WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти (пошукова робота) - Реферат

Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти (пошукова робота) - Реферат

учасників навчально-виховного процесу (викладачів, адміністрації, студентів) у контексті Законів України.
Зміст соціальної реабілітації становить: реконструкція соціокультур-ного оточення різних категорій студентської молоді, надання допомоги в комунікації та навчанні, цілеспрямованій соціально-психологічній роботі з близькими та родичами; надання допомоги в професійному самовизначенні, сприяння працевлаштуванню; організація дозвілля та спілкування; виявлення творчих здібностей; охорона прав студентської молоді; медичний, педагогічний, психологічний патронаж; створення позитивної студентської думки щодо багатоаспектності проблем молодих сімей, жінок, дітей і молоді. [147]
З метою пошуків ефективних форм навчання і виховання, що забезпечують успішну соціалізацію, в останні роки пов'язують з такими способами організації соціальної роботи у ВНЗ:
а) індивідуальні, що передбачають виконання соціально-педагогічних напрямів відповідно до потреб особистості та характеру проблем, які постали перед нею. Це консультація, індивідуальні бесіди, інформування, соціальні (матеріальні, моральні, оздоровчі, реабілітаційні) послуги, діагностика проблем, соціальний патронаж, соціальна терапія,обстеження та лікування, попередження і позбавлення шкідливих звичок;
б) групові - спосіб організації діяльності соціального педагога з невеликою групою студентів щодо розв'язання однієї загальної проблеми. До групового способу організації соціальної роботи можна віднести: соціальне корисну діяльність, соціальну освіту, створення виховуючого середовища в групі, залучення студентів до молодіжних клубів, наукової роботи, бесіди, лекції, інструктажу, психолого-педагогічної корекції, соціально-правової допомоги, роботи з молодою сім'єю, розв'язання конфліктів, спілкування, диспут;
в) колективні передбачають одночасну соціально-педагогічну роботу з одній' проблеми з великою групою студентів (академічна студентська група, молодь ВНЗ, викладацький склад): соціальна освіта, допомога, юридична консультація щодо вирішення проблем колективу, культурні, художні, спортивні форми організації дозвілля, захист прав студентсько-викладацького складу, реконструкція соціокультурного оточення студентів; створення позитивної студентської думки щодо багатоаспе-ктності проблем молоді.
Як бачимо, ефективність системи соціальної роботи з молоддю у вищих навчальних закладах забезпечується: гуманістичним, особистісно-орієнтованим, кордоцентричним і культурологічним підходами, педагогічним стимулюванням самодопомоги в процесах соціалізації та самовизначення, організаційно-педагогічною взаємодією підсистем соціальної роботи та управлінням діяльністю соціальних служб для молоді України.
На кінець 80-х років виникли всі необхідні передумови для переходу від окремих елементів досвіду соціальної роботи до державного рівня вирішення проблеми; створення системи служб соціальної допомоги студентської молоді з розгалуженою інфраструктурою їх кадрового забезпечення. Соціальна служба ВНЗ для молоді - це сукупність спеціально уповноважених державних, громадських різнопрофільних установ, організацій, а також ректорату, діяльність яких спрямована на відродження зруйнованих і створення нових соціально-економічних, політичних, медико-екологі-чних, правових, психолого-педагогічнихта інших умов, які мають забезпечувати на сучасному рівні розвиток і виживання молоді, її повну самореа- лізацію.
Незважаючи на те, що в Україні соціально-педагогічна робота з молоддю, зі студентами є провідним завданням міністерств освіти, охорони здоров'я, сім'ї та молоді, внутрішніх справ, в країні не створено цілісної системи роботи соціально-педагогічних служб у вищих навчальних закладах. Проте розроблені положення в Законі України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" можливо використовувати як основні напрями, принципи соціальних служб для студентів. Це: гуманізм, повага до загальнолюдських цінностей., прав народів, особистості, допомога молодій людині незалежно від національності, походження, соціального статусу, сфери зайнятості, місця проживання, віросповідання; партнерство і взаємне довір'я, добровільне звернення за допомогою, повага особистої свободи людини; конфіденційність, збереження таємниці, вико-ристання лише тих фактів і даних, які необхідні для надання допомоги; оскарження дій працівників соціальної служби, якщо вони відмовляються допомогти, виявляють непрофесійність і неповагу до людини; безплатність (доступність цін).
Спираючись на основні законодавчі акти, наукові дослідження, існуючий практичний вітчизняний та зарубіжний досвід у соціальній роботі в науці визначають такі дії соціальної служби ВНЗ для молоді:
-соціально-педагогічна допомога особі та різним категоріям, групам молоді, що сприятиме успішній їх інтеграції у громадське життя;
-соціально-педагогічна профілактика різноманітних явищ, які негативно впливають на процес формування і становлення особистості та зумовлюють соціальну напруженість; сприяння молодим людям у досягненні цілей і розкритті її внутрішнього потенціалу;
-корекція соціальної поведінки та самопочуття підростаючої людини, яка опинилась у скрутних умовах або переживає кризову дискомфортну ситуацію; попередження можливих фізичних, психічних зіткнень окремих індивідів і груп ризику;
-соціальна реабілітація, спрямована на відновлення порушених соціальних зв'язків за допомогою мобілізації насамперед внутрішніх ресурсів, творчого потенціалу особистості, використання її природної активності; збереження, захист нормального рівня життя і здо-ров'я молоді.
На Міжнародній конференції, присвяченій визначенню основних напрямків змін у вищій освіті XXI ст. (Палермо, 1997) відзначалось, що теперішнє цивілізоване суспільство характеризується потужним науково-технічним, інтелектуальним та морально-психічним потенціалом. Але сучасна епоха внесла у світову культуру, політику, соціальну практику масові явища відчуження і національної відокремленості, порушення взаємозв'язку між національними культурами, між представниками технічної та гуманітарної інтелігенції. XX століття породило у людства "соціальну глухоту". Поставлена під загрозу одна з головних гуманістичних цінностей взаємного спілкування, розуміння, духовного, морального та фізичного здоров'я людини. Тому на конференції приділялась увага координації змісту соціально-педагогічної роботи у соціальних молодіжних центрах, вищих навчальних закладах щодо формування інтелектуальної, моральної, національної, екологічної, політичної, правової, економічної, комунікативної, естетичної, фізичної культури, а також культури праці, сімейних стосунків. [119]
Формування цих якостей здійснюється через лекційні курси, в тому числі етичного, загально-гуманістичного циклу, у ході вивчення соціально-правових дисциплін. Виховні заходи, метою яких виступає виховання сус-пільно значущих якостей у студентів, умовно називають

 
 

Цікаве

Загрузка...