WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Сутність, мета, завдання та функції соціальної педагогіки як науки - Реферат

Сутність, мета, завдання та функції соціальної педагогіки як науки - Реферат


Реферат на тему:
Сутність, мета, завдання та функції соціальної педагогіки як науки
1.1 Сутність, мета, завдання та функції соціальної педагогіки як науки
У сучасній соціально-педагогічній науці існують різні підходи до розуміння її теоретичних засад. Наприклад, В.В. Краєвський та Г.М. Філонов до теорії соціальної педагогіки відносять: визначенням: об'єкту й предмету; збереження специфіки аналізу педагогічних реалій на всіх рівнях етичного абстрагування; реалізацію інтегративної функції педагогічної теорії; забезпечення зв'язку між теорією й практикою та звідність теорії сучасним вимогам. Вважаємо, що це далеко не повний перелік структурних компонентів будь-якої науки й він вимагає суттєвого доповнення: методологія, закономірності, принципи тощо.
З метою визначення теоретичних основ соціальної педагогіки звернемося до праць з науковедення [169; 235; 236; 527] та довідкової літератури [648; 649].
Якщо будь-яка наука - це система "понять про явища й закони зовнішнього світу або духовну діяльність людей, що дає можливість передбачення та перебудови дійсності в інтересах суспільства; історично сформована форма людської діяльності, "духовного виробництва", яка має своїм змістом і результатом цілеспрямовано зібрані факти, вироблені гіпотези й теорії…", то структура соціально-педагогічної науки насамперед вимагає з'ясування таких питань, як: визначення її об'єкту, предмету, мети, завдань, методологічних засад, законів, закономірностей, принципів та змісту практичної діяльності.
Проаналізуємо стан розробки сучасної соціально-педагогічної теорії й практики. Вивчення науково-педагогічних джерел (А.І. Арнольдов, В.Г. Бочарова, Ю.В. Васількова, М.А. Галагузова, В.М. Галузинський, Е.С. Демиденко, М.Б. Євтух, І.Д. Звєрєва, І.А. Зімняя, Л.Г. Коваль, Н.М. Лавриченко, А.О. Малько, Л.І. Міщик, А.В. Мудрик, В.О. Нікітін, Т.А. Ромм, В.Д. Сємьонов, Л.В. Філіппова, Г.М. Філонов, М.В. Фірсов, М.М. Фіцула, С.Р. Хлєбік, Т.Ф-Яркіна та ін.) дозволяє констатувати, що єдиного підходу до розкриття сутності соціально-педагогічної науки серед фахівців немає.
Дослідниками висловлюються різні точки зору, іноді навіть суперечливі та діаметрально протилежні. Це сприяє неоднозначному тлумаченню одних і тих же соціально-педагогічних фактів, появі розбіжностей в трактуванні основних категорій даної науки.
В тлумаченні фахівцями сутності соціально-педагогічної науки можна простежити кілька напрямків (таблиця 1.1 тут не використовується). Доцільно звернути увагу, що соціально-педагогічну науку вчені розглядають: як інтегративну галузь знань, як прикладну науку, що обмежується тільки здійсненням соціальної роботи та як галузь педагогічного знання.
В розкритті сутності соціальної педагогіки як самостійної галузі педагогічного знання серед фахівців також існують два основні підходи.
Одна група дослідників (А.В. Басов, Н.П. Бурая, Ю.В. Васількова, М.А. Галагузова, А.Й. Капська, В.О. Нікітін, Л.В. Філіппова) розглядає соціальну педагогіку як науку про закономірності соціалізації особистості.
Інша група вчених (І.Д. Звєрєва, Л.Г. Коваль, А.О. Малько, Л.І. Міщик, А.В. Мудрик, В.Д. Сємьонов, С.Р. Хлєбік, Г.М. Філонов) зводить соціальну педагогіку до науки про соціальне виховання.
Взагалі, терміни "соціалізація" та "соціальне виховання" тісно пов'язані між собою.
Виходячи з широкого тлумачення терміну "соціалізація" як узагальнюючої міждисциплінарної категорії; котра далеко не в повній мірі відбиває особливості соціально-педагогічної теорії та практики можна стверджувати, що в більш загальному вигляді соціальна педагогіка - це наука про соціальне виховання. Вивчення світового досвіду становлення та розвитку соціальної педагогіки як науки [164] приводить до висновку, що зведення сутності соціально-педагогічної науки до процесів соціального виховання й соціалізації особистості характерне не тільки для України та Росії, але й для провідних країн світу (США, Франція, Японія).
Таке різне тлумачення сутності соціальної педагогіки пов'язане з тим, що й до визначення педагогічної науки серед дослідників існує різне відношення. "У поглядах вчених на педагогіку, - відзначає В.О. Сластьонін, - у минулому і тепер існують три концепції, згідно з якими педагогіка визначається, як: міждисциплінарна галузь людського знання; прикладна дисципліна й відносно самостійна дисципліна, яка має свій об'єкт та предмет вивчення" [407, с. 74-75].
Для обґрунтування соціальної педагогіки як науки необхідно насамперед з'ясувати, що вона повинна вивчати, тобто визначити її власну галузь дослідження. Дім цього існують такі поняття як об'єкт та предмет. У найбільш загальному вигляді об'єкт науки - сфера діяльності, на яку спрямовано процес пізнання, а предмет - те, що досліджується в залежності від об'єкту.
В якості об'єкта соціально-педагогічної науки вчені виділяють: дитину (М.А. Галагузова); людину та суспільство (В.О. Нікітін); процес розвитку людини в соціумі (Г.М. Філонов); людину та середовище (Б.З. Вульфов). Таке різне тлумачення об'єкту соціально-педагогічної теорії пов'язане з недостатньою з'ясовністю даної категорії і в загальній педагогіці. Зокрема, В.В. Краєвський і сьогодні порушує питання про визначення об'єкту педагогіки як науки [260].
На основі вивчення різних підходів ми дійшли висновку, що об'єктом даної науки є соціально-педагогічний процес, тому що він, на відміну від педагогічного (що за визначенням більшості авторів виступає об'єктом педагогічної науки взагалі), здійснюється не тільки в школі, а переважно поза школою, в широкому соціальному оточенні дитини (сім'ї, мікрорайоні тощо). Предмет науки - результат теоретичного абстрагування, який дозволяє виділити суттєві боки, закономірності розвитку та функціонування об'єкта, що досліджується.
Так, у "Філософському енциклопедичному словнику" відзначається, що "основна структурна відмінність предмету від об'єкту полягає в тому, що до предмету входять лише головні, найбільш суттєві якості, властивості та ознаки" [650, с. 321]. У залежності від предмету дослідження, всі науки поділяються на загальні (філософія) та спеціальні (які вивчають природу або суспільство, або їх взаємодію) [120].
Уже виходячи з даної класифікації, можна стверджувати, що соціальна педагогіка - спеціальна наука, котра має свою теорію й результати якої перевіряються на практиці, про що свідчить багаторічний досвід організації соціальної роботи як в Україні, так і в інших державах світу.
В якості предмета соціальної педагогіки науковці визначають: відкриту систему виховання (Л.І. Міщик); соціальне виховання (Г.М. Філонов); людину як суспільну істоту (А.І. Арнольдов); виховання як суспільне явище (В.Д. Сємьонов); зміст та закономірності процесу соціалізації М.А. Галагузова; А.Й. Капська); впливи оточуючого середовища на особистість (А.О. Малько); виховні сили суспільства (А.В. Мудрик); теорію та практику навчання й виховання (Ю.В. Васількова); групу, суспільство (Н.П.Бурая).
Аналіз цих підходів дозволяє констатувати, що окремі вчені (А.І. Арнольдов, Н.П. Бурая) до предмету даної науки помилково відносять об'єкти педагогічного впливу. Більшість дослідників під предметом соціальної педагогіки як науки розуміють закономірності та зміст процесу виховання дитячої особистості в соціумі
Вважаємо, що дане визначення вимагає

 
 

Цікаве

Загрузка...