WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методологічні основи соціальної педагогіки - Реферат

Методологічні основи соціальної педагогіки - Реферат

(наприклад, впливу сукупності педагогічних принципів на здійснення процесу соціалізації особистості). Розробки мають на меті обгрунтування конкретних науково-практичних рекомендацій, що враховують відомі теоретичні положення.
Будь-яке педагогічне дослідження припускає визначення за-гальноприйнятих методологічних параметрів: протиріччя, проблеми, теми, об'єкта, предмету, мети, завдань, гіпотези і положень, що виносяться на захист.
Основні критерії дослідження - це його актуальність, теоретична новизна, практичне значення. Наукова проблема пов'язана з наявністю протиріччя, яке можливо вирішити засобами науки. Мета дослідження полягає у вирішенні проблеми. Об'єктом дослідження може бути процес у соціально-педагогічній системі (скажімо, процес соціалізації студентів педагогічного університету).
Предмет дослідження - це сторона, частина об'єкта. Наприклад, предметом дослідження можуть бути теоретичні і методичні основи соціалізації студентів у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу. Згідно з метою, об'єктом і предметом дослідження визначаються його завдання, які спрямовані на перевірку гіпотези. Гіпотеза являє собою сукупність теоретично обґрунтованих припущень, істинність яких слід перевірити.
Критерії наукової новизни використовуються для оцінки результатів дослідження. Новизна може бути теоретичною і практичною. Теоретичне значення дослідження полягає у створенні концепції, розробці гіпотези, виявленні закономірностей, розробці моделі, методу, обгрунтуванні тенденції. Практичне значення полягає у розробці пропозицій, рекомендацій і т.ін.
Технологія наукового дослідження включає обгрунтування його етапів і відповідних ним методів і засобів. Всі методи можливо розділити на три групи: методи вивчення соціально-педагогічного досвіду, методи теоретичного дослідження і математичні методи. Методи вивчення соціально-педагогічного досвіду допомагають виявити протиріччя у функціонуванні соціально-педагогічної системи. Ці методи відомі з курсу педагогіки: спостереження, бесіда, інтерв'ю, анкетування, вивчення результатів діяльності, педагогічної документації, Особливе значення має експеримент, який здійснюється з метою вивчення причинно-наслідкових зв'язків в педагогічних явищах і передбачає моделювання педагогічного явища та умов його здійснення, активне втручання дослідника, вимірювання результатів.
Спеціальна група методів теоретичного дослідження використовується для аналізу одержаних результатів: теоретичний аналіз і синтез, індуктивні і дедуктивні методи.
Математичні і статистичні методи застосовуються для обробки одержаних даних, встановлення кількісних залежностей між явищами. Вони допомагають оцінити результати експериментів, підвищують надійність висновків, дають змогу зробити теоретичні узагальнення.
Аналіз складних соціально-педагогічних об 'єктів
Соціальна педагогіка як галузь педагогічної науки розвивається у напрямі розв'язання проблеми життєтворчості людини. Вона поступово перетворюється із "педагогіки заходів" (В.С.Безрукова) у педагогіку творчості. Предметом соціальної педагогіки є соціально-педагогічні системи, метою яких є створення таких виховних відносин, що сприяють розвитку особистості як вихователя, так і вихованця. Актуальною проблемою соціальної педагогіки є проектування соціально-педагогічної системи. Технологія педагогічного проектування включає аналіз складного об'єкта, який має кілька сторін свого розглядання. Кожній стороні співставлено той чи інший підхід. Наприклад, аспектний підхід дозволяє розглянути сутність складних педагогічних об'єктів, їх значення з точки зору філософів, психологів, педагогів, соціологів, фізіологів, представників інших наук. Сутність соціально-педагогічної системи полягає в тому, що в ній здійснюється соціалізація, адаптація, соціальне виховання особистості.
Системний аналіз дозволяє розділити складний об'єкт на взаємопов'язані частини. Наприклад, соціально-педагогічна система окремого района великого міста включає кілька загальноосвітніх навчально-виховних закладів, будинки творчості, спортивні секції, клуби за інтересами тощо. Кожен із закладів має свою структуру: колективи педагогів і учнів, цілі, зміст навчання і виховання, методи, організаційні форми спільної діяльності, органи управління, правове забезпечення, матеріально-технічну базу, фінансове забезпечення.
Застосування кібернетичного підходу до соціально-педагогічної системи дозволяє зробити важливий висновок, що вказаний складний об'єкт діє на основі прямих і зворотніх зв'язків. Процесами, що мають місце в соціально-педагогічній системі (соціалізація, адаптація, соціальне виховання) можна управляти. Засобами успішного здійснення цих процесів є педагогічні принципи, зміст, методи і форми діяльності. Педагогічні ситуації як об'єкт проектування завжди здійснюються у межах вибраної форми спільної діяльності. Іншими компонентами ситуації є вихованці, вихователі, цілі, принципи, зміст, методи. Рушійною силою ситуації є протиріччя. Ситуація проектується вихователем для їх подолання. Приклади проектування педагогічних ситуацій є в працях А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського та ін.[26-27].
Факторний аналіз складних педагогічних об'єктів розроблено трудами представників Казанської педагогічної школи (А.О.Кірсанов, В.І.Андреев та ін.) [28, 29]. Він вимагає виявлення сукупності факторів, що суттєво впливають на процеси в соціально-педагогічній системі, і відповідних ним протиріч. Аналізуючи соціальну систему, білоруські дослідники виділили чотири основних фактори: об'єктивний, суб'єктивний, особистісний, людський [ЗО]. Об'єктивний фактор відображає реальність, що існує незалежно від людини. В сучасних умовах на соціально-педагогічну систему найбільше впливає економічна і політична ситуація в Україні. З цих причин зростає роль і значення суб'єктивного фактора, який сприяє зниженню рівня діючих у системі протиріч. Головними якостями людини, завдяки яким вона перетворюється на суб'єкта, забезпечує виконання своєї ролі у світі природи, є свідомість і діяльність. Саме у процесі діяльності виявляються індивідуальні особливості суб'єкта, його творчий потенціал, має місце вдосконалення форм і знарядь діяльності. Форми діяльності відображають сталі зв'язки суб'єкта з об'єктами, що знаходять своє втілення у процесах соціального виховання.
Особистісний фактор відображає активність суб'єкта. Філософи, психологи, педагоги, соціологи пов'язують діяльність з активністю людини (О.М.Коршунов, В.І.Лозова, О.М.Матюшкін, О.О.Якуба). Головними ознаками діяльності є предметність і суб'єктність, яка знаходить своє відбиття у таких аспектах активності суб'єкта, як обумовленість психологічного образу минулим досвідом, потреби, мотиви, цілі, які визначають спрямованість і вибірковість діяльності в особистісному плані. Людський фактор - це інтегральна характеристика, що відображає місце і роль людини у складній системі, елементом якої вона є. Цей фактор слід враховувати при проектуванні системи, при аналізі її функціонування в певних умовах. Поняття людського фактора виникло у зв'язку з ергатичними системами, де діють машини і колективи людей.
Існує два аспекти розгляду поняття:
" як комплексу умов, що впливають на функціонування ергатичної

 
 

Цікаве

Загрузка...