WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методологічні основи соціальної педагогіки - Реферат

Методологічні основи соціальної педагогіки - Реферат

створення умов для розвитку творчих здібностей студентів педагогічних вищих навчальних закладів, завдяки чому можна досягти глибокої наукової професійно-педагогічної підготовки. Важливим принципом побудови дисципліни є відбір знань із різних галузей наук, які забезпечують формування умінь впливати на особистість, колектив з метою їх розвитку.
Дисципліна "Соціальна педагогіка" пронизана ідеями приро-довідповідності, гуманізації і демократизації, що є відбиттям суті найгуманнішої в світі професії - педагогічної. В процесі її вивчення студенти мають усвідомити, що творча особистість формується в умовах гуманістичної спрямованості роботи вчителя, його постійної співпраці з учнями. Застосування різноманітного змісту, адекватних йому форм і методів роботи дозволить кожному студенту здійснити функціонально повну сукупність видів діяльності: розпізнавання, оцінювання, перетворення. Якщо предметом аналізу виступає педагогічна ситуація, діяльність розпізнавання спрямована на виявлення суб'єктів ситуації, протиріч між ними та з оточуючим світом; діяльність оцінювання - на опис ситуації або розробку її моделі, а діяльність перетворення - на формування впливів, що можуть змінити характер і наслідки ситуації. Придбання студентами відповідних умінь дозволить їм здійснити всі необхідні види управління діяльністю учнів: пряме управління, співуправління і самоуправління. Це створить умови для самореалізації особистістю своїх потенцій, творчих якостей, подолання негативних впливів середовища, що заважають саморозвитку і самоствердженню.
Зв'язок соціальної педагогіки з іншими науками
Місце соціальної педагогіки в системі наук про людину можна виявити, розглянувши її зв'язки з іншими науками. Соціальна педагогіка сформувалась в результаті процесу диференціації педагогічної науки. Кожна наукова галузь педагогіки взаємодіє з її категоріально-понятійним апаратом. Основними категоріями педагогіки є: освіта, виховання, навчання. Нею також використовуються категорії: особистість, розвиток, діяльність. Як було показано вище, соціальна педагогіка оперує категоріями: соціальне виховання, соціалізащя, соціальне середовище, соціальна адаптація, а також - освіта, навчання, виховання, педагогічна діяльність, корекція та ін.
Перелік категорій соціальної педагогіки розкриває її зв'язки з педагогікою, психологією, соціологією.
У процесі дослідження соціально-педагогічних явищ використовується сукупність підходів: системний, особистісно-діяльнісний, факторний, кібернетичний.
Перший підхід - системний - сформувався у філософії; другий і третій - у психології; четвертий - у кібернетиці.
Методологія соціальної педагогіки перебуває у фазі свого становлення. Методологічна функція філософії проявляє себе в тому, що нею розробляються системи принципів і способів наукового пізнання.
Процес одержання знань із соціальної педагогіки підкоряється загальним закономірностям наукового пізнання, які вивчає філософія. Методологія науки включає трирівневу сукупність методів: всезагальні (матеріалістичної діалектики), загальні (системний підхід, моделювання та ін.) і часткові методи конкретної науки. До часткових методів соціальної педагогіки відносяться методи психології, соціології, фізіології. В.В.Краєвський писав, що психологія як наука була і залишається найважливішим джерелом наукового обгрунтування освітнього процесу. Проте, як зазначає В.В.Давидов, психологія хоча й повинна враховуватись, але вона "не диктатор", тому що життя педагогів і дітей обумовлено соціально-педагогічними умовами, які визначають і психологічні закономірності розвитку особисТОСТІ.
Соціальна педагогіка вивчає людину як особистість і як інди-віда. Перша сторона розкриває її зв'язки з філософією і психологією, а друга - з комплексом біологічних наук (анатомією і фізіологією людини), антропологією і медициною.
Проблема співвідношення соціальних і природних факторів - одна з центральних у соціальній педагогіці і є дуже важливою для біології, яка вивчає індивідуальний розвиток людини. Зв'язок соціальної педагогіки з медициною здійснюється через спеціальну педагогіку, що вивчає проблеми корекції в процесі соціалізації особистості.
Аналіз зв'язків соціальної педагогіки з іншими науками дозволяє виявити такі форми:
" використання основних ідей, теоретичних підходів, висновків;
" використання методів дослідження соціально-педагогічних об'єктів;
" використання конкретних наукових результатів досліджень, одержаних психологами, фізіологами, соціологами, політологами, економістами тощо;
" участь у комплексних наукових програмах дослідження життя і діяльності людини в соціумі.
Соціальна робота та ії зв 'язок із соціальною педагогікою
В усьому світі у поняття соціальної роботи вкладають смисл, пов'язаний з допомогою людям, гуманним ставленням до них. Соціальна робота виникла давно, проявляла себе через благодійність, милосердя до людей, які потрапили в біду. Вона знайшла широке відображення в літературі. А.П.Чехов, Л.М.Толстой, В.Г.Короленко мали безпосереднє відношення до соціальної роботи. А.П.Чехов як лікар за спеціальністю надавав медичну допомогу людям, на свій кошт він збудував три школи. Л.М.Толстой та його сім'я були організаторами безкоштовних їдалень, допомагали тим, хто постраждав від пожежі, в результаті неврожаю.
Вивчення досвіду України у сфері соціальної роботи показало, що це стосується перш за все благодійності, піклування про бідних, хворих, знедолених. Все це присутнє в менталітеті нашого народу. Відомо, що у X ст. за розпорядженням князя Володимира кожен, хто потребує допомоги, міг прийти до князівського двору і одержати їжу. Виряджалисьспеціальні візки з їжею, призначені для немічних і хворих. Своєю благодійністю прославились Володимир Мономах та інші князі. Центрами допомоги калікам, хворим завжди були монастирі. У Росії існували три напрями надання соціальної допомоги: державна, земсько-церковно-приходська та приватна. Однак лише на початку XX століття в різних країнах світу соціальна робота починає признаватися такою професією, якій треба вчити людей. В Україні введення інституту соціальних працівників відбулося у 1991 році. Це був дуже складний період у житті нашого суспільства, швидко зростала знедоленість людей, посилювалась соціальна напруга.
У 1991 році вищі навчальні заклади України почали підготовку кадрів із спеціальності "соціальна робота" і "соціальна педагогіка". У 1992 році виникла Українська асоціація соціальних педагогів та спеціалістів з соціальної роботи, яка ставить за мету "сприяння діяльності соціальних педагогів та соціальних працівників по наданню допомоги окремим громадянам та групам, які мають фізичні вади, матеріальні та соціально-психологічні проблеми, труднощі соціалізації, адаптації та соціальної реабілітації" [12, с.5-6].
Соціальна робота розвивається як галузь практичної діяльності державних закладів, громадських, приватних організацій, окремих активістів. Але як наукова галузь, соціальна робота знаходиться у фазі свого становлення.
Чітке розуміння місця соціальної роботи в системі соціальних наук відсутнє. Розробка цієї проблеми залежить від визначення співвідношення між соціальною педагогікою і соціальною роботою. Таким чином,

 
 

Цікаве

Загрузка...