються обидва поняття. При цьому характерним є дослідження системи з позицій аналізу людського фактора як інтегральної характеристики. Саме людина визначає цілі функціонування системи, досягає їх за допомогою різних методів, засобів, форм організації діяльності.
З факторним підходом пов'язаний іще один - технологічний, що дозволяє досягнути успіху в наближенні до оптимального процесу соціального виховання шляхом декомпозиції його на окремі етапи, підетапи, цикли, ситуації, підібрати необхідні засоби управління, забезпечити механізм співвідношення цілей і результатів. Перш ніж застосовувати сукупність підходів до аналізу даного процесу, слід усвідомити його природу і специфіку як складного об'єкта, навести загальні визначення понять: "процес" і "технологія".
Згідно з тлумачним словником, слово "процес" означає послідовність дій, спрямованих на досягнення мети - необхідних змін у стані або якостях об'єкта. Управління процесом означає вибір і застосування такої послідовності дій і відповідних ним засобів, які сприяють одержанню результату з мінімальними витратами (часовими, матеріальними, духовними). Процес, який має місце в соціально-педагогічній системі, називається соціально-педагогічним.
Визначення технології ми знаходимо у словниках, підручниках, енциклопедіях. Це поняття, як правило, розкривається з трьох боків: як процес (технологічний процес), як сукупність способів перетворення вихідного матеріалу і як опис цих способів мовою креслень, інструкцій, формул. Технологія (за концепцією М.Маркова) [31] - це спосіб реалізації людьми конкретного складного процесу шляхом розділення його на систему послідовних взаємопов'язаних процедур і операцій, які виконуються більш чи менш однозначно і мають за мету досягнення високої ефективності. Під процедурою розуміється набір дій (операцій), за допомогою яких здійснюється той чи інший головний процес (або його окремий етап), який виражає сутність конкретної технології, а операція - це безпосереднє практичне вирішення проблеми в рамках даної процедури, тобто однорідна неподільна частина складного процесу.
Науково і практично обґрунтована технологія (технологічний процес) характеризується такими ознаками:
" розділення процесу на взаємопов'язані етапи;
" координоване і поетапне виконання дій, спрямованих на досягнення шуканого результату (мети),
" однозначність виконання включених в технологію процедур і операцій, що є вирішальною умовою досягнення результатів, адекватних поставленій меті.
Дослідження соціально-педагогічного процесу із застосуванням системного аналізу, факторного, кібернетичного, технологічного підходів показує, що існує проблема створення такої системи управління діяльністю студентів, яка дозволяє знизити рівень дії протиріч, забезпечити соціалізацію, соціальне виховання, всебічний розвиток особістості.
ЛІТЕРАТУРА
1. Беспалько В.П. Теория учебника : Дидактический аспект - М.: Педагогика, 1988. - 160 с.
2. Якунин В.А. Обучение как процесе управления: Психологические аспекти. -Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1988. - 160 с.
3. Талызина Н.Ф.Управление процессом усвоения знаний - М.: Изд-во Московск, ун-та, 1975. - 297 с.
4. Коваль Л.Г., Звєрєва І.А., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 392 с.
5. Гончаренко С.У.Український педагогічний словник. - К.: Либідь, 1997. -376 с.
6. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1995. - 237 с.
7. Социальная педагогика: теория, методика, опьіт исследования. - Свердловск, 1989. - 149 с.
8. Галагузова М.А. Категориально-понятийные проблеми социальной педагогики // Понятийный аппарат педагогики и образования: Сб.науч.тр. / Отв.ред. М.А.Галагузова. - Вып. 3. -Екатеринбург: Изд-во "СВ-96", 1998. - С.7-33
9. Бочарова В.Г. Личность - семья - община становятся центром системи социальных служб // Социальная работа. - 1992. - № 1. - С. 3-9.
10. Филонов Г.Н. Социальная педагогика - сопряжение наук о человеке // Педагогика. - 1996. - № 6. - С. 35-40.
11. Міщик Л.І. Соціальна педагогіка: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1997.- 140с.
12. Бурая Н.П. Соціальна робота: Навч посібник. - Харьков: Ун-т внутрішніх справ, 1996. - 104 с.
13. Соціальна педагогіка. Частина 1. Основи соціальної педагогіки: Конспект лекцій / Укл. А.О.Малько. - Харків: ХДІК, 1998. - 49 с.
14. Вuchка М. Sоzіа1раdаgоgik іm Wаndе1 dег Zеіt //Рadіаgоgіk: grund-lagen und АгЬеіtsfеldeг. - Вегlin, 1992
15.Басов А.В. К вопросу о предмете социальной педагогики // Теория и практика социальнойработы: отечественный и зарубежный опыт. - Т.1. - М.: Тула, 1993. -191с.
16. Мудрик А.В. Введение в социальную педагогику: Учеб. пособие. - Ч. 1. - Пенза, 1994. - 201 с.
17. Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека (Советы воспитателям). - К.: Изд-во "Радянська школа", 1975. - 235 с.
18.Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. - 2-е изд., испр. и доп. - М: Политиздат, 1990. -494с.
19.Ушинский К.Д. Собр. соч.: в 11 т. - Т. 8. - М.: Изд-во АПН СССР, 1950.
20.Концепция воспитания учащейся молодежи // Педагогика. 1992. - № 3. - № 4.
21.Беляева Л.А., Беляева М.А. Категории "социальная работа" и "социально-педагогическая деятельность" в их взаимосвязи // Понятийный аппарат педагогики и образования: Сб.научн.тр. / Отв.ред. М.А.Галагузова. - Вып. 3. - Екатеринбург: Изд-во "Св-96", 1998.-С.185-196.
22.Гуслякова Л.Г. Введение в понятийно-категориальннй аппарат социальной работн // Понятийньїй аппарат педагогики й образования: Сб.науч.тр. / Отв.ред. М.А.Галагузова. - Вып.З -Екатеринбург: Изд-во "Св-6", 1998. - С. 197-210.
23.Отте К. Социальная работа и социальная педагогика в Германии // Понятийньїй аппарат педагогики и образования: Сб.науч.тр. / Отв.ред. М.А.Галагузова. - Вып. 3. - Екатеринбург: Изд-во "СВ-6", 1998.-С.211-218.
24.Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1977. -С. 102.
25.Педагогическая знциклопедия: в 3 т. / Под ред. А.Г.Калашникова.- Т.1. - М.: Работник просвещения, 1929.
26.Макаренко А.С.Наказания и меры воздействия // Макаренко А.С. Соч.: В 7 тт. / АПН РСФСР. - М., 1958. - С. 42-50.
27.Сухомлинский В.А. Рождение гражданина // Сухомлинский В.А. Избр. произведения: В 5 тт. - Т. 3. - С. 301-627.
28.Кирсанов А.А. Индивидуализация учебной деятельности как педагогическая проблема. - Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 1982. - 223 с.
29.Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности: Основы педагогики творчества. - Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 1988. - 238 с.
30.Человек: Философские аспекты сознания и деятельности / Т.И.Адуло, А.И.Антипенко, Е.И.Алексеева и др.; под ред. Д.И.Широканова, А.И.Петрущика. - Мн.: Наука и техника, 1989. - 208 с.
31.Марков М. Технология и зффективность социального управления. - М., 1982

 
 

Цікаве

Загрузка...