WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти (пошукова робота) - Реферат

Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти (пошукова робота) - Реферат

який певною мірою являється однорідною серією соціальних явищ, взаємопов'язаних принципами чи структурно-функціональними залежностями (Я.Щепанський).
Таким чином, проблема соціального виховання у вищій школі -це по суті проблема саморозвитку, самовиховання, самовдосконалення особистості студента, яка вирішується, перш за все, завдяки створенню у суспільстві суб'єктивних і об'єктивних умов, що спонукають молоду людину формувати в собі необхідні якості за допомогою вихователя і в процесі самовиховання. Це може бути можливим, якщо у процесі навчання у ВНЗ і у своїх життєвих спостереженнях молода людина побачить, що саме спеціалістів і саме з вказаними вище якостями в першу чергу супроводить успіх, вертикальна соціальна і професійна мобільність - висока зарплата, престижна посада, швидке зростання по службі.
Соціальне виховання студентів не створюється заново, воно вже проявляється, але потребує адекватного регулювання, корекції.
Тому слід зазначити, що на сьогоднішній день обстановка у видій школі потребує актуалізації, інтенсифікаціїсоціально-виховної роботи в студентському середовищі.
Характерною для сьогодення є увага педагогічної думки до питань удосконалення безперервно організованого навчання (школа-ВНЗ, після-дипломна освіта), створення освітньо-виховного простору, організації діяльності школи у системі соціальних зв'язків. Ці явища є закономірними, побудованими на об'єктивно діючих законах.
Реалізація основного змісту соціального виховання здійснюється за допомогою соціально-педагогічної роботи з молоддю через мережу центрів соціальних служб для молоді (ССМ) на рівні країни, регіону, ВНЗ, які створюються відповідно до Закону України "про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні". Центри ССМ надають молоді соціально-медичні, психологічні, соціально-педагогічні, юридичні, соціа-льно-економічні та інформаційні послуги. Також ССМ реалізують комплексні програми:
1. "Соціальна підтримка молодої студентської сім'ї";
2. "Профілактика негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі";
3. "Сприяння працевлаштуванню та вторинній зайнятості молоді";
4. "Всеукраїнська школа волонтерів".
Об'єкт соціально-педагогічного виховання у ВНЗ - студент, викладач, студентська група.
Основним призначенням студентства, як відомо, є поповнення армії працівників розумової праці вищої кваліфікації.
Студентство являє собою перехідну соціально-демоірафічну групу, нетривале перебування в якій (4-6 років) є однією з форм соціального переміщення, своєрідною сходинкою переходу молоді з різних соціальних груп до стану інтелігенції. Будучи тісно пов'язаним з цими групами, воно зберігає в собі їхні особливі соціальні якості. Втрата останніх і набуття нових, пов'язаних із соціальним статусом студентства складний, суперечливий і тривалий процес. В міру адаптації до умов ВНЗ відбувається вторинна соціалізація і входження в нову соціальну групу. Тимчасовий характер перебування в статусі студента обумовлює і тимчасовість існування низки соціальних рис, що зникають з переходом до складу інтелігенції. Вихідці з різних соціальних груп по-різному адаптуються до нового середовища, на що мають зважати в процесі навчання й виховання суб'єкти навчально-виховного процесу.
Соціальні особливості вікового періоду, характерного для студентства, пов'язані з переходом від залежного періоду дитинства та юності до періоду самостійної і відповідальної зрілості. Різниця між старшокласником і студентом виявляється в набутті певного життєвого досвіду, у професіоналізації інтересів, у практичному застосуванні знань, новому розумінні людських взаємовідносин (проблем кохання, ревнощів, усієї складності стосунків чоловіка і жінки, взаємин між поколіннями), у спробах усвідомити все те, що досі не викликало сумніву.
Як і всій молоді, студентству притаманні підвищена реакція на конкретні ситуації, прагнення пошуку і звершень, романтизм, прагнення до ідеальних переживань, загострене бажання гармонії і досконалості світу, комунікація на сонмі духовних інтересів і духовної спільності, товариськість, мобільність життєвих настанов, загострений інтерес до свого внутрішнього світу. У той же час студентам бракує життєвого досвіду, моральної зрілості, політичної та правової культури, самоорганізації тощо.
Місце і роль студентства в соціальній структурі суспільства обумовлюється його основними соціальними функціями. Головна з них - накопичення знань, вироблення вмінь і навичок для використання соціально-професійних функцій інтелігенції в різних сферах суспільного життя. Підготовка висококваліфікованого фахівця, здатного до творчої інтелектуальної діяльності - основне завдання ВНЗ і головна мета студента. Похідними від неї є і суспільна діяльність у різних формах, і суспільне корисна праця професійного й непрофесійного змісту для здобуття коштів на навчання й життя.
Помітне місце в жатті студентства посідає предметна діяльність, хоч співвідношення її і пізнавальної діяльності на користь останньої відбиває специфічні риси характеру праці студентів. Питома вага предметної діяльності, виробничої практики, НДРС, курсового та дипломного проектування залежить від ВНЗ, спеціальності, курсу, активності студента і т.п. Предметна діяльність, що входить як складовий елемент до навчально-виховного процесу, має носити продуктивний, творчий характер. Беручи активну участь у різних формах професійної діяльності, студенти можуть створювати соціально-професійні групи, які, навчаючись, виконують певні соціальні функції інтелігенції, роблять внесок у функціонування суспільної системи. На студентство можуть покладатися й інші соціальні функції, притаманні молоді в цілому (наприклад, захист Батьківщини, служба в армії )
Студентська група - це певний колектив, соціальний організм, що безперервно розвивається та виступає як стійка форма цілеспрямованої та педагогічне доцільної організації найбільш контактного спілкування студентської молоді для здійснення різноманітних видів діяльності взаємовихо-вання і самовиховання [106]. До характерних рис академічної студентської групи відносять: різноманітність видів діяльності, в яку включаються її члени, широта та інтенсивність контактів, відображення у своїй сутності всіх суспільних верств населення, професійну спрямованість студентського колективу. Професійна спрямованість виступає тим стрижнем, навколо якого розвивається студентська група та формується готовність її членів до соціальної адаптації в суспільстві. У підструктурі професійної спрямованості, діяльності студентської групи як виховного колективу П.О.Просецький, В.О.Голубєва, В.О.Семиченко виділяють: спільність професійно обумовлених мети та завдань, потреб, інтересів, переконань та ідеалів студентів; прийняття кожним членом групи спільних значущих мети та завдань; наявність колективних перспектив, які передбачають діяльність на спільну користь; наявність спільних справ;

 
 

Цікаве

Загрузка...