WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Основи соціальної педагогіки, конспект лекцій - Реферат

Основи соціальної педагогіки, конспект лекцій - Реферат

середовища; усвідомлене насичення соціального середовища виховним потенціалом, педагогічне орієнтування середовища.
З 1919 по 1932 рр. С.Т.Шацький керує Першою дослідною станцією Наркомпросу, яка складається з двох відділень: Калузького та Московського. Завданням станції було вивчення організованих та неорганізованих впливів на дитину для того, щоб спираючись на позитивні впливи, боротися з негативними впливами середовища. На педологічному з'їзді станція С.Т.Шацького була визнана еталоном виховної роботи, але не дивлячись на це, у 1932 р. вона була реорганізована .
3.4 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ ТА ПРАКТИКИ
У 60-80-ті роки XX ст. Повернення до соціально-педагогічних проблем відбувається на початку 60-х років у період політичної "відлиги". Педагогічна громадськість відчуває недостатність існування "школи-навчання" для гармонійного розвитку людини, тому звертається до соціальне педагогічних ідей 20-30 р. Починається переосмислення досвіду, що набули педологи. Особлива увага надається соціальним чинникам розвитку особистості. Одним із перших звертається до цих проблем Л.В.Занков, який досліджує причини девіантної поведінки дітей. У цей час набувається перший емпіричний досвід з виховної роботи в соціальному середовищі, з'являються посади організатора позашкільної роботи, педаго-гів-організаторів як з виховної, так і спортивно-оздоровчої роботи з дітьми та підлітками за місцем проживання - все це свідчить про подальший розвиток ідей "педагогіки середовища".
У 70-80 роки була зроблена спроба систематизації емпіричного досвіду 60-х та комплексної організації соціального виховання за місцем проживання, через створення культурних, культурно-спортивних, соціально-педагогічних комплексів. Найбільш повно цей досвід відображається в діяльності Свердлов-ського СПК (59).
3. 5 НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТНДК "ШКОЛА - МІКРОРАЙОН"
На межі 90-х років з'явилися реальні передумови відродження і розвитку досвіду соціального виховання, що був накопичений до 1917 р. та в 20-30 роки: політичні (деідеологізація суспільства); соціальні (переструктурізація населення, поява нових цінностей тощо); економічні (стало "важко жити", з'явилася потреба в "буфері" і економічному вихованні).
22 лютого 1989 р., з метою комплексного дослідження проб лем виховання дітей та підлітків за місцем проживання, був створений Тимчасовий науково-дослідний колектив (ТНДК) "Школа - мікрорайон" при АПН СРСР. Керівником ТНДК була призначена завлабораторією "Взаємодії школи, сім'ї та гро мадськості у вихованні учнів за місцем проживання" АПН СРСР В.Г.Бочарова.
Головними завданнями ТНДК "Школа - мікрорайон" були створення принципово нової концепції соціального виховання, яка передбачала б вдосконалення позашкільного середовища, подолання духовної порожнечі у сфері побуту, сім'ї, дозвілля; моделювання єдиної системи виховання дітей і дорослих за місцем проживання.
Дослідження ТНДК мали комплексний та міжвідомчий характер. У ньому брали участь, крім Міносвіти, Мінкультури, Держкомспорт, МВС, Всесоюзна федерація профспілок. Працювали 100 експериментальних площадок, 2 тисячі фахівців (серед них педагоги, філософи, соціологи, психологи, юристи, медики тощо), 25 ВУЗів, 2500 колективів різноманітних закладів.
Наслідки діяльності: розроблені концепція соціального виховання та пропозиції до міжвідомчої програми перебудови сімейного та соціального виховання учнів; введені нові професії "Соціальний педагог", "Соціальний працівник"; розроблені профе-сіограма та кваліфікаційні характеристики соціальних педагогів, навчальні плани та програми їх професійної підготовки; створена Всесоюзна Асоціація соціальних педагогів та соціальних працівників; розпочате видання журналу "Соціальна робота"; створений імідж соціального педагога в районах роботи експериментальних площадок. Через 3 роки ТНДК "Школа - мікрорайон перетворився на Міжрегіональний Центр соціальної педагогіки і соціальної роботи.
3.6 ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ В УКРАЇНІ.
Діяльність ТНДК "Школа - мікрорайон" мала безпосереднє значення і для розвитку соціальної педагогіки в Україні, оскільки експериментальні площадки ТНДК працювали в Запорізькій та Донецькій областях. 1 на території України діяли Постанова Держкомітету СРСР з народної освіти "Про введення інституту соціальних педагогів" (липень 1990 р.) та кваліфікаційні характеристики соціального педагога та соціального працівника (березень 1991 р.). Проте з розпадом СРСР розвиток соціальної педагогіки в Україні значною мірою уповільнився.
Головними проблемами, що заважають розвитку вітчизняної соціальної педагогіки вважаємо:
- відсутність загальної концепції розвитку соціальної педагогіки, хоча розробляються більш детально її складові (Концепція соціальної роботи з дітьми та молоддю України, Концепція реабілітації дітей-інвалідів та дітей з обмеженими фізичними та розумовими можливостями, інші);
- повільне створення законодавчої бази. В Україні не були продубльовані союзні документи в сфері соціальної педагогіки, соціальної роботи, як це зробили, наприклад, в Росії. Тому в Законі "Про освіту" (1991) йшлося про те, що соціально-педагогічний патронаж здійснюється соціальними педагогами, але кваліфікацйні характеристики соціального педагога були затверджені Кабінетом Міністрів України лише в 1994 р., а статус соціального педагога як педагогічного працівника - в редакції Закону "Про освіту" 1996 року; - відсутність спочатку республіканського, потім національного науково-методичного центру та інформаційного органу з соціальної педагогіки;
- несформованість іміджу соціальної педагогіки та соціального педагога в соціумі, що є наслідком, у першу чергу, недостатньої кількості експериментальних площадок ТНДК в Україні в радянський період.
3.7 ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТАУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ І СПЕЦІАЛІСТІВ З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ.
Міжнародна Федерація Соціальних Працівників заснована в 1954 році. Штаб-квартира знаходиться в Женеві (Швейцарія). МФСП об'єднує більше 50 країн-учасниць, 600 тисяч фахівців. З 1975 р. Генеральним Секретарем МФСП є граф А.В.Муравйов-Апостол. Діяльність федерації зосереджу ється на створенні міцних наукових підвалин під соціальною ро ботою та на виробленні єдиних високих нормативних стандартів для соціальних педагогів та соціальних працівників усього світу. Крім того МФСП надає підтримку та допомогу новим національним асоціаціям з соціальної педагогіки та соціальної робо ти, що створюються внаслідок соціально-економічних змін в Європі та інших регіонах світу; організовує професійне спілкування фахівців різних країн через зустрічі, конференції, семінари, інформаційне забезпечення.
Українська Асоціація соціальних педагогів та спеціалістів з соціальної роботи зареєстрована 7 серпня 1992 року. Співголо-вами Асоціації є Л.Г.Коваль та В.Сидоров. З 1994 року Українська Асоціація є повноправним членом Міжнародної Федерації Соціальних Працівників.
Головними завданнями діяльності Української Асоціації є :
-консолідація зусиль у становленні та розвитку соціальної педагогіки та соціальної роботи в Україні; -підтримка зацікавлених

 
 

Цікаве

Загрузка...