WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти (пошукова робота) - Реферат

Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти (пошукова робота) - Реферат

Воспитательная система С.Т.Шацкого. -М., 1993.
101. Хромова О.Л., Кравченко Т.В. Педагогізація батьків у США // Педаго гіка психології. - К., 1997. - № 2. - С. 215-217.
102. Шинкаренко Н.Ф. Открьггая школа и социально-педагогическая рабо та с детьми // Педагогика. - 1994. - № 1. - С. 35-39.
103. Школа - дело общее. - М, 1990. - 118 с.
104. Школьные библиотеки в многонациональных странах - концепция куль турного плюрализма // Культура и искусство за рубежем. Сер. Библ. дело. -М., 1989. - Вьш. 1. - 8 с.
105 Яркина Т. Концепция целостной школы в современной немецкой педагогике // Педагогика. - 1999. - № 7-8. - С.110-116.
106. Ван В.А. Формирование коллектива студенческой группы: Автореф.дис. ...к.п.н - Минск, 1980. - С.7.
107. Просецкий П.А, Голубева В.Н., Семиченко В.А. Психологическая структура профессионально направленного студенческого коллекгива и пуги ее совершенствования // Проблемы психологии личности и коллекгива. - М., 1979. - С. 23-53.
108. Поздняков В.М., Пометун О.І. Мета виховання в педагогічних концепціях загальноосвітніх шкіл країн ЄС // Нові технології навчання і виховання у сучасній і зарубіжній школі. - К., 1994 - 108 с.
109. После дипломная подготовка и НИОКР в Японии (аналитический об зор) // Вестник высшей школи. - 1990. - № 6. - С.79-88.
110. Проблеми вдосконалення виховноі роботи у вищій школі в сучасних умовах /За редВ.І.Большакова - Дніпроперовськ: ПДАБ та А, 1998. - 88 с
111. Молодіжний рух в Україні: Довідник. - К., 1997. - 4.1.- С. 197.
112. Воспитательный процесс в высшей школе: его зффективность /Е.А.Якуба, В.Л.Арбенина, А.И.Андрущенко и др. - К: Вища школа, 1988. - 275 с.
113. Шаповалов В.А. Современные модели высшего образования II Се веро-Кавказский регион: общественные штуки. - 1996. - № 4. - 83-90.
114. Захаров В., Ляхович Е. Джон Ньюмен и его модель идеального уни верситета // Альма матер. - 1993. - № 1. - С. 37.
115. Стоколос Л. Початки історії Харківського студентства // Краєзнавс тво. - 1995. - № 1-4. - С.61-64.
116. Гапон Ю. О социально-педагогической концепции воспитания // Ве стник высшей школы. - 1990. - № 3. - С. 19-23.
117. Лиферов А. Основные тенденции интеграционных процессов в ми ровом образовании: Дис. докт.пед.наук.
118. Айштейн В., Серафимов Л. Линейность и нелинейность в мьшлении, позвании мира и образовании //Альма матер. - 1998. - № 3. - С.39-45.
119. Европейские университеты в контексте перемен XXI в.: конференция (Палермо, 24-27.09.1997) // Альма матер. - 1998.- № 4. - С.12-15.
120. Донецький державний університет. Матеріали вузівської наукової кон ференції професорсько-викладацького складу за підсумками науко во-дослідного аспекту. - Донецьк: ДонДУ, 1997. - 109 с.
121. Концепція виховної роботи зі студентами / Укл. Я.О.Мольчак. -Луцьк: ВДХ 1998. - 43 с.
122. Муляр В.І. Самореалізація особистості як соціальна проблема: Мо нографія. -Житомир: ЖГГІ, 1997. - 213 с.
123. Михайличенко О.В. Освіта і виховання в Японії та Китаї: історико-теоретичний аспект. - Суми: Наука, 1997. -120 с.
124. Педагогічна соціологія. Навч.посібник / [Кол.авт. В.С.Болгарша (ке рівник) та ін.]. - Тернопіль, 1998. - 142 с.
125. Політико-психологічні та соціально-педагогічні проблеми освіти і ви ховання: Матеріали наукового семінару, 14.05.1996 р. / [Ред.кол. М.М.Слюсаревський (голов.ред.) та ін.]. -К., 1997. - 178 с.
126. ВНЗ Харкова - 99. Довідник абітурієнта / Уклад. В.С.Лебець, С.Г.Сурядний, Р.М.Назінов. -X.: Прапор, 1999. - 119 с.
127. Довідник для вступників до вищих навчальних закладів України на 1998 рік / Упор.: Коваленко Ж.В., Колесник Г.О., Маркіна Н.Ф. та ін. - К.: Абрис, 1998. - С.4-5.
128. Українська радянська енциклопедія. - Т.2. - К.: головна редакція УПЕ, 1978. - С. 257.
129. Российская педагогическая знциклопедия. - Т. 2.- М.: Науч. изд. "Большая Российская энциклопедия", 1993. - С.165; 184-186.
130. Бірюкова М.В. Вища школа регіону як об'єкт соціального прогнозу: Автореф.дис. канд.соц.наук. -X., 1999. - 18 с.
131. Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI столітія). -К.: Райдуга, 1994. -61 с.
132. Паламарчук В. Соціально-економічні процеси і пріоритети в Україні / / Соціальна політика і соціальна робота. - 1997. - № 1.- С. 24-36.
133. Радул В.В. Соціальна зрілість молодого вчителя. -К.: Вища школа, 1997. - 268 с.
134. Педагогічні науки: Зб.наук.праць / Сум.держлед.ін-т [Ред.кол.: М.О.Лазарєв (відп.ред) та ін.]. - Суми: СДШ, 1998. - 213 с.
135. Сворак С.Д. Освіта у західноукраїнському регіоні в 1944-1964 роках: (Деякі аспекти історії, політики та педагогіки). - К.: Правда Ярослави чів, 1998. - 33 с.
136. Соціальна педагогіка: Навч.метод.посібник / Барахтян М.М. та ін.: за заг.ред А.Й.Капської. - К.: ІЗМН, 1998. - 220 с.
137. Виховна робота в закладах освіти України . - К.: ІЗМН, 1998.
138. Гончаренко С.У Український педагогічний словник. - К.: Лебідь, 1997. - 373 с.
139. Пуховська Л.П. Професійна підготовка вчителів у Західній Європі: спільність і розбіжність. - К.: Вища школа, 1997. - 180 с.
140. Кузьменко О.А. Соціальне становище особистості в умовах відкри тої соціальнопедагогічної системи: Автореф.дис. ... канд.пед.наук. - К., 1998. - 18 с.
141. Лукашевич М.П. Соціалізація. Виховні механізми і технології: На вчально-методичний посібник. - К.: ІЗМН, 1998. - 112 с.
142. Романенко М.І. Освіта як об'єкт соціально-філософського аналізу: Наукова монографія. - Д.: Промінь, 1998. -131 с.
143. Гавриленко І.М., Спілін О.Л. Соціологія освіти: Навчальний посіб ник. - Запоріжжя: Етга-Прес, 1998. - 394 с.
144. Герасіна Л.М., Ятченко А.Д. Вища школа: реформування в демокра тичному суспільстві: Навч. Посібник. - X.: Акта, 1998. - 276 с.
145. Звєрева І.Д. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з діть ми та молоддю в Україні: Автореф.дис. ...д-ра пед.наук. - К., 1998.- 40 с.
146. Лисенко Л.В. Педагогічні умови забезпечення професійно-орієнтацій ної роботи в студентській групі: Автореф.дис. ...канд.пед.наук. - X.,1998.-16с.
147. Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка / соціальна робота. - К.: ІЗМН, 1997. - 392 с.
148. Внсшее образование в XXI в.: подходы и практические меры(ЮНЕСКО, Париж, 5 - 9 окт. 1998)// Альма матер, 1998, -№11.
149. Студент і закон: Збірник законодавчо-правових документів. - К.: Че тверта хвиля, 1997. - 240 с.
150. Закон України про вищу освіту // Освіта. - 2002. - №12-13. - с.5-12.
151. Учебные заведення Харькова - 2002. Справочник абитуриента. - X.: НТМТ, 2002. - 104 с.
152. Жовта І. Київський національний університет // Освіта України. -2001.-№42.-с.2

 
 

Цікаве

Загрузка...