WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти (пошукова робота) - Реферат

Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти (пошукова робота) - Реферат

[151].
Харківська область (як і Київська) має один із найвищих показників освіченості населення: на 10 тисяч чоловік припадає 460 студентів, які навчаються у ВНЗ III та ІV рівнів акредитації [126]. Відповідно до існуючих напрямів освітньої діяльності в Україні діють вищі навчальні заклади таких типів:
1. Університет - багатопрофільний заклад IV рівня акредитації, який готує кадри вищої кваліфікації для економіки, науки і культури. Є також профільні університети.
2. Академія - багатопрофільний, але одногалузевий, військовий або цивільний навчальний заклад IV рівня акредитації.
3. Інститути: політехнічні, багатопрофільні, побудовані відповідно до галузей науково-промислових комплексів; індустріальні (заводи-втузи), інститути текстильної, легкої та харчової промисловості, сільськогосподарські та меліоративні, архітектури та будівництва, педагогічні і медичні, геодезії та картографи, економічні та фінансові, торгівельні, транспорту, зв'язку,правові, культури, художні, театрального мистецтва, історико-архівні й літературні.
4. Консерваторія (музична академія) - ВНЗ (IIІ або IV рівня акредитації) проводить освітню діяльність у галузі культури і мистецтва;
5. Коледж-ВНЗ (II рівня акредитації) або структурний підрозділ ВНЗ Ш або IV рівня, який готує студентів у споріднених напрямах підготовки;
6. Технікум (училище) - ВНЗ І рівня акредитації, який готує студентів за кількома спорідненими спеціальностями [150]. Відповідно до Закону України Вищий навчальний заклад здійснює такі види діяльності: підготовка фахівців різних рівнів кваліфікації, науково-дослідна робота, підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидатів, докторів наук), атестація наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів [150]. Професійно-технічна освіта здійснюється в середніх професійно-технічних училищах які забезпечують підготовку кваліфікованих робітників, і дає можливість продовжити навчання у вищих навчальних закладах. Все це створює умови активної адаптації майбутнього студента до навчання у ВНЗ.
В Україні запроваджується ступенева освіта, яка надає соціальні можливості для задоволення різноманітних освітніх потреб особи та суспільства, забезпечує гнучкість загальноосвітньої та наукової підготовки фахівців, поліпшення їх професійної мобільності на ринку праці, сприяє інтеграції держави у світове співтовариство. Вона передбачає здобуття освіти за робітничими професіями, напрямами професійного спрямування чи спеціальностями та набуття відповідних кваліфікацій.
Освітньо-професійні програми вищої освіти забезпечують здобуття таких освітньо-кваліфікаційних рівнів:
-бакалавр - освітньо-кваліфікаційний рівень робітника, який на основі повної загальної середньої освіти здобув поглиблену загальнокультурну підготовку, фундаментальні та професійно-орієнтовані вміння та знання для вирішення типових професійних завдань певної галузі народного господарства;
-спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень робітника, який на основі кваліфікації бакалавра здобув спеціальні вміння та знання, має первинний досвід їх застосування для вирішення складних професійних завдань певної галузі народного господарства;
-магістр - освітньо-кваліфікаційний рівень робітника, який на основі кваліфікації бакалавра (спеціаліста) здобув поглиблені вміння та знання інноваційного характеру, має первинний досвід їх застосування для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі народного господарства [149, 150, 126, 127].
У Державній національній програмі "Освіта (Україна XXI століття)" вищу освіту спрямовано на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, які мають визначити темпи і рівень науково-технічного, економічного та соціально-культурного прогресу, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства. Вона має стати могутнім фактором розвитку духовної культури українського народу.
У програмі визначені такі стратегічні завдання реформування вищої освіти:
-підвищення освітнього і культурного рівня суспільства;
-піднесення вищої освіти України на рівень досягнень розвинутих країн світу та її інтеграція у міжнародне науково-освітнє співтовариство. [131]
На основі цього найважливішими соціальними проблемами реформування вищої освіти залишаються:
" створення державної системи добору і навчання талановитої молоді, розроблення і запровадження механізмів й державної підтримки;
" оптимізація мережі вищих навчальних закладів, проведення організаційно-структурних змін у системі вищої освіти, спрямованих на розвиток навчальних закладів різних типів;
" створення умов для розширення можливостей громадян здобувати вищу освіту певного рівня за бажаним напрямом;
" розроблення нових моделей різних рівнів вищої освіти; визначення й державного компонента; широке інтегрування в міжнародну систему освіти;
" оновлення змісту вищої освіти, запровадження ефективних педагогічних технологій; створення нової системи методичного та інформаційного забезпечення вищої школи; входження України в трансконтинентальну систему комп'ютерної мережі;
" демократизація, гуманізація та гуманітаризація навчально-виховного процесу, органічне поєднання в ньому національних та загальнолюдських цінностей;
Необхідність відповідати викликам сучасності й відігравати консолідуючу роль у соціалізації молоді виражається в основних шляхах реформування вищої освіти:
" розроблення та впровадження аналітичних, статистичних, імітаційних, ситуативних моделей прогнозування обсягів підготовки фахівців з урахуванням розвитку галузей господарства та особливостей регіонів України;
" поєднання можливостей державної і недержавної системи вищої освіти для підготовки фахівців різних спеціальностей з урахуванням запитів окремих регіонів;
" удосконалення системи комплектування контингенту студентів вищих навчальних закладів;
" визначення напрямів базової вищої освіти та відповідних спеціальностей за кваліфікаційними рівнями, розроблення кваліфікаційних характеристик фахівців з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду та за участю замовників;
" забезпечення міжнародного визнання дипломів вищих навчальних закладів України;
" розроблення системи діагностики якості освіти та системи тестів для визначення відповідності рівня освіти державним стандартам;
" акредитація вищих навчальних закладів усіх рівнів та форм власності [130].
Реалізація основних напрямів реформування вищої освіти, потребувала розробки системи соціально-правових заходів і гарантій, які забезпечують реалізацію та охорону прав абітурієнтів та студентів. Так ВНЗ передбачають додаткові права на позаконкурсний прийом сиріт, дітей з різними соціальними та фізичними вадами. Так, сьогодні зараховуються до вищого навчального

 
 

Цікаве

Загрузка...