WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методологічні основи соціальної педагогіки - Реферат

Методологічні основи соціальної педагогіки - Реферат

педагогіка ? комплексною науково-практичною дисципліною про соціальне виховання поколінь, яка виникає на перехресті педагогіки, соціології, культурології та психології" [11, с.З].
Н.П.Бурая: "Соціальна педагогіка - це наука про соціально-педагогічні механізми формування особистості в соціумі, гармонізацію її взаємовідносин на мікро-, мезо- та макрорівнях" [12, с.10].
А.О.Малько: "...предметом соціальної педагогіки є дослідження, організація та керування взаємодією впливів соціального середовища на формування гуманної духовності людини, групи, суспільства" [13, с.27].
Аналіз вищенаведених визначень показав, шо:
" інтегративна складова соціальної педагогіки знаходиться у фазі свого становлення;
" всі педагоги-дослідники вважають, що соціальна педагогіка - це наука, яка має свій об'єкт і предмет. Об'єктом виступає людина (дитина, підліток, дорослий);
" в предметі науки повинні бути присутні об'єкти соціально-педагогічного впливу, а також суб'єкти (учителі, соціальні робітники та ін.). Крім того, в предметі науки слід відобразити засоби управління діяльністю людини і відповідні ним технології.
На нашу думку, предметом соціальної педагогіки виступають соціально-педагогічні системи, в яких відбуваються процеси становлення і розвитку людини як особистості. Таким чином, соціальна педагогіка переборює обмеженість педагогіки школи, дошкільної педагогіки, професійної педагогіки і розглядає своїм предметом соціально-педагогічну систему, яка є відкритою і до складу якої входять не тільки заклади освіти, але й інші соціальні інституції, в яких мають місце процеси соціального навчання, соціального виховання і соціально-педагогічної діяльності.
Мету соціальної педагогіки як галузі педагогічної науки ми вбачаємо у посиленні соціальної функції загальної педагогіки, а че-рез неї - закладів освіти і виховання.
Об'єктивними умовами цього процесу виступають особливості становлення і розвитку сучасного суспільства і необхідність вирішення тих проблем, які виникли на даному етапі. Провідні завдання соціальної педагогіки визначено Л.Г.Коваль, І.Д.Звєрєвою, С.Р.Хлєбік:
o "вивчення дії об'єктивних і суб'єктивних факторів соціального середовища, характеру їх впливу на формування особистості;
o дослідження закономірностей та перспектив соціально-педагогі-чної взаємодії особистості та середовища;
o розробка механізмів регулювання і корекції відносин особистості та суспільства" [4, с.4].
Перше завдання грунтується на факторному аналізі соціального середовища, визначенні протиріч, що виникають у процесі навчання, виховання і розвитку, та їх усунення за допомогою організації впливу соціального середовища на особистість. Застосування взаємопов'язаної сукупності факторів (об'єктивного, суб'єктивного, осо-бистісного, людського та ін.) дозволяє розглянути проблему з різних боків, визначити закономірності і перспективи організації взаємодії особистості і середовища (друге завдання). Вирішення третього завдання здійснюється за допомогою системно-структурного і кібернетичного підходів, які дозволяють розглянути соціально-педагогічну систему та її компоненти як засоби управління діяльністю учня.
Зміст завдань соціальної педагогіки реалізується в соціально-педагогічній діяльності через:
o визначення педагогічних основ навчально-виховного процесу в умовах мікросередовища;
o розробку технологій навчання, виховання, розвитку, соціалізації особистості на основі інтеграції зусиль навчально-виховних закладів, підприємств, закладів культури;
o визначення впливу соціального середовища на рівень соціальної активності учнів та їх готовність до майбутньої професійної діяльності;
o дослідження факторів, що негативно впливають на процеси навчання, виховання, розвитку, соціалізації учнів; підтримка і соціальна реабілітація учнів, що знаходяться у несприятливих умовах;
o виявлення та соціальна підтримка обдарованих учнів.
Загальні категорії соціальної педагогіки
На розвиток педагогіки останньої чверті XX століття впливають процеси інтеграції і диференціації. Як було сказано вище, процеси інтеграції привели до формування інтегративної складової науки (об'єкт, предмет, методи наукових досліджень, цілі, принципи). Процеси диференціації сприяють розділенню основної науки на окремі галузі, які розвиваються як самостійні науки. Педагогіка виділила такі галузі, як дошкільна педагогіка, професійна педагогіка, педагогіка школи, спеціальна педагогіка, соціальна педагогіка, історія педагогіки, етнопедагогіка. Понятійний апарат кожної окремої науки формується на основі категоріально-понятійної системи педагогіки. Щоб виявити категорії соціальної педагогіки, розглянемо понятійно-категоріальний апарат педагогіки і спробуємо виявити, які категорії відображають предмет соціальної педагогіки і які бере вона з інших наук.
Педагогіка широко використовує такі запозичені категорії, як "особистість", "діяльність", "розвиток"; категоріями, які відповідають предмету педагогіки, є "освіта", "виховання", "навчання", "педагогічна діяльність". Цілий ряд дослідників: В.Д.Семенов, В.Г.Бочарова, Г.М.Філонов, В.І.Загвязинський, І.Д.Іванов та інші -вважають виховання категорією соціальної педагогіки. Результатом виховання є засвоєння особистістю соціально-культурного досвіду, включення в діяльність і суспільні відношення. Це означає, що виховання виконує соціальну функцію, і тому воно завжди є соціальним. Але виховання виступає основною категорією педагогіки, а соціальне виховання - категорією соціальної педагогіки.
Термін "соціальна педагогіка" був уперше використаний Ка-рлом Магером і одержав подальше розповсюдження завдяки Адоль-фу Дистервегу. Його трактування було і зараз ще залишається неоднаковим.
К.Магер: соціальна педагогіка має щось загальне (ототожнюється) із соціальною стороною виховання.
А.Дистервег: соціальна педагогіка виступає як педагогічна допомога у деяких соціальних ситуаціях [14].
Вказані підходи до соціальної педагогіки є різними. На нашу думку, перший підхід охоплює більшу кількість випадків, тому що в процесі виховання всього підростаючого покоління має вплив соціальне середовище. Ці підходи не суперечать, а доповнюють один одного Згідно до першого підходу, соціальна педагогіка виступає принципом виховання, згідно до другого - вона вирішує проблеми, що виникають у процесі соціалізації особистості.
Категорія соціалізації використовується педагогікою, соціологією, соціальною педагогікою. Педагоги-дослідники О.В.Басов, О.В.Мудрик та інші розглядають соціалізацію як головну проблему соціальної педагогіки. О.В.Басов вважає, що предметом соціальної педагогіки є вплив соціальних факторів на процес соціалізаціїпідростаючого покоління [15]. Поняття соціалізації грає важливу роль у соціальній педагогіці, тому зупинимось на його розкритті грунтовніше.
Поняття "соціалізація" описує взаємодію людини і суспільства; його зміст не є стабільним і озднозначним. Воно склалось в американській соціології (Т.Парсонс, Р.Мертон - представники структурно-функціонального напряму). Соціалізація - це процес перетворення індивіда у соціального суб'єкта через інтеграцію його в суспільство, засвоєння культури (цінностей, соціальних норм, установок).

 
 

Цікаве

Загрузка...